ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สังกัด ราชภัฏ
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 80 หมู่ 9   ถนน พหลโยธิน   ตำบล บ้านดู่
   อำเภอ เมือง   จังหวัด เชียงราย   รหัสไปรษณีย์ 57100
โทรศัพท์: 0-5377-6000, (ครุศาสตรตร์ T/F 0-5377-6014)
โทรสาร: 0-5377-6000
เว็บไซต์: http://www.cru.in.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       กฤติยา  อริยา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. ผศ.ดรเพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
  2. นางสาวธัญญลักษณ์ ไชยวงค์
 อื่น ๆ 
  3. นางสาวปิยฉัตร ไทยสมบูรณ์
 จิตวิทยา 
  4. นางสาวสุดาพร ปัญญาพฤกษ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5. ผศ.อรุณี แก้ววิชิต
 ไม่ระบุ 
  6. นางสาวอุไรวรรณ กิมเฮง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  7. นายอนุชิต วัฒนาพร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17546638