รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
ผู้สนับสนุน (MT-Coach-Node)
 
 
เพศศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
 
 
แผนการเรียนเพศศึกษา
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 จังหวัดยะลา
 
ู้“...ใหม่ ๆ มีปัญหาทัศนะต่อเรื่องเพศของครูในโรงเรียนไม่น้อย แต่น่าชื่นชมทีมครูตั้งใจและพยายามมาก ทำงานจริงจังต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารเพียงให้การสนับสนุนและชี้แจงบุคลากรอื่นๆ เท่าที่มีโอกาส จนทุกวันนี้ปัญหานี้น้อยมาก ครูหลายคนเห็นความสำคัญและอยากสอนได้เหมือนครูเพศศึกษา..”
 
คณะราษฎรบำรุง 2 (ค.บ.๒)
    โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 จังหวัดยะลา : ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบของพื้นที่ พัฒนาการการทำงานเพศศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ และเป็นโรงเรียนต้นแบบเพศศึกษาในพื้นที่...     ทีมงานก้าวย่างฯ ขอนำเสนอความคิดเห็นของทีมบริหารโรงเรียน ในเชิงระบบการจัดการของโรงเรียน...
ในฐานะทีมบริหารคิดอย่างไรกับเพศศึกษาจุดเด่นของโรงเรียน
     “ทีมบริหารเห็นว่าการเรียนเพศศึกษามีความจำเป็นมาก เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตวัยรุ่นในปัจจุบัน เป็นปัจจัยที่นำพาไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่าง จนอาจจะทำให้เป็นปัญหาต่อสังคมได้ แล้วยิ่งได้รับคำชี้แจงจากครูที่เข้าอบรมในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ทำให้ชัดเจนความหมายของเพศศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนทุกด้าน ทำให้ทิศทางเพศศึกษาของโรงเรียนถูกกำหนดให้ความสำคัญ เพราะต้องการสร้างให้นักเรียน “ดี เก่ง มีความสุข” เราเอาคำว่า “เก่ง” ไว้รองจาก “ดี” เราไม่อยากมีคนเก่งที่ขาดคุณธรรม เพศศึกษาตามแนวก้าวย่างฯ เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตรอบด้าน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างคนให้ “ดี” และ “มีความสุข” ส่วน “เก่ง” ได้จากวิชาการอื่น ๆ” อาจารย์วิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเล่าให้ฟัง
อาจารย์วิษณุ จันทร์แจ้ง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสนับสนุนเชิงระบบให้เอื้อต่อการเรียนการสอนเพศศึกษาอย่างไร?
    “ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพศศึกษาโรงเรียนขึ้น มีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นแกน เพื่อกำหนดแผนทำงานเพศศึกษา รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน เริ่มด้วยการประชุมชี้แจงครูทั้งหมดครึ่งวัน ให้ครูนก (อ.หทัยชนก ง๊ะสมัน) สาธิตการสอนเป็นตัวอย่างให้ดู
อาจารย์พูดม ป.ปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
     ต่อมาได้ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ เพื่อดูว่าจะใช้แผนการสอนในสาระใดได้บ้าง ก็ตัดแบ่งแผนกันไปสอนตามความสนใจ เริ่มสอนตั้งแต่เทอม 1 ปี 2547 ถือเป็นพัฒนาการระยะที่ 1 พอย่างเข้าปีที่ 2 พบว่ารูปแบบเดิมจะมีปัญหาการสอนซ้ำแผนจึงจัดประชุมเพื่อขึงผังมโนทัศน์แบ่งแผนการสอนแยกเป็นระดับต่าง ๆ เรียกว่าระยะที่ 2 ซึ่งรูปแบบนี้พบว่าไม่เหมาะสมอยู่บ้าง กล่าวคือบางแผนน่าจะสอนก่อนหน้านี้ หรือบางแผนสอนเร็วกว่าวัยของเด็ก สาเหตุเพราะไม่ได้วิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียนเพื่อวางกิจกรรมเพศศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย

     มาถึงพัฒนาการระยะที่ 3 คณะทำงานและหัวหน้ากลุ่มสาระได้ประชุมกันเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียน แล้ววางแผนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารูปแบบใหม่ ให้นักเรียนทุกห้องทุกระดับได้เรียนไม่น้อยกว่า 8 คาบต่อภาคเรียน สอนในคาบวิชาสุขศึกษา และแนะแนว สัดส่วนวิชาละครึ่งต่อครึ่ง นอกจากนี้ยังจัดในชั่วโมงโฮมรูมเพิ่มเติมอีกบางส่วน และมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ ร่วมด้วยเช่น ชุมนุมก้าวย่างอย่างเข้าใจ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถือเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ และในช่วงปลายปีการศึกษาจะมีการสรุปผลรูปแบบปัจจุบันอาจจะปรับปรุงเพิ่มเติม แล้วประกาศเป็นหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป” อาจารย์พูดม ทีมบริหารในฐานะแกนนำสำคัญกล่าว
บุคลากรในโรงเรียนคิดเห็นอย่างไร กับเพศศึกษาแบบก้าวย่างฯ
     “ถ้าพูดถึงขณะนี้ทีมครูเพศศึกษาของเราถือว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนแล้ว ขาดไม่ได้ ตอนนำเพศศึกษาตามแนวทางก้าวย่างอย่างเข้าใจเข้ามาใหม่ ๆ มีปัญหาทัศนะต่อเรื่องเพศของครูในโรงเรียนไม่น้อย แต่น่าชื่นชมทีมครูตั้งใจและพยายามมาก ทำงานจริงจังต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารเพียงให้การสนับสนุนและชี้แจงบุคลากรอื่นๆ เท่าที่มีโอกาส จนทุกวันนี้ปัญหานี้น้อยมาก ครูหลายคนเห็นความสำคัญและอยากสอนได้เหมือนครูเพศศึกษา เราจึงมีแผนว่าปิดภาคเรียนนี้จะอบรมสาธิตเพื่อให้ครูทุกคนสามารถสอนเพศศึกษาได้ กำลังใจสำคัญส่วนหนึ่งของครูได้จากผู้เรียนเพราะสอนแล้วเขาสนใจ สนุกสนาน จุดเด่นอีกอย่างคือ เรามีครูสอนศาสนา (อ.สุนิสา เจ๊ะปูเต๊ะ) เป็นวิทยากรหลักในโรงเรียน และเป็นผู้นิเทศด้วย ทำให้เพศศึกษาถูกปรับให้เหมาะกับบริบทมุสลิม ซึ่งนอกจากไม่เป็นปัญหากับชุมชนแล้วเรายังได้รับความเชื่อถือ และสนับสนุนจากผู้ปกครองด้วย” อาจารย์พูดม แสดงความเห็น
ป้ายโครงการหน้าโรงเรียน
อาจารย์พูดม ป.ปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
คิดเห็นอย่างไรต่อกระบวนการติดตามงานของโครงการฯ
    ผู้อำนวยการกล่าวว่า “การเข้านิเทศและติดตามการทำงานของทีมงานโครงการก้าวย่างฯ ส่วนต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องที่สนับสนุนหรือกระตุ้นอย่างดี เหมือนน้ำถ้าเราต้องการให้มีคลื่นตลอดเวลา ต้องมีสิ่งกระตุ้นเป็นระยะ ๆ เพื่อทำให้น้ำกระเพื่อมไม่งั้นคลื่นจะหายไป และจะนิ่งเงียบในที่สุด”
คิดเห็นอย่างไรกับทิศทางการขยายผลงานเพศศึกษา
    “ตอนนี้เรามีการขยายผลการทำงานเพศศึกษาไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ด้วย ได้นำเสนอผลการทำงานกับ ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 (สพท.) มีการตอบรับอย่างดี เห็นแนวทางทำงานเพศศึกษาร่วมกัน ทาง สพท.ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์วางแผนทำงานกับโรงเรียนระดับมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 อีก 13 โรงเรียน ซึ่งคณะราษฎร 2 ให้การสนับสนุนเต็มที่โดยส่งทีมครูแกนนำเข้าร่วมกับทีม MT จากศูนย์อนามัย 12 (ทีมพี่มด-สุดา ภู่ทอง) เพื่อเป็นคณะทำงานร่วมกับ สพท.”
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
    “อยากเห็นวิธีการขยายผลแบบมีโรงเรียนต้นแบบ และขยายจากโรงสู่โรงแบบนี้ในหลาย ๆ พื้นที่ เพราะเป็นพลังแรงที่ส่งไปถึงระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างดี ถ้าผู้ใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เห็นประเด็นและสนับสนุนบรรจุเป็นนโยบายเพศศึกษาที่ชัดเจนจะส่งผลดีมาก เรื่องนี้จะถูกส่งผ่านเป็นขั้นตอนมาทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และ ตรงไปที่โรงเรียน” ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 ให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบายด้านเพศศึกษา
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 53
ไหนรุ่นผมบ้างค้าบ อยากเจอจังแล้วนิ
คิดถึงอาจารย์ทุกคน และเพื่อนๆ
ตอนนี้ที่ติดต่อได้มี แย็ค ยอด เบริ์ด บิลลี่(โครตสนิท) อมิกรณ์
ใครจำผมได้ก็แอดมานะ ผมกิ๊ฟ ภูวนาท  การาหมัด ไง
ตอนเรียนคบ.2 ก็ร้ายๆบ้างตามประสาเด็กชายๆ
แต่ตอนนี้ ว่าที่วิศวกรแล้วค้าบ
redbull032@hotmail.com
ภูวนาท  การาหมัด รุ่นเข้าปี42
(3 ธันวาคม 2552  เวลา 11:01:38)
ความคิดเห็นที่ 52
ไหนรุ่นผมบ้างค้าบ อยากเจอจังแล้วนิ
คิดถึงอาจารย์ทุกคน และเพื่อนๆ
ตอนนี้ที่ติดต่อได้มี แย็ค ยอด เบริ์ด บิลลี่(โครตสนิท) อมิกรณ์
ใครจำผมได้ก็แอดมานะ ผมกิ๊ฟ ภูวนาท  การาหมัด ไง
redbull032@hotmail.com
ภูวนาท  การาหมัด รุ่นเข้าปี42
(3 ธันวาคม 2552  เวลา 11:00:03)
ความคิดเห็นที่ 51
ยังคงคิดถึง ใคร่ครวญหา
ทั้งวิชา สติคิดไฉน
สิ่งที่ทำ ทำนั้นได้ดั่งใจ
ถ้าไม่มี.... จะได้ฤา

ตรง.... นั้นใส่เองครับ

ถ้าเป็นผม ผมจะใส่ชื่ออาจารย์ทุกๆท่านทุกคน

แต่มันคงไม่ไพเราะแน่เลย อิอิ

ผมทำไม่ดีมาเยอะต่ออาจารย์หลายๆท่าน

ผมขอโทษครับ
bankวิทย์-คณิต รุุ่นแรก
(5 พฤศจิกายน 2552  เวลา 15:11:38)
ความคิดเห็นที่ 50
ใครพอจะมีรูปสมาชิก6/1รุ่นผมบ้างครับ ขอหน่อย
R
(6 กันยายน 2552  เวลา 02:11:02)
ความคิดเห็นที่ 49
สู้ๆๆนะครับคุณครู
ชาวปาริชาตเป็นกำลังใจให้เสมอ
ม.6 ปี49
(1 กันยายน 2552  เวลา 12:35:59)
ความคิดเห็นที่ 48
ชื่อเดิม นุสลิน ยะโกะ  เบนซ์เองนิ>>>>แต่ตอนนี้เปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุล
ใครรู้จักหรือจำได้ทักมากันมั่งตะ     คิดถึงตายแล้วนิ


โอ๊ยยยยยยยยยย......

ตอนนี้อยู่ภูเก็ต..........ยังไงก้อถ้าจำได้...ทักมานะ
ปล.รุ่นกุไปไหนกันหมดหว่า ติดต่อใครไม่ได้เลยยยยย


เบนซ์นิ มีแต่รุ่นน้องๆทั้งนั้น รุ่นกุไปไหนหมดเนี่ย
(26 สิงหาคม 2552  เวลา 23:28:23)
ความคิดเห็นที่ 47
วันนี้สอบ Final วันแรก ข้อสอบยากมาก ปาเข้าไปตั้งร้อยข้อแน่ะ ที่อ่านตรงๆ ก้อหลายข้อนะ
ส่วนใหญ่อยู่ในชีตทั้งนั้นเลย..แต่จำไม่ได้เองอ่ะ

เหลืออีกม่ะกี่วันก้อสอบเสร็จแล้ว

จะกลับไปเยี่ยมโรงเรียนนะ

คิดถึงครูทุกคนนะ
 นู๋เหมยฟ้า ราชพฤกษ์ #10 [Mass Communication#12]
(21 สิงหาคม 2552  เวลา 23:24:29)
ความคิดเห็นที่ 46
พยนต์ อ่องหลี มาสักที ไว้มีโอกาส ขอเจอสักทีน่ะครับ
R
(21 สิงหาคม 2552  เวลา 19:36:02)
ความคิดเห็นที่ 45
55555555+คิดถึงวุ๊ย.......

รุ่นนี้หละดัง---ไล่ฟันกันในห้อง555+....ใครยังจำกันได้แอดมานะ..

benz_lemongrass-phuket@hotmail.com
รู้แต่ว่าผมชื่อเบนซ์.....ปีไหนไม่ต้องถาม--จำไม่ได้
(19 สิงหาคม 2552  เวลา 06:21:15)
ความคิดเห็นที่ 44
คิดถึงทุกๆๆคนค่ะทั้งเพื่อน ๆ และอาจารย์ทุกท่าน
ศิษย์เก่ารุ่นแรกปี39
(6 สิงหาคม 2552  เวลา 11:58:24)
ความคิดเห็นที่ 43
คิดถึงครูและน้องๆที่โรงเรียนจัง

เดือนหน้าก็สอบอีกแร่ะ

ยังไม่ได้อ่านหนังสือเลย

งานเยอะมากมาย

สอบเสร็จจะกลับไปเยี่ยมที่โรงเรียนนะคะ
นู๋เหมยฟ้า ราชพฤกษ์ #10  [Mass Communication#12]
(30 กรกฎาคม 2552  เวลา 23:54:44)
ความคิดเห็นที่ 42
คิดถึงอาจารย์ทุกท่าน อาจจะเรียกว่าเป็นรุ่นแรกของ ค.บ2 เลยก้อว่าได้ ขอบคุณอาจารย์ที่สอน ถึงจะเรียนไม่จบแต่ หนูก้อได้งานทำที่ดี ถ้ามีโอกาส จะไปเยี่ยมแน่นอน
เด็กดื้อของครู
(29 กรกฎาคม 2552  เวลา 21:01:36)
ความคิดเห็นที่ 41
สวัดดีครับ    ผมคิดถึงโรงเรียนของผมครับมีโอกาศ  อยากเจอครูจุ๋ม  ครูภูดมและครูอีกหลายๆคนที่สอนผมมา

บ้านผมอยู่ยุโปครับ  กลับบ้านทุกครั้งก็เห็นโรงเรียนพัฒนาขึ้นมากเลย  สุดท้าย อยากให้มีจัดประมาณว่าชุมนุม

ศิษย์เก่าบ้างครับ  อยากเจเพื่อนๆและคุณครูของผมอิอิอิอิ   รักและคิดถึงครูทุกคน
ทหารอากาศ
(27 กรกฎาคม 2552  เวลา 22:34:36)
ความคิดเห็นที่ 40
 
    แม้นจากไกลแต่ใจยังห่วงหา
ทุกเวลาทุกนาทีคะนึงถึง
ภาพเก่าเก่ายังย้อนผูกจิตตรึง
ให้นึกถึงเวลาที่ผ่านเลย
    แม้วันนี้ศิษย์เก่าต้องจำจาก
แม้ต้องพรากจากไปอย่างเปิดเผย
แต่เหล่าศิษย์ทุกคนยังเหมือนเคย
จักขอเอ่ยคำขอบคุณจากหัวใจ
    เหล่าศิษย์นี้เป็นห่วงครูยิ่งนัก
พะวงหนักว่าท่านสบายไหม
ขอให้ครูทุกคนจงปลอดภัย
ขอคุณพระนั้นไซร้คุ้มครองครู
    อีกน้องน้องทุกคนพี่ก็ห่วง
เจ้าพุ่มพวงของพี่นั้นคงรู้
พี่ทุกคนอยากเห็นน้องร่วมเชิดชู
ค.บ.๒ให้คงอยู่สืบต่อไป
    แล้วยังห่วงภารโรงที่ทำความสะอาด
ทำให้บรรยากาศนั้นสดใส
ห่วงแม่ค้าโรงอาหารจานทุกใบ
ห่วงโต๊ะที่เราใช้นั่งทุกครา
    และสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุด
ศิษย์ขอรำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์หนา
ขอคุณพระนั้นคุ้มครองอยู่ทุกครา
ขออย่าให้ภัยใดมากล้ำกลายเอย

ปล. ด้วยความคิดถึงจากใจของเด็กวิทย์รุ่นแรกทุกคน แม้กลอนนี้จะไม่เพราะเท่าไหร่แต่ลูกศิษย์คนนี้ก็แต่จากใจจริงๆ
ปล.๒ คิดถึงทุกคนมากๆๆๆๆๆๆๆเลย  ไว้ราชพฤกษ์ช่อที่10นี้จะกลับไปยังที่เดิมที่จากมาแน่นอน
ยัยปลาทอง ม.6/1 ราชพฤกษ์ ช่อที่10
(2 กรกฎาคม 2552  เวลา 01:55:34)
ความคิดเห็นที่ 39
สวัสดีค่ะ...คิดถึงอาจารย์ทุกคนมากเลยน่ะ  ถึงแม้จะจบออกไปเมื่อไม่นานมานี้เอง

ถ้ามีโอกาสจะกลับไปน่ะค่ะ

นู๋เหมย ม.6/1 ราชพฤกษ์ ช่อที่ 10
(13 มิถุนายน 2552  เวลา 01:18:22)
ความคิดเห็นที่ 38
คิดถึง ครูรุจิ ครูจุ๋มจังเยยและคิดถึงเพื่อนๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ห้อง3/1 ปี 2549 ทุกคนเยยว่างแล้วจะกลับไปเยี่ยมน่ะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างกำลังจะฝึกงานคิดถึงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Tidarat  -ประมงติณสูลานนท์-
(10 มิถุนายน 2552  เวลา 10:10:14)
ความคิดเห็นที่ 37
คิดถึงโรงเรียนครับ เปลี่ยนไปมากเลยผมผ่านไป ขอบคุณอาจารย์ทุกคนครับ ในอดีตนั้นมีแค่อาคารชั่วคราวฝนตกน้ำท่วมทำให้สนุกมากหนีเรียนไม่ได้มีแต่คูน้ำ ขึ้นตกลูกหว้ากินกันอิ่ม ถ้าโดดเรียนจะไปไหนครับ มาเรียนต้องไปทางสะพานท่าสาบเพราะสะพานเมืองนิบงยังสร้างไม่เสร็จ
ผมทำงานที่ระยอง บ.ปตท.ส.ผ.งานดีครับเพราะ ค.บ.2 บาโดซิตี้ ม.2/2และ3/2 ม.1/13 เรียนที่ค.บ.ขอบคุณอาจารย์ JJ. ครับ วิชาอังกฤษทำให้ทำงานเป็นวิศวกร 4 ครับพูดเป็นเหมือนพื้นของผม ขอบคุณอีกครั้งครับ
pttep 15846-2
(25 เมษายน 2552  เวลา 15:57:46)
ความคิดเห็นที่ 36
เมื่อทำความฝันสำเร็จผมจะกลับมาเยี่ยมครูที่ผมรัก    รร. ที่ผมรักครับ    จาก  ATTS    ยุโปครับ
ศิษย์เก่าครับ
(19 เมษายน 2552  เวลา 01:36:39)
ความคิดเห็นที่ 35
คิดถึงคุณครูทุกๆคนเลยค่ะ อยากเจอมากๆแต่ไม่มีเวลาไปเยี่ยมเลยขอให้รคูทุกคนมีความสุขมากๆ ค่ะ
ศิษญืเก่ารุ่นแรก
(11 เมษายน 2552  เวลา 10:57:48)
ความคิดเห็นที่ 34
คิดถึง ร.ร. จัง ว่างๆจะกลับไปเยี่ยมนะคับ
นิสิต ม. ทักษิณ
(5 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 14:39:14)
ความคิดเห็นที่ 33
ศิษย์ทั้งหลายครับบอกชื่อมาบ้างสิ ผมก็ศิษย์น่ะ จะได้รู้ว่าใคร
http://www.r--freeforyou.co.cc/ ติดตามด้วยละ
R
(22 ธันวาคม 2551  เวลา 23:18:35)
ความคิดเห็นที่ 32
เป็นกำลังใจให้คุณครู คบ.2 ทุกท่าน สู้ต่อไปนะค่ะ โดยเฉพาะครูจุ๋มคิดถึงมาก ๆๆๆๆ อยากไปเยี่ยมจัง
นักศึกษาฝึกสอนปี 47 (รุ่นนายเลาะ)
(14 พฤศจิกายน 2551  เวลา 18:24:12)
ความคิดเห็นที่ 31
ภูมิใจในสถาบันแห่งนี้มากสู้ต่อไปนะคับ
แล้วพวกผมจะคอยให้กำลังใจ
นิสิต ม.ทักษิณ
(12 พฤศจิกายน 2551  เวลา 23:56:39)
ความคิดเห็นที่ 29
คิดถึงคุณครูทุกท่าน เพื่อนๆทุกคน โดยเฉพาะคุณครูเจเจ คุณครูพูดม มากๆคะ ตอนนี้เรียนอยู่ที่นครปฐม ชื่อนางสาวศิริรัตน์ สุขพืชกิจ ชื่อเล่น โบว์ ถ้าเพื่อนๆและคุณครูจำกันได้ติดต่อมาที่ a_and_kitty@hotmail.com คิดถึงเพื่อนๆและคุณครูจิงๆคะ ติดต่อกลับมาด้วยนะคะ
นักเรียนม.ต้นรุ่นปี2546
(18 กันยายน 2551  เวลา 21:18:36)
ความคิดเห็นที่ 28
อยากรู้จากคุณครูมากๆเลยค่ะ
อยากเป็นศิษย์
(18 กันยายน 2551  เวลา 12:11:38)
ความคิดเห็นที่ 27
ขอบคุณอาจารย์นะคับที่ให้ความรู้กะพวกผม ขอบคุณจิงๆ ถ้าไม่มีอาจารย์ทุกคน ผมคงไม่มีวันนี้

ภูมิใจที่อยู่โรงเรียนนี้

คิดถึง โรงเรียนมากมาย

3/1ปี46
(13 กันยายน 2551  เวลา 17:24:29)
ความคิดเห็นที่ 25
อาจารย์ สิริวรรณ ที่เคยเปนหัวหน้าวิชาการน้าน นามสกุลอะรัย ใครจำได้ช่วยบอกที
คิดถึง คบ2 โว้ย
กลุ่ม 6 กวน
(21 สิงหาคม 2551  เวลา 21:11:59)
ความคิดเห็นที่ 24
คิดถึงงงงงงงอาจารย์ทุกๆคนค่ะ อยากกลับไปเยี่ยมแต่ไม่ค่อยมีเวลา รักทุกๆคน
เด็กแสบปี
(30 กรกฎาคม 2551  เวลา 14:55:00)
ความคิดเห็นที่ 23
ชื่นชมและให้กำลังใจในการทำงาน ทั้งในสถานการความไม่สงบและต้องดูแลนักเรียนของเราอีก
โรงเรียนวัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา
(30 กรกฎาคม 2551  เวลา 11:01:50)
ความคิดเห็นที่ 22
อยากกลับไปเย่ยมคณูจังแต่ช่วงนี้ติดสอบเนกาลามังใจให้ครูและน้องๆๆสู้ต่อไป
พยนต์ อ่องหลี
(29 กรกฎาคม 2551  เวลา 15:46:51)
ความคิดเห็นที่ 21
คิดถึงครูทุกคนครับ
ม.3/1 ปี 49
(18 กรกฎาคม 2551  เวลา 13:06:02)
ความคิดเห็นที่ 20
คิดถึงป๋าดมจัง พัฒนา ค.บ.2 ต่อไป นิสิต ม.ทักษิณ เอาใจช่วยเสมอ
ม.6ปี 49 (จากมือปืนคนสนิท)
(7 กรกฎาคม 2551  เวลา 21:24:47)
ความคิดเห็นที่ 18
คิดถึงถาบัน
ศิษ
(19 มิถุนายน 2551  เวลา 20:28:01)
ความคิดเห็นที่ 17
บอกชื่อกันมั่งเดะ
ไม่รู้จัก
R
(19 มิถุนายน 2551  เวลา 20:13:11)
ความคิดเห็นที่ 16
เป็นกาละมังใจใบหญ่ให้ครูและน้องๆๆๆๆ ค.บ.2 สู้ต่อไป
ม.6 ปี 49
(19 มิถุนายน 2551  เวลา 19:55:56)
ความคิดเห็นที่ 15
คิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะ ยัยยุ้ย ยัยกอล์ฟ  ยัยเหมย น้องอู๋  ยัยพริก เอ็กปลวกพิทักษ์โลก  เด็กวัดไฝดำหวังว่าคงจะอยู่ที่เดิมนะ
เด็กดี1/1 ปี46
(10 มิถุนายน 2551  เวลา 09:06:10)
ความคิดเห็นที่ 13
ขอให้ครูทุกคนมีความสุขนะครับ  จากสิทธิ์เก่า ม.3/5  เสือ
ม.3/5 สิทธิ์เก่า  เสือเองครับ
(12 มีนาคม 2551  เวลา 10:09:17)
ความคิดเห็นที่ 12
คิดถึงครู ค.บ.2ทุกคนท้งครูปรีดา ป๋าดม ป้ายา ครูนก ครูโก้ ครูใหญ่ ลุงเสริม ป๋าวี หลวงนัน ครูนง แม่เยาว์ แม่ฟุ้ง ป้าน้อย ครูจุ่ม และครูทุกๆๆๆๆๆๆๆๆคน เป็นกะละมังใจให้ครูเสมอนะคับบบ

ม.6 ปี49
(9 มีนาคม 2551  เวลา 22:14:17)
ความคิดเห็นที่ 11
คิดถึงอาจารย์โก้อาจารย์วิเชียรและอาจารย์ทุกๆคนครับ
ศิษย์เก่า 3/1 จบปี48
(9 มีนาคม 2551  เวลา 21:13:17)
ความคิดเห็นที่ 10
เป็นกำลังใจให้ครู ค.บ. 2 สู้ต่อไปผมเอาใจช่วย คิดถึง ค.บ. 2เสมอ
ม.6 ปี49
(5 มีนาคม 2551  เวลา 15:31:02)
ความคิดเห็นที่ 9
เป็นกำลังใจให้ครูค.บ.2 สู้ต่อไป
ม.6ปี49
(2 มีนาคม 2551  เวลา 23:17:24)
ความคิดเห็นที่ 8
คิดถึงโรงเรียนคับผม  ขอให้อาจารย์ทุกท่านยืนหยัดสอนสิ่งดี ๆ ให้รุ่นน้องต่อไปนะคับ  ที่สำคัญผมคิดถึงอาจารย์นกกับอาจารย์โก้มากเลย มีความสุขทุกท่านนะค๊าบบบบบบบบ
ศิษย์เก่า ม.3 ปี49
(21 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 22:01:33)
ความคิดเห็นที่ 7
ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้ยืนอยู่ที่ตรงนั้นด้วยกัน แต่เพื่อพัฒนาโรงเรียนของเรา ขอเปนกำลังใจให้น่ะครับ << คิดถึงอาจารย์ทุกคน
เด็ก 3/1'48
(13 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 19:15:21)
ความคิดเห็นที่ 6
อยากไปเรียนด้วยคับ
เด็กศรีวารินทร์
(24 มกราคม 2551  เวลา 09:46:39)
ความคิดเห็นที่ 5
ไม่น่าเชื่อว่าจะพัฒนาได้เร็วขนาดเนี่ย ถึงจะไม่ได้เรียนในสถานที่ตรงนี้ แต่ก็รู้สึกคิดถึงอาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะอาจารย์พูดม ป.ปาน
oasit
(9 มกราคม 2551  เวลา 18:08:15)
ความคิดเห็นที่ 4
นี่แหละรร.ผม ในนามวิท-คนิตรุ่นแรก ขอให้รร.เราทัมดีอย่างนี้ตลอดไป
สิ่งที่ควรบอกเด็กๆก้อให้บอก สิ่งไหนยังไม่ควรเก็บไว้ก่อน เพราะบางอย่างยิ่งบอกเหมือนยิ่งยุ ฉนั้นควรไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เค้าเหล่านั้นรับรู้
แข้งดำ หลานดม (ถูกฉัดไม่ว่ะ)
(24 กันยายน 2550  เวลา 23:17:51)
ความคิดเห็นที่ 3
ดีนะครับ คิดถึงอาจารย์ทุกคนนะครับ แต่ผมไม่มีโอกาสไปเยี่ยมเลย
ศิษย์เก่าม.6รุ่นที5
(4 สิงหาคม 2550  เวลา 14:45:16)
ความคิดเห็นที่ 2
ดี
ร.ร หนองเสือ
(13 กรกฎาคม 2550  เวลา 10:50:40)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*