ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 สอศ. 
 - 
  7. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 สอศ. 
 - 
  8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
 ศูนย์ฝึกฯ 
 - 
  9. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี บทความ
 อบจ. 
 - 
  10. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก บทความ
 สพป. 
 5 
  11. โรงเรียนเวตวันวิทยา
 สพม. 
 29 
  12. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร บทความ
 สพม. 
 29 
  13. โรงเรียนปทุมพิทยาคม
 สพม. 
 29 
  14. โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
เข้าโครงการปี 2549
 สพป. 
 5 
  15. โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
 สพม. 
 29 
  16. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
 ราชภัฏ 
 - 
  17. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เข้าโครงการปี 2550
 สพม. 
 29 
  18. โรงเรียนวิจิตราพิทยา
 วิทยาลัย 
 - 
  19. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
เข้าโครงการปี 2551
 กศน. 
 - 
  20. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขมราฐ
 กศน. 
 - 
  21. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอม่วงสามสิบ
 กศน. 
 - 
  22. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบ บทความ
เข้าโครงการปี 2552
 สพป. 
 1 
  23. โรงเรียนบ้านหัวคำ
 สพป. 
 2 
  24. โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ
 สพป. 
 3 
  25. โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
 สพป. 
 4 
  26. โรงเรียนบ้านคำขวาง
 สพป. 
 5 
  27. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
 สพป. 
 5 
  28. โรงเรียนบ้านบัวงาม
 สพม. 
 29 
  29. โรงเรียนเดชอุดม
 สพม. 
 29 
  30. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
 สพม. 
 29 
  31. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
 สพม. 
 29 
  32. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 2 
  33. โรงเรียนบ้านบ่อหิน
 สพป. 
 3 
  34. โรงเรียนบ้านคันไร่ (อาภากโรครุราษฎร์)
 สพป. 
 3 
  35. โรงเรียนบ้านดอนงัว
 สพป. 
 4 
  36. โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)
 สพป. 
 5 
  37. โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
 สพม. 
 29 
  38. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
 สพม. 
 29 
  39. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
 สพม. 
 29 
  40. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
 สพม. 
 29 
  41. โรงเรียนนาส่วงวิทยา
 สพม. 
 29 
  42. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
 สพม. 
 29 
  43. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
 สพม. 
 29 
  44. โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา
 สพม. 
 29 
  45. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
 สพม. 
 29 
  46. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
 สพม. 
 29 
  47. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  48. โรงเรียนปทุมวิทยากร
 สพป. 
 2 
  49. โรงเรียนบ้านหนองผือ
 สพป. 
 3 
  50. โรงเรียนบ้านหนองกุง
 สพป. 
 4 
  51. โรงเรียนบ้านโพนเมือง
 สพป. 
 5 
  52. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
 สพป. 
 5 
  53. โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
 สพม. 
 29 
  54. โรงเรียนเก่าขามวิทยา
 สพม. 
 29 
  55. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
 สพม. 
 29 
  56. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
 สพม. 
 29 
  57. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
 สพม. 
 29 
  58. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 1 
  59. โรงเรียนบ้านตำแย
 สพม. 
 29 
  60. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
 สพม. 
 29 
  61. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
 สพม. 
 29 
  62. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
 เทศบาลเมือง 
 - 
  63. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)
 เทศบาลนคร 
 - 
  64. โรงเรียนเทศบาล 2 (หนองบัว)
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344205