รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จ.อุตรดิตถ์
สอนเพศศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม มีหน่วยการเรียนคิดเป็น ๐.๕ หน่วยกิต และมีชมรม Young Counsellor สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องเพศอีกด้วย
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
บทบาทของครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ค้นคว้าความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปด้วยตัวเอง โดยครูถอยออกมาเป็นผู้เติมเต็ม และเอื้ออำนวยการเรียนรู้ให้เกิดมากที่สุด

วจี ปัญญาใส รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้ความเห็นว่า เพศศึกษาเป็นเรื่องจำเป็นที่เยาวชนต้องเรียนรู้ เนื่องจากหลายอย่างเปลี่ยนไป เช่น วัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามามากขึ้น และเด็กก็สนใจที่จะรู้เรื่องเพศศึกษา ดังนั้นถ้าจะสอนให้รู้ ก็ต้องมีหลักการทางวิชาการให้รู้ด้วย โดยมีครูคอยให้ความรู้เพิ่มเติม เพราะจะดีกว่าให้เด็กรู้ไปผิดๆ   

รองฯ วจี กล่าวถึงการนำเพศศึกษาเข้าบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษาว่า น่าจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ โดยที่การทำเป็นวิชา ครูจะตั้งใจสอนอย่างจริงจัง มีการใช้แผนการสอนที่ชัดเจน เด็กจะตั้งใจเรียน มีผลต่อการตัดเกรด ซึ่งความยั่งยืนก็น่าจะเกิด และทางโรงเรียนฯ ก็ได้ทำความเข้าใจกับครูทั้งโรงเรียน มีการคุยกับผู้ปกครอง ซึ่งทุกคนเห็นความจำเป็นเหมือนกันหมด

“เพศศึกษา ควรบรรจุเข้าหลักสูตรทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มหาวิทยาลัย ซึ่งควรสอนตั้งแต่อนุบาล ให้เด็กรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง เช่น รู้ว่าทำไมเพื่อนถึงมีอารมณ์เช่นนั้น รู้เท่าทันเพื่อจะได้ปรับตัว และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้” วจีบอก

รองผู้อำนวยการฯ ยังกล่าวถึงความคาดหวังต่อการเรียนการสอนเพศศึกษาว่า เพื่อให้เด็กมีความรู้ในเรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน เช่น ม.๑ ก็สอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ให้เท่าทันอารมณ์ ความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง มีสัมพันธภาพ ปรับตัวให้เหมาะสม และอยู่ในสังคมได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการฯ ยังบอกอีกว่า บทบาทของครูผู้สอนนั้น ต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ค้นคว้าความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปด้วยตัวเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งครูต้องเอื้ออำนวยให้การเรียนการสอนเช่นนี้เกิดขึ้น โดยที่ครูถอยออกมาเป็นผู้เติมเต็ม และเอื้ออำนวยการเรียนรู้ให้เกิดมากที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*