ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > เชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
สังกัด สอศ.
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 15   ถนน พิศาล   ตำบล เวียง
   อำเภอ เทิง   จังหวัด เชียงราย   รหัสไปรษณีย์ 57160
โทรศัพท์: 0-5379-5526
โทรสาร: 0-5379-5511
เว็บไซต์: http://www.tice.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: 1,732 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางพรรณเพ็ญ เขาฟัง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2551
  2. นางกฤษณา หอมนาน
 ไม่ระบุ 
  3. นางคนึงนิจ ราชบัณฑิตย์
 ไม่ระบุ 
  4. นางเครือวัลย์ มหาชัย
 ไม่ระบุ 
  5. นายจิรายุส อันเทพ
 ไม่ระบุ 
  6. นายจุลพงษ์ มะโนเครื่อง
 ไม่ระบุ 
  7. นายเฉลิมภพ ใจวงศ์
 ไม่ระบุ 
  8. นายฐปน เกาะแก้ว
 ไม่ระบุ 
  9. นางสาวณัฐติกานต์ หลุยจำวัน
 ไม่ระบุ 
  10. นายณัฐพงษ์ จรูญสกุลวงศ์
 ไม่ระบุ 
  11. นายณัฐพงษ์ เป็งมณี
 ไม่ระบุ 
  12. นายดุสิต ชัยวร
 ไม่ระบุ 
  13. นายแทน เชียงแขก
 ไม่ระบุ 
  14. นายธนิศร์ พันธุ์ประยูร
 ไม่ระบุ 
  15. นางสาวธิดารัตน์ ปิงสุแสน
 ไม่ระบุ 
  16. นายธีรพงศ์ มหาวรรณ์
 ไม่ระบุ 
  17. นางนัชชรียา ผ่องใส
 ไม่ระบุ 
  18. นายนิวัฒน์ หล่อวนาวรรณ
 ไม่ระบุ 
  19. นางประกาย ชุ่มใจ
 ไม่ระบุ 
  20. นายประพจน์ อวดร่าง
 ไม่ระบุ 
  21. นางสาวปิยะวดี อวดร่าง
 ไม่ระบุ 
  22. นายพงษ์พันธ์ ผ่านวิริยะกุลชัย
 ไม่ระบุ 
  23. นายพรพจน์ สิทธิ
 ไม่ระบุ 
  24. นายภานุ อำขำ
 ไม่ระบุ 
  25. นางมนัสนันท์ หล่อวนาวรรณ
 ไม่ระบุ 
  26. นายมานะ เลี้ยงประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
  27. นางสาวรจนา สาใจ
 ไม่ระบุ 
  28. นายริน ยาวิชัย
 ไม่ระบุ 
  29. นายลิขิต ขัดแก้ว
 ไม่ระบุ 
  30. นายวิชะ ฤฒิชิน
 ไม่ระบุ 
  31. นายวิทยา มั่นเติม
 ไม่ระบุ 
  32. นายสฐากูร จำรัส
 ไม่ระบุ 
  33. นายสมนึก แสงศรีจันทร์
 ไม่ระบุ 
  34. นายสมรรถชัย เชื่อมสกุล
 ไม่ระบุ 
  35. นางสมศรี แสงศรีจันทร์
 ไม่ระบุ 
  36. นายสัญญา ศรีสมุทร
 ไม่ระบุ 
  37. นายสันติ พลเยี่ยม
 ไม่ระบุ 
  38. นายสุพจน์ ตื้อคำ
 ไม่ระบุ 
  39. นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม
 ไม่ระบุ 
  40. นายอนุสรณ์ ท้าวแก่นจันทร์
 ไม่ระบุ 
  41. นางสาวอภิญญา ฟูแสง
 ไม่ระบุ 
  42. นางสาวอรวรรณ กันธนะ
 ไม่ระบุ 
  43. นางสาวอัญชนา ยะมงคล
 ไม่ระบุ 
  44. นายอานนท์ แสนทน
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17546279