ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ
>  
ต้นสังกัดสถานศึกษาร่วมโครงการ
จำนวน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวม 1,733 แห่ง )
    สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กรมการศาสนา)
    สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
    ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กระทรวงวัฒนธรรม)
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เทศบาล)
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เทศบาล)
    สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อาชีวศึกษา (รวม 372 แห่ง )
    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
อุดมศึกษา (รวม 30 แห่ง )
    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
การศึกษานอกโรงเรียน (รวม 64 แห่ง )
    สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
ศูนย์ฝึกฯ (รวม 2 แห่ง )
    ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รวม
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344145