ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ทีมทำงาน
1. ภาวนา   เหวียนระวี (น้อง)
ผู้แทนองค์การแพธ (ประเทศไทย)
อีเมล: pwienrawee@path.org
2. วรานุช  ชินวรโสภาค (แมว)
ผู้จัดการโครงการ
อีเมล: wchin@path.org
3. แสงจันทร์  เมธาตระกูล (สายไหม)
งานวิชาการกลาง
อีเมล: smethtrakul@path.org
4. ผศ.รุจน์  โกมลบุตร (อ.รุจน์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ที่ปรึกษาสื่อโครงการ
อีเมล: blue_ruj@hotmail.com
5. กันทิมา เพชรคง (อ้อ)
ดูแลงานออนไลน์ และบรรณาธิการ www.teenpath.net, www.lovecarestation.com
อีเมล: kpetchk@path.org
6. สุภัทรา บัวเพิ่ม (ตั๊ก)
ประสานงานสื่อ "โครงการเพศวิถีศึกษา" และ "โครงการเลิฟแคร์"
อีเมล: sbuapoem@path.org
7. กาญจนาถ อุดมสุข (ตู่)
งานรณรงค์สร้างกระแส-สื่อ
อีเมล: kancha.tato@gmail.com
8. สุเทพ เตรียมวิทยา (หมู)
งานสร้างกระแส Social Network และเว็บไซต์
อีเมล: dumoot@gmail.com
9. พุทธพจน์ ตรีเภรี (เอ๊กซ์)
งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์
อีเมล: narak_j@hotmail.com
10. จอมญาดา ชื่นประจักษ์กุล (แอ้นท์)
งานข้อมูลและติดตามการดำเนินงานโครงการ
อีเมล: jomyada@gmail.com
11. พรทิพา ทองทนงศักดิ์ (แอน)
งานข้อมูลและติดตามการดำเนินงานโครงการ
อีเมล: annsajung@hotmail.com
12. หทัยรัตน์ สุดา (อ้อ)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคอีสาน
อีเมล: hsuda@path.org
13. รังสิมา จันทรจำนงค์ (สาว)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคอีสาน
อีเมล: piglet_sao@hotmail.com
14. นางสาวจิระดา ทองไทย (ดา)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคอีสาน
อีเมล: n_mixer@hotmail.com
15. นิภา เหล่าปาสี (เหมียว)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคอีสาน
อีเมล: nipha22@hotmail.com
16. จันจิรา จันทร์ประสิทธิ์ (อี๊ด)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคอีสาน
อีเมล: eadjanjira_24@hotmail.com
17. ธวัชชัย พาชื่น (ไกด์)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคเหนือ
อีเมล: tguide22@gmail.com
18. ณัฐพล กฏชาญเจริญ (นัท)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคเหนือ
อีเมล: panman1986@hotmail.com
19. ชนวีร์ สีชมภู (จิมมี่)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคเหนือ
อีเมล: seechompu36@hotmail.com
20. ศิรวัฒน์ แดงซอน (เก่ง)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคเหนือ
อีเมล: sirawat.gang@gmail.com
21. ชูไชย  นิจไตรรัตน์ (ตุ้ม)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคใต้
อีเมล: cnijtra@path.org
22. สุทิศา ศรีบุตรวงษ์ (ต๋อง)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคใต้
อีเมล: ssribut@path.org
23. เฉลิมพล บุญฉายา (บู๊ด)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคใต้
อีเมล: bambie_boot@hotmail.com
24. กิตติมา บู่ทอง (ปู)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคใต้
อีเมล: kittima_sem@ymail.com
25. อุษาสินี ริ้วทอง (ใหม่)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคกลาง
อีเมล: urewthong@path.org
26. พรพรรณ ทองทนงศักดิ์ (ยุ้ย)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคกลาง
อีเมล: pthongtanongsak@path.org
27. สไบทิพย์ คำสาลี (โบ)
ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคกลาง
อีเมล: sabotip@hotmail.com
28. ศรินทร์ทิพย์ จานศิลา (ตาล)
Parenting (หลักสูตรพ่อ-แม่)
อีเมล: sarintiptan@yahooo.com
29. สมวงศ์ อุไรวัฒนา (น้อย)
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (Access) ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคกลาง
อีเมล: wong@aidsaccess.com
30. ศยามล ลิ้มตระการพงษ์ (ซี่)
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (Access) ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคกลาง
อีเมล: si@aidsaccess.com
31. พรรณิภา แผนสมบูรณ์ (แต๋ว)
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (Access) ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคกลาง
อีเมล: phannipa@aidsaccess.com
32. วีรุทัย อยู่เหลือสุข (ชมพู่)
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (Access) ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคกลาง
อีเมล: chompoo@aidsaccess.com
33. ธิติพร ดนตรีพงษ์ (ก้อย)
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (Access) ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคกลาง
อีเมล: thitiporn@aidsaccess.com
34. เชฐพิจิตร ริ้วทอง (มด)
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (Access) ประสานงานโรงเรียนร่วมโครงการภาคกลาง
อีเมล: modz@aidsaccess.com
35. สุจิตรา โปร่งแสง (อ.ตา) บทความ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ประสานงานวิทยาลัยร่วมโครงการอาชีวศึกษา
อีเมล: boonprong@yahoo.com
36. พรนุช สถาผลสวัสดิ์ (นุช)
โครงการเลิฟแคร์ กรุงเทพฯ
อีเมล: psathap@path.org
37. ชยุต พ่วงมหา (ป้อม)
โครงการเลิฟแคร์ กรุงเทพฯ
อีเมล: lubu_mr@hotmail.com
38. มารุต มูหะหมัด (ฮัท)
โครงการเลิฟแคร์ กรุงเทพฯ
อีเมล: hutsuharu@hotmail.com
39. พีรศักดิ์ พรมทา (ติงลี่)
โครงการเลิฟแคร์ กรุงเทพฯ
อีเมล: maquidnoy@hotmail.com
40. วรรณพร อาภาศรีรัตน์ (ป้อน)
โครงการเลิฟแคร์ กรุงเทพฯ
อีเมล: mataba1@hotmail.com
41. ศิริรัตน์ กาศิเษฎาพันธ์ (ซัส)
โครงการ CHILDLIFE (เอดส์ รอบ 10)
อีเมล: sirirat@path.org
42. ผกามาศ อาจพูล (นุช)
โครงการ CHILDLIFE (เอดส์ รอบ 10)
อีเมล: nuch_phakamas@yahoo.com
43. พิศิษฏ์ คุณวโรตม์ (เต้ย)
โครงการ CHILDLIFE (เอดส์ รอบ 10)
อีเมล: pisitkunat@yahoo.com
44. พัชรินทร์ จันทร์สว่าง (เอ)
โครงการ CHILDLIFE (เอดส์ รอบ 10)
อีเมล: chazapat_pat@hotmail.com
45. ภควรรณ อุปพงษ์ (เอ๋)
ผู้ประสานงานการเงินภาคอีสาน
อีเมล: pakawan_27@yahoo.com
46. เข็มทอง ผกาแดง (เข็ม)
ผู้ประสานงานการเงินภาคอีสาน
อีเมล: kemthong2519@hotmail.com
47. สมบัติ เจริญสุขเลิศวิทยา (เล็ก)
ผู้ประสานงานการเงินภาคเหนือ
อีเมล: somb13@hotmail.com
48. สุกัญญา แก้วจินดา (ลำพู)
ผู้ประสานงานการเงินภาคใต้
อีเมล: pooh_kaewchinda@hotmail.com
49. จิรภา  ชูช่วย  (กุ้ง)
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (Access) ผู้ประสานงานการเงินภาคกลาง
อีเมล: jerapar@gmail.com
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17331154