ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2547
 อบจ. 
 - 
  1. โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
 สพม. 
 12 
  2. โรงเรียนควนขนุน
 สพม. 
 12 
  3. โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา
 สพม. 
 12 
  4. โรงเรียนตะโหมด
 สพม. 
 12 
  5. โรงเรียนประภัสสรรังสิต
 สพม. 
 12 
  6. โรงเรียนพนางตุง
 สพม. 
 12 
  7. โรงเรียนพัทลุง
 สพม. 
 12 
  8. โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
 สพม. 
 12 
  9. โรงเรียนสตรีพัทลุง
 เทศบาลเมือง 
 - 
  10. โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  11. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
 สพป. 
 1 
  12. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
 สพม. 
 12 
  13. โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
 สพม. 
 12 
  14. โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
 สพม. 
 12 
  15. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 - 
  16. วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง
 เทศบาลเมือง 
 - 
  17. โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว
เข้าโครงการปี 2549
 สอศ. 
 - 
  18. วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
 สอศ. 
 - 
  19. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 สอศ. 
 - 
  20. วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
 สอศ. 
 - 
  21. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 สอศ. 
 - 
  22. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
 สพป. 
 1 
  23. โรงเรียนบ้านควนขนุน
 สพม. 
 12 
  24. โรงเรียนเขาชัยสน
 สพม. 
 12 
  25. โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
 สพม. 
 12 
  26. โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
 สพม. 
 12 
  27. โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
เข้าโครงการปี 2550
 กศน. 
 - 
  28. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนขนุน
 กศน. 
 - 
  29. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าพะยอม
 สพม. 
 12 
  30. โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
 สพม. 
 12 
  31. โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
เข้าโครงการปี 2552
 สพป. 
 1 
  32. โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
 สพป. 
 1 
  33. โรงเรียนวัดไทรงาม
 สพป. 
 2 
  34. โรงเรียนวัดฝาละมี
 สพม. 
 12 
  35. โรงเรียนประชาบำรุง (อุทิตกิจจาทร)
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  36. โรงเรียนบ้านไสกุน
 สพป. 
 1 
  37. โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
 สพป. 
 1 
  38. โรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง)
 สพป. 
 2 
  39. โรงเรียนบ้านควนยวน
 สพป. 
 2 
  40. โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง
 สพป. 
 2 
  41. โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  42. โรงเรียนบ้านบ่อทราย
 สพป. 
 2 
  43. โรงเรียนบ้านเกาะหมาก
 สพป. 
 2 
  44. โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
 สพม. 
 12 
  45. โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
 สพม. 
 12 
  46. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329006