ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > ภูเก็ต
โรงเรียนวิชิตสงคราม
สังกัด สพป.
สพท.ภูเก็ต เขต 1
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 27/12 หมู่ 4   ถนน เจ้าฟ้า   ตำบล วิชิต
   อำเภอ เมือง   จังหวัด ภูเก็ต   รหัสไปรษณีย์ 83000
โทรศัพท์: 0-7621-6919, 0-7621-2988
โทรสาร: 0-7621-6919
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/wcpk/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.4
จำนวนนักเรียน: 1,296 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       จัดเพศศึกษาแบบสอดแทรกไปกับเนื้อหาสาระอื่นๆ ไม่ได้จัดทั้งคาบเรียน
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ถนอมศรี  วิจิตสรัตน์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางถนอมศรี วิจิตสรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางสุปราณี ธีระอัมพรพันธ์
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2550
  3. นางสาวดวงกมล สากลวารี
 ประจำชั้น 
  4. นางสาวสุพรรณี หอมรสกล้า
 ประจำชั้น 
  5. นางสาวสุวดี ปาไหน
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2551
  6. นางปิยะวรรณ นุ่นขาว
 ภาษาไทย 
  7. นายสมเกียรติ มานะสมบูรณ์พันธ์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17563778