ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > ภูเก็ต
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้องอนุสรณ์)
สังกัด สพม.
สพท.ภูเก็ต เขต 14
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 99   ถนน บ้านดอน-เชิงทะเล   ตำบล เชิงทะเล
   อำเภอ ถลาง   จังหวัด ภูเก็ต   รหัสไปรษณีย์ 83110
โทรศัพท์: 0-7632-4133
โทรสาร: 0-7632-5307
เว็บไซต์: http://www.geocities.com/chengtale_phuket/s3.html
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 404 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       เพศศึกษาบูรณาการในสาระวิชาต่างๆ มีแผนการจัดเพศศึกษาให้นักเรียนทุกระดับชัดเจนตามเวลาที่ครูจัดสรรได้ (อาจไม่ถึง 16 คาบต่อปี)
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       นิตยา  ชุมนวล
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นายเฉลิมเกียรติ แฉวงผล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นางนิตยา ชุมนวล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นายสุรชัย เพ็ชรไทย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นางอรพร นาขวัญ
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2550
  5. นางสาวเกศสิณี โชติวรนานนท์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว
 ประจำชั้น 
  7. นางมณีวรรณ อติภัทรโสภณ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2551
  8. นายชาญณรงค์ หนูคง
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17563222