รู้จักสถานศึกษา : เพศศึกษาใน... วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
ฐานข้อมูล
 
ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤ÁËÒÊÒäÒÁ ¨.ÁËÒÊÒäÒÁ
Ùé“ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤ÁËÒÊÒäÒÁ¨Ñ´à¾ÈÈÖ¡ÉÒà»ç¹ÇԪҺѧ¤ÑºàÅ×Í¡ ÁÕ¡ÒÃÊ͹㹷ءἹ¡¢Í§ªÑé¹ »Çª. ñ â´ÂÁÕ¤ÃÙÃѺ¼Ô´ªÍº¡ÒÃÊ͹ ò ¤¹”
ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤ÁËÒÊÒäÒÁ ¨.ÁËÒÊÒäÒÁ
Ê͹à¾ÈÈÖ¡ÉÒ à¾×èÍàµÔÁàµçÁ¤ÇÒÁÊÁºÙóìá¡è¼ÙéàÃÕ¹...
ÊØªÒµÔ á»é¹àÁ×ͧ
ËÑÇ˹éÒ§Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
     ·Õè¼Á¢ÍÊÁѤÃà¢éÒà»ç¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒµé¹áºº¢Í§ÍÒªÕÇÐ à¾ÃÒÐàËç¹ÇèÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàÃÒÁÕáµèà´ç¡¼ÙéªÒ áÅÐ㹨ѧËÇÑ´àÃÒ¡çà»ç¹áËÅè§ÈÙ¹ÂìÃÇÁ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à¾ÃÒÐàÃÒÁÕʶҹÈÖ¡ÉÒàÂÍÐÁÒ¡ ÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁ¢Í§à´ç¡àÃÒ¨Ö§ÁÕâÍ¡ÒÊàÊÕè§ÊÙ§ àÁ×èÍä´é¨Ñ§ËÇзÕèàËÁÒÐ à¹×èͧ¨Ò¡à»ÅÕè¹¼ÙéºÃÔËÒä¹ãËÁè «Ö觷èÒ¹ÁÕ·èÒ·Ò§àÍÒ¨ÃÔ§¡ÑºàÃ×èͧ¹Õé ¡çàÅ¢ͤÇÒÁàË繪ͺ ·èÒ¹¡çʹѺʹعàµçÁ·Õè

     µÍ¹¹Õé ¤ÇÒÁà¢éÒ㨢ͧ¤ÃÙ¡ç´Õ¢Ö鹨ҡà´ÔÁ·Õèà¢ÒÁͧÇèÒ àÃ×èͧà¾Èà»ç¹àÃ×èͧ·ÕèäÁèµéͧÊ͹ ËÃ×Íà¢éÒã¨ÇèÒàÃÒÊ͹ã¹àÃ×èͧ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ੾ÒСÒÃÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸ì àÁ×èÍàÃÒä´é¨Ñ´ÍºÃÁãËé¤ÃÙ·Ñé§âçàÃÕ¹ ·ÓãËéÁÕ¤ÇÒÁà¢éÒã¨ã¹·Ò§à´ÕÂǡѹ äÁèÁÕã¤ÃÁÒµÑ駤ӶÒÁËÃ×ÍÅéÍàÅÕ¹¤ÃÙ·ÕèÊ͹ÇèÒ à»ç¹¤ÃÙÅÒÁ¡áÅéÇ
     ÊÔ觷ÕèÇҧἹäÇéã¹¢Ñé¹µèÍ令×Í ¼ÁÍÂÒ¡ÊÃéÒ§¡ÅØèÁàÂÒǪ¹ã¹ÇÔ·ÂÒÅÑ¢ͧàÃÒãËéàËÁ×͹¡Ñº¡ÅØèÁËÁÒ¡àÅçºáÁÇ㹨ѧËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ à´ç¡ã¹ÇÔ·ÂÒÅÑÂàÃÒä´éÃѺâÍ¡ÒÊ㹡Ò÷ӡԨ¡ÃÃÁ´éǵ¹àͧàÊÁÍÍÂÙèáÅéÇ ¼Á¨Ö§àª×èÍÇèÒà´ç¡·Óä´é â´Â¼èÒ¹Ê×èÍ·Õèà¢Ò¶¹Ñ´ ¹Õè¤×Í»ÃѪ­Ò¡Ò÷ӧҹ¢Í§¼Á ¤×ͼÁ¨Ð»ÅèÍÂãËéà¢ÒàÃÕ¹ÃÙé´éÇ¡ÒÃŧÁ×Í·Ó ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé·ÕèÂÑè§Â×¹µéͧà¡Ô´¨Ò¡¼ÙéàÃÕ¹ÁÕÊÓ¹Ö¡áÅÐàË繤س¤èҢͧÊÔè§àËÅèÒ¹Ñé¹ à¢Ò¨ÐÍÂҡŧÁ×Í·Ó´éǵ¹àͧ áÅйÑ蹤×ͤÇÒÁÂÑè§Â×¹·Õèà¡Ô´¢Ö鹨Ե㨤¹ «Öè§à»ç¹àÃ×èͧ·ÕèÊӤѭÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÒÃÂÑè§Â׹㹡Ãкǹ¡ÒÃ

     ¨Ò¡¡Ò÷ӧҹÃèÇÁ¡Ñºâ¤Ã§¡ÒáéÒÇÂèÒ§ÍÂèÒ§à¢éÒ㨠ÊÔ觷ÕèàËç¹ÇèÒµÑÇàͧà»ÅÕèÂ¹ä» ¤×Í ¼Á¿Ñ§ÁÒ¡¢Öé¹ à¾ÃÒÐáµè¡è͹ ¼Á¾Ù´µÅÍ´ ¶Ö§¼Á¨Ð¿Ñ§à¢Ò¡ç¨ÃÔ§ áµè¡ç»ÃÐàÁÔ¹à¢Ò¨Ò¡áÇÇµÒ ·èÒ·Ò§ à¢ÒÍÒ¨¨ÐäÁèàËç¹´éÇ¡çä´é áµè¼ÁäÁèà¤ÂÃÙéàÅÂÇèÒ áÅéÇà¢Ò¤Ô´ÍÂèÒ§äà ¼Á¹éÍÁ㨿ѧà¢Òä´éá·é¨ÃÔ§äËÁ ¤Çº¤ØÁµÑÇàͧä´éäËÁàÁ×èÍä´é¿Ñ§ã¹ÊÔ觷Õ褹Í×è¹äÁèàËç¹´éÇ «Öè§ÊÔè§àËÅèÒ¹Õé ¡çä´éÁÒ»ÃѺãªé¡Ñº¡Ò÷ӧҹ à¾ÃÒмÁã¨àÂç¹¢Öé¹àÂÍÐ ¾ºÇèÒµÑÇàͧà»ç¹¼Ùé¿Ñ§·Õè´Õ¢Öé¹
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 10
นับถืออาจารย์แนวคิดดีเยี่ยม
วิรัตน์ ไชยกระทง
(23 พฤศจิกายน 2552  เวลา 15:03:52)
ความคิดเห็นที่ 9
โรงเรียนน่าอยู่เนาะแล้วเจอกัน
คนน่ารัก
(4 กันยายน 2552  เวลา 11:07:29)
ความคิดเห็นที่ 8
เป็นกำลังใจให้นะครับอาจารย์
นายโกศล เลิศล้ำ
(17 สิงหาคม 2552  เวลา 13:02:06)
ความคิดเห็นที่ 7
ดีมากครับ อ. สุชาติ นับถือจริงๆ
นาย ธงยศ สีผิวจันทร์ สชอ.1-2 /2547
(30 กรกฎาคม 2552  เวลา 22:24:31)
ความคิดเห็นที่ 6
เยี่ยมมากคับจารย์
นาย วรวุธ สุดน้อย สชย.5-6 ปี2547
(5 มิถุนายน 2552  เวลา 17:25:24)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*