รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
เพศศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
 
 
แผนการเรียนเพศศึกษา
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 
ฐานข้อมูล
 
âçàÃÕ¹˹ͧÃÕ»ÃЪҹÔÁÔµ ¨Ñ§ËÇÑ´¡Ò­¨¹ºØÃÕ
 
Ùé“ʶҹÈÖ¡ÉÒ·Õè¾Ñ²¹ÒÃٻẺ¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéà¾ÈÈÖ¡ÉÒ¨¹à»ç¹ÃÒÂÇÔªÒã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃʶҹÈÖ¡ÉÒ ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡ÃдѺ¨Ðä´éàÃÕ¹ÀÒ¤ÅÐ 16 ¤Òº (32 ¤ÒºµèÍ»Õ)”
 
ÃдѺ¹âºÒ¤ԴÍÂèÒ§äáѺà¾ÈÈÖ¡ÉÒ
     âçàÃÕ¹µÃÐ˹ѡ¶Ö§Ê¶Ò¹¡Òóì·Ò§Êѧ¤Á¢Í§ÇÑÂÃØè¹ ·Ñé§ã¹âçàÃÕ¹áÅЪØÁª¹Ãͺ æ ¨Ö§Ê¹ã¨ËÅÑ¡ÊÙµÃà¾ÈÈÖ¡ÉҢͧ¡éÒÇÂèÒ§Ï à¾ÃÒÐàËç¹ÇèÒà»ç¹¡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéãªé¼ÙéàÃÕ¹à»ç¹ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§ ·ÓãËéÃÙé¨Ñ¡¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐËìÍÂèÒ§Ãͺ´éÒ¹ äÁèãªèÊ͹ËÃ×ͺ͡ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ
Ã.Ã.˹ͧÃÕ»ÃЪҹÔÁÔµ
¾Ñ²¹Ò¡ÒèѴ¡ÒÃà¾ÈÈÖ¡ÉÒà¢éÒÊÙèËÅÑ¡ÊÙµÃʶҹÈÖ¡ÉÒ
     ËÅѧà¢éÒͺÃÁ¤ÃÙà¾ÈÈÖ¡ÉÒã¹»Õ 2548 ÍÒ¨ÒÃÂìÊÃÈÑ¡´Ôì äÊÂÊص Ãͧ¼ÙéÍӹǡÒýèÒÂÇÔªÒ¡ÒÃã¹¢³Ð¹Ñé¹ ÃèÇÁ¡Ñº¤ÃÙ·Õè¼èÒ¹¡ÒÃͺÃÁ ·´Åͧ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ÀÒ¤àÃÕ¹ 1/2548 áÅзÓãËéà»ç¹Ãкº¢Öé¹ã¹ÀÒ¤àÃÕ¹·Õè 2/2548 ¾ºÇèÒÊÔ觷ÕèàËç¹ä´éªÑ´à¨¹¤×Í ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¨Ñ´Ê͹¼ÙéàÃÕ¹ʹءʹҹ ä´éáÅ¡à»ÅÕ蹤ÇÒÁ¤Ô´àË繡ѹÍÂèÒ§¡ÇéÒ§¢ÇÒ§ ¤ÃÙáÅйѡàÃÕ¹ÃѺ¿Ñ§¡Ñ¹áÅСѹ ¤ÃÙÁÕâÍ¡ÒÊÃѺÃÙé»Ñ­ËҢͧ¹Ñ¡àÃÕ¹ÁÒ¡¢Öé¹ ¹Ñ¡àÃÕ¹àͧ¡çà¡Ô´¤ÇÒÁäÇéÇҧ㨷Õè¨Ð»ÃÖ¡ÉҡѺ¤ÃÙã¹àÃ×èͧ·Õèà»ç¹»Ñ­ËÒ

     ·ÕÁ¤ÃÙà¾ÈÈÖ¡ÉÒÁÕ¡ÒÃËÒÃ×Í ÇÔà¤ÃÒÐËì »ÃÐàÁÔ¹¡Ñ¹à»ç¹ÃÐÂÐ æ ÃÇÁ¶Ö§ä´éà¢éÒÃèÇÁàÇ·ÕáÅ¡à»ÅÕè¹»ÃÐʺ¡Òóì áÅÐÊÃØ»º·àÃÕ¹¡Ò÷ӧҹ¡Ñº·ÕèÍ×è¹æ àËç¹»ÃÐà´ç¹á¹Ç¤Ô´à¾ÔèÁ¢Öé¹ ¨Ö§Ê¹ã¨¨Ð·ÓãËéà¾ÈÈÖ¡ÉÒà»ç¹Êèǹ˹Ö觢ͧËÅÑ¡ÊÙµÃʶҹÈÖ¡ÉÒà¾×èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹
     µèÍÁÒä´é¨Ñ´»ÃЪØÁÃдѺµèÒ§ æ ã¹âçàÃÕ¹ áÅÐä´éÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂì.....¼ÙéÍӹǡÒà ÁÕ¢éÍÊÃØ»ÍÂèÒ§à»ç¹·Ò§¡ÒÃãËé “à¾ÈÈÖ¡ÉÒ” à»ç¹Êèǹ˹Ö觢ͧ “ËÅÑ¡ÊÙµÃʶҹÈÖ¡ÉҢͧâçàÃÕ¹˹ͧÃÕ»ÃЪҹÔÁÔµ” ä´éÃѺÁµÔàË繪ͺ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃʶҹÈÖ¡ÉÒ «Ö觶×Íà»ç¹ËÅÑ¡»ÃСѹÇèҹѡàÃÕ¹·Ø¡¤¹·Õèà¢éÒàÃÕ¹·Õè¹Õè µéͧàÃÕ¹à¾ÈÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ¨¹¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
à¾ÈÈÖ¡ÉÒ µéͧà»ç¹ÇÔªÒ੾ÒÐ : á¹Ç¤Ô´¡ÒèѴËÅÑ¡ÊÙµÃ
     á¹Ç·Ò§ËÅÑ¡ÊٵâͧâçàÃÕ¹˹ͧÃÕÏ ¤×Í à¾ÈÈÖ¡ÉÒµéͧ¨Ñ´ãËéà»ç¹ÇÔªÒ੾ÒТÖé¹ÁÒ äÁèãªéÇÔ¸ÕÊÍ´á·Ã¡ÍÂÙèã¹ÊÒÃÐÍ×è¹ æ ´éÇÂà˵ؼÅÇèÒ¤ÃÙ·ÕèÊ͹ÊÒÃеèÒ§æ ·Ø¡¤¹¨ÐÁØè§à¹é¹áµèà¹×éÍËÒÊÒÃÐã¹ËÅÑ¡Êٵâͧµ¹ ¶éÒ¨ÐãËéàÃ×èͧà¾ÈãËéà»ç¹Êèǹ˹Ö觢ͧÇÔªÒ·ÑèÇæ ä» ÍÒ¨¨Ð¡ÅÒÂà»ç¹ÀÒÃÐ ¾ÃéÍÁ æ ¡Ñº¡ÒÃàÃÕ¹¢Í§à´ç¡¨ÐäÁèàµçÁ·Õèà¾ÃÒÐà»ç¹¡ÒÃÊÍ´á·Ã¡ «Ö觺ҧ¤ÃÑé§ÍÒ¨¨Ðá¤è¡µÑÇÍÂèÒ§ ËÃ×Í¡ʶҹ¡ÒóìÁÒ¾Ù´¤ØÂà·èÒ¹Ñé¹

    “¶éÒà¾ÈÈÖ¡ÉÒÁըشÇÒ§äÁèá¹è¹Í¹ µÑÇËÅÑ¡Êٵà ¡ç¡ÅÔé§ä»¡ÅÔé§ÁÒ ËҨشŧµÑÇäÁèä´é ¡çäÁèà¡Ô´¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹” ÍÒ¨ÒÃÂìÊع·ÃÕ ÃØ觹ÒäÃè Ãͧ¼ÙéÍӹǡÒýèÒÂÇÔªÒ¡Ò乻Ѩ¨ØºÑ¹¡ÅèÒǶ֧á¹Ç·Ò§àÃ×èͧËÅÑ¡Êٵâͧ˹ͧÃÕ
ÍÒ¨ÒÃÂìÊع·ÃÕ ÃØ觹ÒäÃè
Ãͧ ¼Í.ÇÔª¡ÒÃ
ÇÔ¸Õ¡ÒèѴ¡ÒÃà¾ÈÈÖ¡ÉÒã¹â¤Ã§ÊÃéÒ§ËÅÑ¡ÊÙµÃʶҹÈÖ¡ÉÒ
     ¡ÒÃà»ç¹ÇÔªÒ੾ÒÐãªéÇÔ¸Õ¤ÅÕèËÅÑ¡ÊÙµÃã¹ÊÒÃзÕè 9 “¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙéàÃÕ¹” «Ö觻¡µÔ¨ÐÁÕàÇÅÒàÃÕ¹ 4 ¤ÒºµèÍÊÑ»´ÒËì »ÃСͺ´éÇ 3 ¡Ô¨¡ÃÃÁÂèͤ×Í á¹Ðá¹Ç 2 ¤Òº, ÅÙ¡àÊ×Í 1 ¤Òº áÅЪØÁ¹ØÁ 1 ¤Òº »ÃѺä»à»ç¹ãªéàÇÅÒàÃÕ¹ 4 ¤ÒºàËÁ×͹à´ÔÁ áµèᵡ¡Ô¨¡ÃÃÁá¹Ðá¹Ç ÍÍ¡à»ç¹ 2 Êèǹ â´Â¨Ñ´ãËéà»ç¹á¹Ðá¹Ç 1 ¤Òº áÅÐà¾ÔèÁ “¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Òµ¹àͧ” ÍÕ¡ 1 ¤Òº ÊèǹÅÙ¡àÊ×Í áÅЪØÁ¹ØÁ Âѧ¤§à´ÔÁ «Öè§ “¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Òµ¹àͧ” ¹Õé¤×Í¡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾ÈÈÖ¡ÉÒ·Ñé§ËÁ´ ÁÕ¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº à»ç¹ËÑÇ˹éÒÃÒÂÇÔªÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Òµ¹àͧ

     ¶×Íà»ç¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéà¾ÈÈÖ¡ÉÒàµçÁÃٻẺ 100 % ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡ÃдѺ ·Ø¡Ëéͧ¨Ðä´éàÃÕ¹à¾ÈÈÖ¡ÉÒã¹àÇÅÒà´ÕÂǡѹÊÑ»´ÒËìÅÐ 1 ¤Òº ÀÒ¤àÃÕ¹ÅÐ 16 ÊÑ»´ÒËì «Öè§ÍÒ¨¨ÐÁÕ¡àÇé¹à»ç¹ºÒ§ÊÑ»´ÒËì à¾ÃÒÐÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ ¶×Íà»ç¹àÃ×èͧ»¡µÔ·ÕèàËÁ×͹ æ ¡ÑºÇÔªÒÍ×è¹
¡ÒèѴà¹×éÍËÒà¾ÈÈÖ¡ÉÒ
    à¹×éÍËÒ㹪شËÅÑ¡ÊÙµÃÃÒÂÇÔªÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Òµ¹àͧÁÕ 6 àÅèÁ á¡ÃдѺ Á.1-Á.6 â´ÂÇÔà¤ÃÒÐËì¼ÙéàÃÕ¹ áÅéǹӡԨ¡ÃÃÁ¡éÒÇÂèÒ§Ï ÁÒÇÒ§ãËéàËÁÒСѺÃдѺ¼ÙéàÃÕ¹ ËÅÒ¡Ԩ¡ÃÃÁ·Õè¶Ù¡Í͡ẺÁÒãËéÁÕ¡ÒÃàÃÕ¹ 1 ¤Òº ¡ç¶Ù¡á¡¢ÂÒÂãËéÁÕàÇÅÒ㹡ÒÃÊ͹ 2-3 ¤ÒºàÃÕ¹µÔ´µè͡ѹ ËÁ´»Ñ­ËÒàÃ×èͧàÇÅÒäÁè¾ÍµéͧÃÕºÊ͹ãË騺ÀÒÂã¹ 1 ¤Òº ¤ÃÙ¡çÁÕàÇÅÒãËé¹Ñ¡àÃÕ¹¾Ù´¤ØÂáÅ¡à»ÅÕ蹡ѹÁÒ¡¢Öé¹ ¨Ò¡¡ÒõÑ駤ӶÒÁªÇ¹¤ØÂ

     ¼Ùé¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¤×ͤÃÙá¹Ðá¹Ç áÅФÃÙ·Õè»ÃÖ¡ÉҢͧáµèÅÐËéͧàͧ «Ö觷ء¤¹¼èÒ¹¡ÒÃͺÃÁ·Ñ駨ҡ·Ò§â¤Ã§¡ÒÃÏ ã¹ÀÒ¤µÐÇѹµ¡ ËÃ×Í ÁÕ¡ÒÃͺÃÁ¢ÂÒ¼Åã¹ÃдѺâçàÃÕ¹ ¶éÒ¡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁÁջѭËÒËÃ×Í¢é͡ѧÇÅ ¨ÐÁÕ¡ÒÃʹѺʹع¢Í§à¾×è͹¤ÃÙã¹ÅѡɳЪèÇÂÊ͹ (Team Teaching) ËÃ×Íä´éÃѺ¡Òà Coach ¨Ò¡¤ÃÙ᡹¹Óã¹âçàÃÕ¹ ¾ÃéÍÁ æ ¡ÑºÊèǹ˹Ö觨Ðä´éÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡à¨éÒ˹éÒ·Õè¢Í§ Node µÐÇѹµ¡´éÇÂ
á¼¹µèÍä»
    áÁéÇèÒâçàÃÕ¹¨ÐÁØè§à¹é¹ãËé¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÃ×èͧà¾Èä»·ÕèµÑǹѡàÃÕ¹ áµèÁÕá¹Ç·Ò§ã¹ÃÐÂеèÍä» «Ö觨ÐÊè§àÊÃÔÁº·ºÒ·ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹ÁÕÊèǹÃèÇÁ㹡Ԩ¡ÃÃÁàÃ×èͧà¾ÈãËéÁÒ¡¢Öé¹ â´ÂʹѺʹعãËéà¡Ô´ªÁÃÁà¾×è͹ºÍ¡à¾×è͹ ¾ÕèºÍ¡¹éͧ à»ç¹µé¹ ¾ÃéÍÁ æ ¡Ñº¡ÒÃʹѺʹعãËéà¡Ô´¡Ô¨¡ÃÃÁÃèÇÁ¡Ñº¼Ù黡¤Ãͧ ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ªØÁª¹ ãËéÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹
¼ÙéãËé¢éÍÁÙÅ ÍÒ¨ÒÃÂìÊØ·ÃÕ ÃØ觹ÒäÃè Ãͧ ¼Í.½èÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ, Í.ʹ·ÂÒ áªèÁ¹ÔÅ áÅÐ Í.à¾ÂÒÇì ǧÈìÊÒâè¹ì
ความคิดเห็น
หน้าที่
ความคิดเห็นที่ 78
   ทานข้าวและพักผ่อนเยอะๆนะครับ อ.สุนทรี


ดากานดา อากาศเย็นห่มผ้าด้วยนะแก  
พี่แด็กซ์
(4 ธันวาคม 2552  เวลา 20:12:51)
ความคิดเห็นที่ 77
สวัสดีค่ะ... อาจารย์ทุกท่านป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีไหมค่ะ
คิดถึงอาจารย์ทุกท่านนะค่ะ...และพื่อนๆด้วยค่ะ....(แก้วตา) ม.6/1
นางสาววิลาวํณย์ สุวรรณพร
(30 พฤศจิกายน 2552  เวลา 15:48:37)
ความคิดเห็นที่ 76
คิดถึงคุณครูทุกคนเลย  บายดีมั้ยค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ งานสะพานเริ่มแล้วอย่าลืมมาเที่ยวกันนะค่ะ หนูจะรออยู่ที่ทาง...รถไฟละกัน...รักและเคารพ1:1    เด็กราชภัฎ..
กล้วย
(30 พฤศจิกายน 2552  เวลา 14:17:38)
ความคิดเห็นที่ 75
คิดถึงอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนมากมายอยากกลับไปหาจัง
วันดี  ดอนไพรอ่อน   6/2
(18 พฤศจิกายน 2552  เวลา 10:42:36)
ความคิดเห็นที่ 74
      สวัสดีครับผม อ.สุนทรี อ.สนธยา(อ.ป๋อง)  อากาศเดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว  รักษาสุขภาพนะครับอาจารย์  

คิดถึงแกจังว่ะดากานดา(แอน วราภรณ์)  ทำโทถึงไหนแล้ว  งานที่ทำงานก็ปล่อยวางบ้าง  อย่าเครียดนะแก  อีกไม่ถึงเดือนก็30แล้วนะแก
หาคนมาดูแลได้แล้ว  (อย่าบอกนะว่าแกยังรอแด็กซ์อยู่   555)
พี่แด็กซ์
(17 พฤศจิกายน 2552  เวลา 19:42:07)
ความคิดเห็นที่ 73
คิดถึงอาจารย์เเละน้องๆ เกศิษเก่า6/2 2552
เกษร  โพธิ์ศรีทอง  /เกหน้าม้า
(15 พฤศจิกายน 2552  เวลา 15:57:52)
ความคิดเห็นที่ 72
คิดถึงอาจารย์เเละน้องๆ เกศิษเก่า6/2 2552
เกษร
(15 พฤศจิกายน 2552  เวลา 15:54:23)
ความคิดเห็นที่ 71
ประมาณตรุษจีนจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมโรงเรียน.........คงเป็นการกลับมาอีกครั้งของสุดยอดนักร้องชื่อดัง  (โอ๊ต   โฟร์เอส)
โอ๊ต  โฟร์เอส  (ศักดิ์ชาย   หลักเพชร)
(6 พฤศจิกายน 2552  เวลา 14:13:26)
ความคิดเห็นที่ 70
   สวัสดีอีกครั้งครับ  ขอขอบคุณอาจารย์สุนทรีที่สอนวิทย์ให้แด็กซ์เก่งมาตั้งแต่เข้าม.1(พ.ศ.2535)  อ.สนทยา(อ.ป๋อง) ที่สอนภาษาไทยและวิชาที่ไม่มีในหลักสูตรคือสอนแด็กซ์ให้รู้จักกับคำว่าเจียมเนื้อเจียมตัว  แด็กซ์ขอบคุณอีกครั้งครับผม  
      ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับ  เพื่อนร่วมรุ่นของแด็กซ์ทุกๆท่าน  คงจำ เชน ,โพธิ์ , นพ(ไอ้ดูก), พจน์(สุดหล่อ) ,แอ็ค(สมชื่อ) ผองเพื่อนเด็กยางสูง      แอน , แจ่มซัง, ตาก, ตี่, ดล(ลูกหมอ ส.) เบื๊อก(ขายน้ำแข็ง) ผองเพื่อนเด็กหนองรี  คงจำกันได้นะ    ในวันที่24-25ต.ค.52นี้(ตรงวันหยุดยาวพอดี)   เชน เรืองวีระ(ไอ้อึ่ง) จะทำบุญเปิดร้านที่จังหวัดบุรีรัมย์  จึงขอบอกถึงเพื่อนๆนะครับ  หากต้องการไปด้วยกัน ติดต่อแด็กซ์ได้นะครับ  มีรถปิคอัพที่จะไปแน่ๆ2คัน(รถของนพ อีกคันของไอ้โพธ์)  หรือหากอยากนั่งรถทัวร์ไปกับแด็กซ์ก็บอกได้ (ไอ้เชนเจ้าภาพจ่ายค่ารถทัวร์ให้  นครชัยแอร์นะเฟ้ย แด็กซ์เป็นสมาชิกนครชัยแอร์อยู่)  ติดต่อแด็กซ์ได้ครับ 087-0434167 ตลอด24ชม.  คิดว่าเลี้ยงรุ่นแบบออนทัวร์  (สนุกไปอีกแบบ)

เดิมอึ่งขายที่ร้านเดิม(เช่าอยู่)  ขายดีมาก  แด็กซ์ไปที่ร้านอึ่งมาแล้ว3ครั้ง (ไม่เสียค่ารถ  อาหารการกินก็ฟรี)  อึ่งลำซำแล้ว รวบรวมเงินซื้อตึกตรงข้ามร้านเดิม  จึงทำบุญขื้นร้านใหม่    ถ้าเพื่อนๆอ่านบอร์ดแล้วก็ติดต่อกันบ้างนะ อย่ามัวแต่ทำงานจนลืมเพื่อนๆนะครับผม  สวัสดี
พี่แด็กซ์
(9 ตุลาคม 2552  เวลา 20:29:16)
ความคิดเห็นที่ 69
สวัสดีครับ  อ.สุนทรี  อ.สนธยา(ป๋อง)  อ่านบอร์ดอยู่ตั้งนานไม่รู้จักใครเลย  แต่ดีใจที่เห็นน้องๆรักและภูมิใจในน.ร.ป.  พี่แด็กซ์เองม.3/2ปี37 (ประธานนักเรียนด้วยครับผม)   คิดถึงแกมากวะดากานดา เอ้ย แอน    แจ่มซังเป็นไงบ้าง  สวัสดี
พี่แด็กซ์
(7 ตุลาคม 2552  เวลา 20:31:25)
ความคิดเห็นที่ 68
คิดถึงคุณครู  น้องๆและโรงเรียนหนองรีมากๆ  ยังรักโรงเรียนหนองรีเหมือนเดิมครับ
ศักด์ชาย  หลักเพชร
(26 กันยายน 2552  เวลา 20:26:47)
ความคิดเห็นที่ 67
ครูเพยาว์ และครูสนทยา คือสัญลักษณ์ของโรงเรียนหนองรีประชานิมิตค่ะ  ใครเห็นด้วยยกมือขึ้น เด้กที่ได้ผ่านการตักเตือนของครูทั้ง 2คน(ที่ห้องวิชาการ) นั้นได้ดีทุกคน  จริงๆนะ  และหนูก็คือ 1ในนั้น 55555   (โดนประจำ)  ถ้าไม่ได้ครูตักเตือน  หนูก็คงไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนรักครูทั้ง 2 มากค่ะ  
6/1 รุ่นปี 47 แสบที่สุดของห้อง..ลูกแม่เยาว์เจ้าค่ะ
(10 กันยายน 2552  เวลา 22:56:28)
ความคิดเห็นที่ 66
จากหนองรีมานานเหมือนจากบ้านมาไกล  คิดถึงทุกคนด้วยความจริงใจ  ว่างเมื่อไรจะกลับไปเยี่ยมเยียน  เป็นครูอยู่หนองหญ้าไซ  แต่หัวใจก็ยังไม่ทิ้งหนองรี  คิดถึงเพื่อนร่วมงานท่แสนดี  และลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคน  
มาโนช  ประกอบแสง
(7 กันยายน 2552  เวลา 21:50:14)
ความคิดเห็นที่ 65
คิดถึงครูทุกๆๆคน
ยุ้ย 1/3-3/3 (ศิษย์เก่า อ. มาโนช)
(26 สิงหาคม 2552  เวลา 15:53:20)
ความคิดเห็นที่ 64
คิดถึงโรงเรียนมากๆค่ะ   หนูรักอาจารย์ทุกๆท่านที่เคยสอนและให้ความรู้ศิษย์คนนี้  ทุกวันนี้ยังไม่เคยลืมสถาบันเก่า  หนูหวังว่าอาจารย์ทุกๆท่านคงจะสบายดีน๊ะค่ะ   หนูเป็นศิษย์เก่า  ของอาจารย์ก่องกาญจน์  ทนกล้าค่ะ(ม.3/1  2548  ยุ้ย  กวาง  มุก  เคลีย  กอล์ฟ  ผึ้ง  ออย  เบน  ปัด  แก้ม  จอย(ลิ้ม)  อัง  ทราย  แอน  เป้เล็ก  เป้ใหญ่  ต่อ  โก้  เอ็ม  มิน  แจ๊ค  ชัย  นิค  บอย  ป๊อป  ท็อป  จอย  ยอด  อรุณ  โส  )       จากโรงเรียนมา  4 ปี  หนูก็ยังรักและคิดถึงไม่เคยลืมในทุกๆความประทับใจ  อยากให้รุ่นน้องทุกๆคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ตั้งใจเรียนกันน๊ะค่ะ  แล้วตอนนี้มีสถานการณ์ไข้หวัด  2009  ระบาดขอให้ทุกๆคนระวังความปลอดภัยด้วยน๊ะค่ะ  ท้ายนี้ศิษย์ขอให้อาจารย์ทุกๆท่านและขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขมากๆน๊ะค่ะ
อริสา  แซ่ฉิน  ยุ้ย  ม.1/1  -  ม. 3/1  2548
(22 สิงหาคม 2552  เวลา 22:21:38)
ความคิดเห็นที่ 63
คิดถึงอาจารย์กองกาญน์ อาจารย์พเยาว์ อาจารย์เรียม เเละอาจารย์ท่านอื่นๆจัง
gook
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
(21 สิงหาคม 2552  เวลา 11:21:19)
ความคิดเห็นที่ 62
คิดถึงอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนค่ะ(กิตติมา  )  T_T
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
(21 สิงหาคม 2552  เวลา 11:11:47)
ความคิดเห็นที่ 61
รักและคิดถึงครูสนทยา และโรงเรียนหนองรีประชานิมิตและเพื่อนทุกคน
ขอให้มีความสุขมากๆนะค่ะและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ด้วยรักและคิดถึง
พรวิมนต์   สุขหอม ม.3/1
(27 กรกฎาคม 2552  เวลา 18:34:09)
ความคิดเห็นที่ 60
ยังรักโรงเรียนเหมือนเดิมคิดถึงน้องๆเเละครูที่ปรึกษาเเละครูทุกคน
เก6/2
(20 กรกฎาคม 2552  เวลา 14:37:21)
ความคิดเห็นที่ 58
คิดถึงโรงเรียนม้ากๆๆเลยครับ อ.ครับผากบอก อ.วิโรจน์ด้วยนะครับว่าเท่ห์คิดถึง
นาย อนันต์ จันทร์ อดีต น.ร 3/4 ลูกศิษย์ อ.วิโรจน์
(24 มิถุนายน 2552  เวลา 21:41:38)
ความคิดเห็นที่ 57
รู้สึกดีใจและภูมิใจที่เคยเป็นส่วน1ของรั้วน.ร.ป.กับระยะเวลา3ปีที่ทั้งความรู้ ทั้งครูคุณภาพ และเพื่อนพ้องพี่น้องน.ร.ป.    จากใจ
ศิษย์เก่าน.ร.ป.6/1ปี51(คมสันต์)
(9 มิถุนายน 2552  เวลา 20:25:35)
ความคิดเห็นที่ 56
สวัสดีค่ะ คิดถึงโรงเรียนมากมายคุณครูทุกคนสบายดีนะค่ะ
เด็กเก่า 6/1 เลขที่ 15 ปี  51 ( นิศาชลค่ะ )
(26 พฤษภาคม 2552  เวลา 18:19:31)
ความคิดเห็นที่ 55
ขอบใจลูกศิษย์ทุกๆคนทีเป็นกำลังใจให้ครูกับครูสนทยา เห็นพวกเธอมีความสุข เป็นคนดีของประเทศชาติ แค่นี้ครูก็ดีใจทีสุดแล้ว....
ครูเพยาว์
(8 เมษายน 2552  เวลา 19:26:10)
ความคิดเห็นที่ 54
รักและคิดถึง อาจารย์ทุกท่าน ขอให้อาจารย์เป็นที่รักของศิษย์ทุกรุ่นๆๆๆไปรักอาจารย์ทุกท่าน ขอบคุณสําหรับการศึกษาจ฿งทําให้ศิษย์คนนี้ได้มีวันนี้  ขอบคุณค่ะ
ศิษย์เก่า6/1รุ่งนภา(อ๋อย)
(26 มีนาคม 2552  เวลา 12:44:03)
ความคิดเห็นที่ 53
คิดถึงอาจารย์ และเพื่อนๆทุกคนเลย เพื่อนๆทุงๆคนที่เข้ามาดูแล้วติดต่อกลับมาบ้างนะ คิดถึง อยากคุยด้วยจัง numchai-2811@hotmail.com
นำชัย (หยก) ประธานนักเรียน
(24 มีนาคม 2552  เวลา 08:50:56)
ความคิดเห็นที่ 52
เพื่อนคนไหนยังไม่ลืมกันโทรหา หนัยได้นะทุกคน
นางสาวนฤตยา ทองอ่อน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3
(20 มีนาคม 2552  เวลา 14:12:00)
ความคิดเห็นที่ 51
คิดถึงอาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะแม่เยาว์เราเอง และเพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันตอนนี้ไปเป็นครูหมดเลยนะ อ้อ เอี้ยง สบายดีไหม อยากมีงานเลี้ยงรุ่นบ้างนะ มีเมื่อไรบอกด้วยนะ
นางสาวนฤตยา ทองอ่อน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3
(20 มีนาคม 2552  เวลา 14:09:50)
ความคิดเห็นที่ 49
คิดถึงอ. สนทยา อ.เพยาว์ และอาจารย์ทุกๆๆๆๆคน อาจารย์ค่ะอย่าทํางานนักกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ จากศิษย์เก่า 6/1 bye bye bye
รุ่งนภา สังข์เกิด
(9 มีนาคม 2552  เวลา 20:01:47)
ความคิดเห็นที่ 48
คิดถึงน้องๆๆๆๆทุกคนจังเลย  คิดถึงอ.สนธยา อ.พเยาว์ ถ้ากลับบ้านเมื่อไรแล้วจะไปเยี่ยม
ขอให้น้องๆๆๆๆๆๆๆๆทุกคนตั้งใจเรียนนะคะ  bye bye
ศิษย์เก่า รุ่งนภา สังข์เกิด
(9 มีนาคม 2552  เวลา 19:53:08)
ความคิดเห็นที่ 47
สวัสดีครับ  อาจารย์สุนทรี  รุ่งไร่นา  กระผมศิษย์เก่าครับ ขอให้สุขภาพคุณครูแข็งแรงไม่มีโรคภัย และขอให้อย่าได้เจอกับ คำว่า              ไม่มี  ไม่ดี  ไม่ได้  นะครับผม
นายขจร  ปานเมือง  
(4 มีนาคม 2552  เวลา 16:16:10)
ความคิดเห็นที่ 46
มีอีเมลของรองผอ.วิชาการหรือปล่าวคะ
(เป็นหลานสาวค่ะ)
ตอบด้วยนะคะ
จากพลอย
(27 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 23:52:30)
ความคิดเห็นที่ 45
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมและขอฝากความคิดถึงให้กับอาจาร์ยทุก ๆ ท่านที่ได้สั่งสอนให้เป็นคนดีในสังคม และขอฝากความคิดถึงให้กับอาจาร์ยสนธยา อาจาร์ยพะเยาว์ด้วยนะค่ะ และฝากความคิดถึงให้กับอาจาร์ยน้องที่เป็นเพื่อนด้วยค่ะ
ม.6/1รุ่น2 มีเพื่อนเป็นอาจาร์ยอยู่ที่โรงเรียนด้วย
(27 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 11:03:58)
ความคิดเห็นที่ 44
เพิ่งเข้ามาอ่าน  ต้องขออภัยด้วยค่ะที่เด็กๆ จากโรงเรียนหางดงฯ เข้ามาผิดโรงเรียนคงจำผิดจากบางลี่วิทยาเป็นหนองรี ...จริงๆแล้วครุพรรณา  วาดการ์ตูนไม่เป็นนะคะแต่ที่ครูพรรณาสอนคือการสร้างเรื่องแล้วใช้ภาพการ์ตูนสำเร็จรูปเป็นตัวช่วยให้เรื่อราวน่าสนใจและเด็กๆ ก็ทำหนังสือสำเร็จเร็วขึ้นค่ะ   ฝากความคิดถึงครุประนอม  (จำนามสกุลไม่ได้แล้วค่ะ) ด้วยค่ะ
ครูพรรณา  ผิวเผือก
(25 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 12:16:22)
ความคิดเห็นที่ 43
ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้สำเร็จการศึกษา
เลขที่11/6/3/2549
(23 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 12:35:54)
ความคิดเห็นที่ 42
ไปแล้วไม่รู้ว่าหนองรีจะเป็นอย่างไรบ้าง
ศักดิ์ชาย
(13 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 19:06:04)
ความคิดเห็นที่ 41
คิดถึงโรงเรียนจัง คิดถึงอาจารย์ สนธยา ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่รึเปล่า คิดถึงมากๆๆๆๆๆ
ศิษย์เก่า น.ร.ป.
(4 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 11:59:22)
ความคิดเห็นที่ 40
คิดถึงโรงเรียนจัง คิดถึงเพื่อนๆด้วย
6/2 จบ 2549
(26 มกราคม 2552  เวลา 23:57:09)
ความคิดเห็นที่ 39
สวัสดีคับ
ศิทษ์เก่า
(18 มกราคม 2552  เวลา 00:43:27)
ความคิดเห็นที่ 38
ดีค่ะที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เมื่อก่อนก็เคยเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ตอนอยู่ม.1-3 ยังคิดถึงอาจารย์ทุกๆท่าน คิดถึงเพื่อนที่อยู่ชั้นม.6 ทุกคน โดยเฉพาะ บิวกะเพชรมากๆ
แอน
(19 พฤศจิกายน 2551  เวลา 16:29:16)
ความคิดเห็นที่ 37
สวัสดีค่ะ  อาจารย์เจี๊ยบค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ
เด็กสุ1000
(5 ตุลาคม 2551  เวลา 16:41:22)
ความคิดเห็นที่ 36
อาจารย์  ธีรศักดิ์ สอนไดเก่งมากๆเลยค่ะ
พัต
(10 กันยายน 2551  เวลา 10:03:49)
ความคิดเห็นที่ 35
ดีใจมากๆเลยที่ได้เรียนที่โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
วลัญช์รตัน์6/1
(30 สิงหาคม 2551  เวลา 13:21:55)
ความคิดเห็นที่ 34
ขอแสดงความชื่นชมในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
แต่สงสัย  เมื่อท่านอาจารย์แตกวิชาเพศศึกษาออกจากกิจกรรมแนะแนวแล้ว  กระบวนการในการวัดผลแยกหรือไม่
การประเมินผลทำอย่างไร  ตัดสินผลการเรียนหรือไม่  และผลการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างไร  แก้ปัญหาหรือ
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้หรือไม่  แล้วโรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาอย่างไรต่อไป  ครับ
    ท่านสาระความรู้ที่สอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างไร
    ท่านคิดว่าปัญหาการสอนเพศศึกษาอยู่ที่ไหน  อยู่ที่ไม่มีหลักสูตร  หรืออยู่ที่การจัดกิจกรรมของครู
    ถ้าอยู่ที่หลักสูตร  ก็แก้ที่หลักสูตร  แต่ถ้าอยู่ที่การสอนของครูก็แก้ที่การสอนของครู
การที่ท่านแยกการสอนเพศศึกษา  ออกมาจากกิจกรรมแนะแนว  เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ  น่าเผยแพร่แนวคิดนี้นะครับ
ข้อสังเกต
 การที่ครูสอนอย่างเดียว  ไม่น่าแก้ปัญหาเพศศึกษาได้
 ปัญหาไม่ใช่เด็กไม่มีความรู้  แต่มันมากกว่านั้น
 สถานศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มเติมมากกว่าการจัดการเรียนการสอนอย่างเดียว
 แต่ก็ไม่ใช่  ไม่สอน
ทั้งหมดคือความเห็นครับท่าน  แต่ก็ขอชื่นชมท่านที่ช่วยกันทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนของเรา

7
(30 กรกฎาคม 2551  เวลา 17:11:53)
ความคิดเห็นที่ 33
ดีมากๆเลยค่า
ด.ญ.เจนจิรา   ผลเอนก  ม.1/1
(17 กรกฎาคม 2551  เวลา 12:11:54)
ความคิดเห็นที่ 32
สวัสดีค่ะ   อาจารย์หนูชื่อปิยะนุช   คำสีแสง  ชั้นม.5/1  ร.รหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์นะค่ะ  หนูเป็นลูกศิษย์ของครูตุ๊ค่ะท่านเคยเล่าเรื่องราวของอาจารย์บ่อยมากแล้วหนูอยากถามวาอาจารย์มีการเผยแพร่ความรู้ให้กัยลูกศิษย์ยังไงบ้างค่ะที่นักเรียนจะได้เข้าใจเนื้อหาและการสอนของอาจารย์ค่ะ  
นางสาวปิยะนุช    คำสีแสง ชั้ม ม.5/1  
(1 มีนาคม 2551  เวลา 20:06:50)
ความคิดเห็นที่ 31
 สวัสดีค่ะ อาจารย์พรรณา ผิวเผือก หนูชื่อนางสาวปวีณา กันทะมัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 อยู่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ หนูเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์วัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ หรือที่พวกเราเรียกกันว่า"ครูตุ๊" ค่ะ หนูได้ฟังอาจารย์วัชรินทร์พูดถึงอาจารย์พรรณาบ่อยมากๆๆ จึงอยากจะเข้ามาชื่นชมผลงานและโครงการต่างๆที่อาจารย์จัดทำขึ้นเพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชนไทยอย่างพวกเราเป็นอย่างมาก สุดท้ายหนูขอฝากเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยคนนะค่ะ แล้วจะคอยติดตามผลงานต่างๆของอาจารย์ตลอดไปค่ะ....
นางสาวปวีณา กันทะมัง ม.5/1 เลขที่ 30
(29 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 16:41:12)
ความคิดเห็นที่ 30
สวัสดีค่ะ อ.พรรณา ผิวเผือก หนูชื่อ น.ส.พัชราภรณ์ คำหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์นะค่ะ หนูเป็นลูกศิษย์ของ อ.ตุ๊ วัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ค่ะ หนูชื่นชมและนับถืออาจารย์พรรณามากนะค่ะ จากที่ครูตุ๊ได้เล่าเรื่องของอาจารย์ให้ฟัง หนูก้ออยากเห็นผลงานการแต่งหนังสือของท่าน และอยากรู้เทคนิคการแต่งหนังสือให้ออกมาดี และถูกต้อง ยังไงก็รบกวนอาจารย์ตอบให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะอาจารย์ พรรณา....
น.ส.พัชราภรณ์  คำหลวง ม.5/1 เลขที่ 28
(29 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 16:31:11)
ความคิดเห็นที่ 29
 สวัสดีครับ กระผมเป็นลูกศิษย์ของคุณครู วัชรินทร์ ดำชมทรัพย์มาจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ชื่อว่า
นายพีระพงษ์ ดวงดี (บอล) ชั้นม.5/2 เลขที่7 นะครับ อันที่จริงแล้วอาจารย์วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ นั้นได้มอบหมายให้กระผมได้มาขออาจารย์วาดรูปให้ แต่อันที่จริงอาจารย์ไม่ได้วาดรูปใช่ไหมครับ แต่อาจารย์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแต่งบทกลอน และผมก็ได้เข้าชมผลงานที่อาจารย์เขียน และทำให้กระผมมีความชื่นชอบในผลงานนะครับ กระผมติดตามงานของอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์วัชรินทร์ ได้สั่งงานครับ และอยากจะขอให้อาจารย์แต่งบทกลอนให้กระผมซักหน่อยครับ
peerapong_350@hotmail.com นี้เป็นE-Mail ของกระผมนนะครับ แล้วผมจะรอการตอบรับของอาจารย์นะครับ

                                                            ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
ศิษย์ครูตุ๊ครับ
(28 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 17:46:12)
ความคิดเห็นที่ 28
สวัสดีค่ะ อาจารย์พรรณา  ผิวเผือก หนูชื่อ พัชราพร  จันทร์ดี นะคะ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นลูกศิษย์ครูตุ๊ วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ เห็นคุณครูตุ๊ ท่านชอบเล่าเรื่องถึงงานเขียนของอาจารย์ หนูก็เลยอยากจะเข้ามาทักทายอาจารย์ค่ะ เพื่อที่อยากจะให้อาจารย์สอนเทคนิคเกี่ยวกับการเขียน และก็การวาดรูปการ์ตูนค่ะ หนูจึงอยากจะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการวาดรูปค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
นางสาวพัชราพร   จันทร์ดี  ชั้น ม.๕/๑ เลขที่ ๒๑
(26 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 17:29:38)
ความคิดเห็นที่ 27
สวัสดีครับผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ หรือ ครูตุ๊นั่นเอง
ผมชื่อนายมานิตย์  ใจแข็ง  อยู่ชั้นม.5 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ผมชอบการ์วาดรูปการ์ตูนมากครับเพราะมันน่ารักดี เวลาวาดแล้วทำให้รู้สึกอารมณ์ดี  แล้วผมก็มาได้ยินครูตุ๊บอกว่าอาจารย์พรรณา ผิวเผือก
ท่านเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการวาดรูปการ์ตูนมากๆ ผมจึงสนใจและอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำเทคนิคการวาดรูปการ์ตูน
ให้ผมหน่อยนะครับ  ช่วยตอบผมด้วยนะครับ ขอบคูณมาล่วงหน้าครับ

นายมานิตย์  ใจแข็ง  ชั้นม.5/6 เลขที่ 13
(26 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 17:21:56)
ความคิดเห็นที่ 26
สวัสดีครับผมนายกรกฎ  ฐานันดรกุล อยู่ชั้นม.5/2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ผมเป็นลูกศิษย์หรือ อาจารย์วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ หรือพวกเราจะเรียกสั้นๆว่า ครูตุ๊ ผมมักจะได้ยินครูตุ๊พูดถึงอาจารย์พรรณา ผิวเผือก
ท่านมักจะชมอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความสามารถในด้านการเขียนการ์ตูน  ท่านเขียนการ์ตูนเก่งมากๆ
ผมจึงสนใจและอยากจะรู้จักท่านให้มากขึ้น  เพื่อจะได้นำความรู้จากท่านไปใช้ในการวาดรูปครับ
นายกรกฎ  ฐานันดรกุล ชั้นม.5/2 เลขที่ 3
(26 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 17:12:54)
ความคิดเห็นที่ 25
สวัสดีคับอาจารย์พรรณา  ผิวเผือก ผมชื่อนายวิทวัส  ณ รังษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ผมเป็นลูกศิษย์ของครูตุ๊ หรือ อาจารย์วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ ผมเรียนวิชาภาษไทยกับครูตุ๊ทีไรก็มักจะได้ยินครูตุ๊
พูดถึงอาจารย์พรรณา ผิวเผือก ท่านบอกว่า อาจารย์ถนัดในด้านการวาดการ์ตูน   ผมอยากจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยได้ไหมครับเพราะผมชอบวาดรูปการ์ตูนมากๆ หวังว่าอาจารย์คงจะรับผมเป็นลูกศิษย์นะครับ
นายวิทวัส  ณ รังษา ชั้นม.5/1 เลขที่ 1 คับ
(26 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 17:06:20)
ความคิดเห็นที่ 24
สวัสดีค่ะอาจารย์พรรณา  ผิวเผือก หนูชื่อเบญจมาศ  ยี่ลังกา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
หนูเป็นลูกศิษย์ของครูตุ๊ หรือ อาจารย์วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ เวลาหนูเรียนกับครูตุ๊ก็มักจะได้ยินครูตุ๊พูดถึงอาจารย์พรรณา ผิวเผือกอยู่บ่อยๆ
หนูจึงเกิดความสนใจเพราะครูตุ๊บอกว่าอาจารย์เขียนการ์ตูนเก่งมากๆ หนูเป็นคนที่ชอบการวาดรูปมากๆค่ะ หนูจึงอยากจะขอคำแนะนำ
จากอาจารย์ในเรื่องการเขียนการ์ตูน   หนูหวังว่าอาจารย์คงจะให้คำแนะนำตอบกลับมานะคะ ขอบคุณค่ะ
นางสาวเบญมาศ   ยี่ลังกา ชั้นม.5/1 เลขที่ 19
(26 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 17:00:37)
ความคิดเห็นที่ 23
สวัสดีค่ะหนูชื่อชุดาภา  ทนันชัย เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
หนูเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ หรือ ครูตุ๊  หนูชอบการวาดการ์ตูนมากค่ะ แต่ก็อยากจะได้เทคนิคในการวาดการ์ตูน
จากคุณครูเพิ่มเติมค่ะเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลงานของตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น หวังว่าอาจารย์คงจะตอบกลับมานะคะ
ขอบคุณค่ะ
นางสาวชุดาภา  ทนันชัย ชั้นม.5/1 เลขที่ 23
(26 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 16:52:36)
ความคิดเห็นที่ 22
ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีอาจารย์พรรณา  ผิวเผือกก่อนนะคะ หนูชื่อกัญญารัตน์  ไชยชนะ
เป็นลูกศิษย์ของครูตุ๊ หรือ อาจารย์วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ ตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ค่ะ
ครุตุ๊จะชอบพูดถึงอาจารย์บ่อยๆ ท่านบอกว่าอาจารย์มีความสามารถในด้านการเขียนการ์ตูน หนูจึงสนใจและอยากจะทำความรู้จักกับอาจารย์เพื่อจะได้นำความรู้เกี่ยวกับการเขียนการ์ตูนไปปรับใช้ในงานวาดเขียนต่อไป
นางสาวกัญญารัตน์   ไชยชนะ ชั้นม.5/1 เลขที่ 27
(26 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 16:43:20)
ความคิดเห็นที่ 21
สวัสดีค่ะหนูชื่อแฟงค่ะ หรือชื่อจริงชื่อ นางสาวชลธิชา  ชัยเทพ เรียนอยู่ชั้นม.5 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ค่ะ
หนูมักจะได้ยินคุณครูตุ๊ หรืออาจารย์วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ พูดถึงอาจารย์อยู่บ่อยๆ ท่านบอกว่าอาจารย์มีความถนัด
ในเรื่องของการเขียนการ์ตูน หนูจึงสนใจและอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ในเรื่องการเขียนการ์ตูนค่ะ
นางสาวชลธิชา   ชัยเทพ ชั้นม.5/1 เลขที่ 25
(26 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 16:33:01)
ความคิดเห็นที่ 20
สวัสดีคับ อาจารย์ พรรณา ผิวเผือก กระผมชื่อนายพันธวิส ร่องพืช นัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 นักเรียนโรงเรียนหางดงรัฐรษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งกระผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ หรือครูตุ๊ ครูตุ๊เล่าให้ฟังว่าอาจารย์มีความสามารถมากในการวาดและเขียนการ์ตูน ซึ่งกระผมชอบในเรื่องนี้อยู่แล้ว ผมจึงอยากให้อาจารย์แนะนำ และหวังว่าคงได้คำตอบจากอาจารย์
นายพันธวิศ  ร่องพืช ม.5/1 เลขที่7
(26 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 16:01:47)
ความคิดเห็นที่ 19
สวัสดีค่ะอาจารย์พรรณา  ผิวเผือก หนูชื่อเพ็ญวิไล   ใจอินผล เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
หนูเป็นลูกศิษย์ของครูตุ๊ หรืออาจารย์ วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ หนูเป็นคนที่ชอบการวาดรูปมากๆเลยค่ะแต่รู้สึกว่ายังวาดรูปไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่
อยากจะให้อาจารย์ช่วยสอนและแนะนำเทคนิคการวาดรูปให้หนูหน่อยค่ะ หวังว่าคงจะได้รับการแนะนำจากอาจารย์นะคะ
นางสาวเพ็ญวิไล   ใจอินผล ชั้นม.5/1 เลขที่ 26
(26 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 15:49:40)
ความคิดเห็นที่ 18
สวัสดีค่ะ อาจารย์พรรณา ผิวเผือก หนูชื่อหฤทัย ไชยจินดา เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ หนูเป็นลูกศิษย์ของครูตุ๊ วัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ คุณครูตุ๊บอกว่าอาจารย์มีความสามารถทางด้านการ์ตูนค่ะ หนูจึงอยากจะทำความรู้จักกับอาจารย์มากขึ้นเพราะหนูก็สนใจในด้านการ์ตูนเหมือนกัน  อยากจะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับการ์ตูนค่ะ  ขอบคุณมาล่วงหน้าด้วยนะคะ
นางสาวหฤทัย ไชยจินดา ชั้น ม.5/1 เลขที่ 22
(26 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 15:40:12)
ความคิดเห็นที่ 17
สวัสดีค่ะ อาจารย์พรรณา ผิวเผือก หนูชื่อลัดดาวัลย์ ริยอง เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ หนูเป็นลูกศิษย์ของครูตุ๊ วัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ ได้ยินครูตุ๊เล่าถึงอาจารย์เกือบทุกคาบเรียนเลยค่ะ ทำให้หนูรู้สึกสนใจเกี่ยวกับการเขียนการ์ตูน และอยากให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนการ์ตูนสักหน่อยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะค่ะ
ลูกศิษย์ครูตุ๊
(26 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 15:29:47)
ความคิดเห็นที่ 16
สวัสดีค่ะ อาจารย์พรรณา ผิวเผือก หนูเป็นลูกศิษย์ของครูตุ๊ วัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คนูตุ๊ชอบพูดถึงเรื่องของอาจารย์บ่อยๆค่ะ  หนูก็เลยอยากรู้เรื่องของอาจารย์มากขึ้นและก็อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนการ์ตูนค่ะ
น.ส.ขวัญศิริ   ครุธแก้ว  เลขที่ 16 ม.5/1
(25 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 17:48:35)
ความคิดเห็นที่ 15
สวัสดีค่ะ...อ.พรรณา
หนูก็เป็นลูกศิษย์ของครุตุ๊ วัชรินทร์  นะค่ะ
ในการเยี่ยมชมเว็บของอาจารย์นั้นก็มีความประทับใจในหลายๆเรื่อง
เป็นการที่ดีที่นักเรียนจะได้มีโอกาสในเรื่องของการศึกษามากมาย
เพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้อื่นในสังคมต่อไป
เพราะสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือว่า...เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า...
ซึ่งในสิ่งที่อาจารย์ได้ทำไปนั้นก็เป็นการปลูกฝังและเป็นการช่วยพัฒนาให้เด็กๆ
มีความก้าวหน้าในอนาคตต่อไป....
เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ..หนูขอชื่นชมอาจารย์ค่ะ
นางสาว  พาสพร  สิริกัน  ชั้นม.5/1  เลขที่ 33
(25 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 17:35:49)
ความคิดเห็นที่ 14
สวัสดีครับ ผมนายนิรุทธิ์ หมูธิ เป็นลูกศิษย์ ของอาจารตุ๊ วัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผมได้ทราบข่าวคราวของ อ.พรรณา ผิวเผือก จากอาจารย์ตุ๊ครับ ซึ่งอาจจารย์ตุ๊ได้เล่าถึงความสามารถในการเขียนในด้านต่างๆ ของอาจารย์ครับ ผมจึงอยากได้วิธีและเทคนิคการเขียนอย่างถูกต้องและมีหลักเกณฑ์จากอาจารย์ครับ เพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับใช้กับการเขียนของตนเอง และอีกอย่างผมอยากให้ อาจารย์ช่วยแนะแนวทางในการเขียนที่จะสามารถดึงดูดให้บุคคลทั่วไปมาอ่านไดครับ ยังไงขอให้อาจารย์ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
นาย นิรุทธิ์ หมูธิ
(21 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 13:09:12)
ความคิดเห็นที่ 13
สวีสดีค่ะ หนูชื่อนฤมล  มูลรินทร์ อยู่ชั้นม.5 ค่ะ หนูมีโอกาสได้เข้ามาชมผลงานของอาจารย์พรรณาก็รู้สึกว่าน่าทึ่งมากๆเลยที่อาจารย์ทำความดีให้แก่สังคม หนูก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นะคะ
ลูกศิษย์ครูตุ๊
(21 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 13:07:32)
ความคิดเห็นที่ 12
สวัสดีค่ะ อาจารย์พรรณา ผิวเผือก หนูเป็นลูกศิษย์ของครูตุ๊ วัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ  
เมื่อเข้ามาอ่านเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์เขียนก็รู้สึกชื่นชมในความสามารถของอาจารย์ และถ้ามีโอกาสจะเข้ามาชื่นชมผลงานของอาจารย์ใหม่ค่ะ
สวัสดีค่ะ
นางสาววรรณภา อินทะจักร์ เลขที่ 14 ม.5/1
(21 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 13:04:18)
ความคิดเห็นที่ 11
สวัสดีครับอาจารย์  พรรณา ผิวเผือก ผมชื่อนายไฉน  ตาคำแสน นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เป็นลูกศิษย์ครูตุ๊  วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่นะครับ เห็นอาจารย์ตุ๊ท่านชอบเล่าเรื่องของอาจารย์ให้ฟังบ่อยๆๆ(ทุกคายเรียนเลย)ก็เลยอยากเข้ามาทักทายอาจารย์บ้างครับ  อาจารย์มีนิทานเยอะหรือเปล่าครับ อยากลองอ่านบ้างนะครับ เพราะผมชอบอ่านนิทานนะครับ เเละผมก็อยากรู้เทคนิคการเขียนการ์ตูนของอาจารย์ ด้วยนะครับ  ยังไงก็รบกวนอาจารย์ตอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้านะครับอาจารย์ พรรณา....
นายไฉน ตาคำแสน
(21 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 13:03:48)
ความคิดเห็นที่ 10
สวัสดีคะอาจารย์  พรรณา ผิวเผือก หนูชื่อวรรณิกา  คำวังสวัสดิ์   นะคะ เป็นลูกศิษย์ครูตุ๊  วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์คะ เห็นอาจารย์ตุ๊ท่านชอบเล่าเรื่องของอาจารย์ให้ฟังคะก็เลยอยากเข้ามาทักทายอาจารย์คะ  หนูอยากอ่านนิทานที่อาจารย์เเต่งจังเลยคะ  เเละหนูอยากรู้เทคนิคการเขียนการ์ตูนของอาจารย์ ด้วยคะ เผื่อจะเขียนให้น้องที่บ้านอ่านบ้างคะ ยังไงก็รบกวนอาจารย์ตอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะอาจารย์ พรรณา
ลูกศิษย์ครูตุ๊หางดงคะ
(19 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 12:17:58)
ความคิดเห็นที่ 9
สวัสดีครับคุณครูพรรณา ผิวเผือก ผมเป็นลูกศิษย์ของอาจราย์ วัชรินทร์ ดำชมทรัพย์ รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาชมผลงานของครูเป็นอย่างมากครับผมมาจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
นาย นฤนาท กองแก้ว เลขที่6 ม.5/6
(18 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 10:46:19)
ความคิดเห็นที่ 8
หนูเป็นลูกศิษย์ของคุณครู วัชรินทร์ ดำชมทรัพย์มาจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ค่ะรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาชมผลงานของอาจราย์ผลงานของอาจราย์ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อเด็กสมัยนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะหนูจะติดตามของคุณครูตลอดไปนะค่ะ
นางสาว นงคราญ ไฃยชนะ เลขที่ 18 ม.5/6
(11 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 10:54:45)
ความคิดเห็นที่ 7
สวัสดีค่ะอาจารย์พรรณา  ผิวเผือก  หนูชื่อวิราวรรณ  ดวงแสง (ฝ้าย) โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หนูเป็นศิษย์ของอาจารย์วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ ครูตู๊นะค่ะ  คือครูตุ๊ให้พวกหนูทำการบ้านส่งครูนะค่ะ  ครูให้พวกหนูติดต่อกับอาจาย์แล้วขอให้วาดรูปให้พวกหนูนะค่ะ  หนูจึงอยากจะขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยวาดรูปการ์ตูนให้หนูซักรูปนะค่ะ  หนูอยากให้อาจารย์ช่วยวาดรูปการ์ตูนที่เป็นเด็กนักเรียนหญิงที่ใส่ชุดนักเรียนให้หนูหน่อยนะค่ะ
F_fay_K@hotmail.com นี้เป็นเมล์ของหนูนะค่ะและหนูก็อยากจะได้เมล์ที่สามารถจะติดต่อกับอาจารย์ได้โดยตรงด้วยค่ะ
ขอขอบคุณลวงหน้าด้วยนะค่ะ
สวัสดีค่ะ
ศิษย์ครูตุ๊ค่ะ
(7 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 21:01:01)
ความคิดเห็นที่ 6
ดีมากเลยค่ะที่สามารถจัดให้เป็นวิชาเฉพาะได้ .............ขอบคุณนะคะ
ครูพรรณา  ผิวเผือก  ร.ร. บางลี่วิทยา
(19 มกราคม 2551  เวลา 09:19:47)
ความคิดเห็นที่ 5
ดีค่ะ  เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนและช่วยส่งเสริมป้องกันโรค ช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงภาวะเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น.......คิดถึงอาจาร์ทุกท่าน........จากลูกศิษย์...นักศึกษาพยาบาล
ศิษย์เก่า
(30 พฤศจิกายน 2550  เวลา 10:37:37)
ความคิดเห็นที่ 4
มะปรางเก่งมากเลย
ความคิดเห็น
(21 พฤศจิกายน 2550  เวลา 10:37:30)
ความคิดเห็นที่ 3
เป็นการดีมากเลยค่ะที่มีการเรียนการสอนเพศศึกษา เพราะจะเป็นการให้นักเรียนมีความเกี่ยวกับการปรับตัวและการป้องกันตนเอง สมัยนี้อันตรายมากต้องมีการป้องกันค่ะ เป็นห่วงน้อง ๆ  จาก นักศึกษาพยาบาลค่ะ
ลูกศิษย์
(26 กันยายน 2550  เวลา 20:51:40)
ความคิดเห็นที่ 2
อยากให้ทุกโรงเรียนจัดสอนเพศศึกษาเหมือนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ลูกศิษย์
(31 สิงหาคม 2550  เวลา 10:31:01)
ความคิดเห็นที่ 1
ครูสวยจัง  จากติ๊ก
คุน55
(27 มิถุนายน 2550  เวลา 15:33:22)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*