รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เพศศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนเกษมเกษมสีมาวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
ู้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๙ ทุกห้องจะได้เรียนเพศศึกษาในชั่วโมงแนะแนว ๑๘ ชั่วโมงต่อภาค โดยที่อาจมีกิจกรรมอื่นมาแทรกบ้าง ซึ่งถือเป็นภาวะปกติ แต่อย่างน้อยต้องได้เรียนภาคละ ๑๔-๑๕ ชั่วโมง
โรงเรียนเกษมเกษมสีมาวิทยาคาร
     การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน เท่าทันและจัดการกับภาวะรอบด้านของตนเองได้ สำคัญไม่น้อยกว่าการเรียน โดยเฉพาะในสังคมที่ไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน ไปดูวิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านของโรงเรียนระดับตำบลในภาคอีสาน
พัฒนาการการจัดเพศศึกษาของเกษมสีมา
     โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ได้เข้าร่วมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจในปี ๒๕๔๘ ครูที่ผ่านการอบรมทั้ง ๑๐ คน ได้นำแผนกิจกรรมมาจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการอย่างต่อเนื่อง

    “ตอนปีแรกที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำแผนการสอนมาจัด ก็สับไปสับมา ดูไม่ได้น้ำได้เนื้อ เพราะครูเขาก็ต้องสอนวิชาสามัญไปด้วย เหมือนเอาเรื่องเพศมาเพิ่มเนื้อหา ปีที่สองเราจึงมานั่งสัมมนากัน ๒ วัน อาจารย์สุภาพร ศาสนภักดี ครูสอนสาระสุขศึกษาซึ่งไปอบรมกับโครงการก้าวย่างฯ ได้นำเสนอปัญหาเรื่องความสับสน และไม่เป็นระบบ ควรมีการปรับให้เหมาะสม เพื่อให้ยั่งยืนและไม่ซ้ำซ้อน อาจารย์สุนทร พลสมัคร ผู้อำนวยการในขณะนั้น จึงได้สนับสนุนและให้ฝ่ายวิชาการไปดำเนินการ” อาจารย์สุรัตน์ มุทุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันพูดถึงพัฒนาการของโรงเรียน

     การประชุมต่อๆ มาได้ข้อสรุปว่า จะจัดเพศศึกษาให้อยู่ในชั่วโมงแนะแนว เพราะแนวทางเนื้อหาของแนะแนว เน้นการปรับพฤติกรรมนักเรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การนำกิจกรรมเพศศึกษาที่รอบด้านมาให้เป็นส่วนของแนะแนวจะเกิดประโยชน์ต่อเด็กมากขึ้น

     ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๙ ทุกห้องจะได้เรียนเพศศึกษาในชั่วโมงแนะแนว ๑๘ ชั่วโมงต่อภาค โดยที่อาจมีกิจกรรมอื่นมาแทรกบ้าง ซึ่งถือเป็นภาวะปกติ แต่อย่างน้อยต้องได้เรียนภาคละ ๑๔-๑๕ ชั่วโมง
อาจารย์สุรัตน์ มุทุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
     การเรียนจะจัดให้เรียนพร้อมกันในเวลาเดียวกันทุกห้อง นักเรียนทุกระดับ ม.๑-ม.๖ ทั้ง ๑๙ ห้อง จำนวน ๔๖๓ คน จะได้เรียนพร้อมกันสัปดาห์ละ ๑ คาบเรียน โดยครูทั้งโรงเรียน ๒๗ คน จะได้รับการสนับสนุนหรือถ่ายทอดวิธีการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาจากครูที่อบรมกับก้าวย่างฯ ซึ่งการวางแผนแบบนี้ต้องใช้แผนกิจกรรมจำนวนมาก ทางทีมทำงานใช้วิธีแตกกิจกรรมเพศศึกษาของหลักสูตรก้าวย่างฯ เพื่อจัดกิจกรรมต่อแผนให้สอนมากกว่า ๑ คาบเรียน บางแผนจัดได้ถึง ๓ คาบต่อเนื่องกัน โดยที่บางส่วนใช้หลักสูตรเพศศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่งพิมพ์แจกให้กับโรงเรียนต่างๆ เข้ามาเสริม เพื่อให้ทุกห้อง ทุกระดับได้เรียนอย่างต่อเนื่องไม่ซ้ำกิจกรรมกัน
เรียนอย่างเป็นระบบ ดีกว่าให้นักเรียนไปหารู้เอง
    ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน แสดงความเห็นเรื่องเพศศึกษาในสถานการณ์ของโรงเรียนว่า “เนื้อหาเพศศึกษาช่วยให้เด็กมีความชัดเจนมากขึ้น รู้จักการป้องกันรักษาตัวเอง รู้จักตัวเองมากขึ้น เป็นเรื่องดีและควรให้มีการเรียนอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราไม่ให้เขาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ จะยิ่งเป็นอันตรายสำหรับวัยรุ่น เพราะเขาจะไปเรียนรู้ด้วยวิธีการลองผิดลองถูก ยิ่งไปแอบทำยิ่งน่าห่วงอีก เราสนับสนุนให้มีการจัดการสอนเพศศึกษาทุกห้อง ทุกระดับ เราจึงสนับสนุนให้ครูที่ผ่านอบรมจากโครงการก้าวย่างฯ จัดการขยายผลและเป็นพี่เลี้ยงให้ครูที่ไม่ผ่านการอบรมด้วย”
อาจารย์สุรัตน์ มุทุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จะให้ได้ผล ต้องอยู่ในหลักสูตร ไม่ใช่ทำบ้างไม่ทำบ้างตามความสนใจของครู
     แม้ว่าในเชิงรูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษาของเกษมสีมา ยังไม่ถูกจัดพิมพ์เป็นทางการ แต่ในเชิงโครงสร้างหลักสูตร ถือได้ว่าอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว มีการจัดวางหลักสูตร แบ่งเนื้อหาเป็นขั้นตอนในแต่ละระดับไว้เรียบร้อย และได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบแล้ว

     “การนำเพศศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา โดยทั่วไปโรงเรียนสามารถออกแบบได้เองเลย ซึ่งถ้าไม่วางไว้เป็นหน่วยการเรียนเฉพาะ ก็สามารถแทรกแบบบูรณาการให้เป็นส่วนของเนื้อหาวิชาปกติอื่นได้ เช่น สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ พัฒนาผู้เรียน เป็นต้น แต่อย่าทำบ้างไม่ทำบ้างตามความสนใจของครู แทรกตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย หากเป็นแบบนั้นครูบางคนก็ข้ามไป แต่ถ้ามันเป็นบทหนึ่งเลย หรือหน่วยหนึ่งมันจะมีน้ำหนัก ครูก็ต้องสอนและมีคะแนน มีการวัดผล ประเมินผล” ผู้อำนวยการกล่าว
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 47
คิดถึงเค้าใช่ไหมตัวเอง(Oil)
รัก(Oil)ตลอดเวลาน่ะ
ดูแลตัวเองด้วยเค้าเนห่วงมาก
ตาโต
(3 ธันวาคม 2552  เวลา 12:46:48)
ความคิดเห็นที่ 46
ดีนะค่ะ
วาทิกร
(27 พฤศจิกายน 2552  เวลา 15:18:36)
ความคิดเห็นที่ 45
คิดถึงเพื่อนน่ะ6/1ปี2552
ขแมร
(1 พฤศจิกายน 2552  เวลา 14:38:33)
ความคิดเห็นที่ 44
รักใครรักจริง
รักไม่จริงรักทำไม
รักแล้วต้องใส่ใจ
รักทำไมรักเล่นๆ
ให้''ออย''บ้านคำเจริญ
ตาโป
(16 ตุลาคม 2552  เวลา 12:12:10)
ความคิดเห็นที่ 43
คิดถึงโรงเรียงและสม้ยเรียนจังเลยและคุณคูรทุกท่าน
นรจ.ธวัชชัย  ครับ
(12 ตุลาคม 2552  เวลา 22:01:37)
ความคิดเห็นที่ 42
รักนิลาวัลย์6/10โรงเรียนนี้
คนตัวt
(21 สิงหาคม 2552  เวลา 11:05:46)
ความคิดเห็นที่ 41
คิดถึงเพื่อนๆที่โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารจังคิดถึงอาจารย์ที่เคารพทุกๆท่านด้วยขอให้อาจารย์และเพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะหนูรักโรงเรียนนี้มากนะ  โรงเรียนนี้คือที่ๆหนูเรียนแล้วรู้สึกสบายใจและมีความสุขมากที่สุด
สุดท้านนี้ขอฝากความรักความคิดถึงส่งไปให้เพื่อนๆม .3/1  ปี 2549ทุกๆคน  จากเด็กหลังห้อง
เด็กซื่อบื่อดื้อดึงหน้ามึนไม่เต็มบาท
(18 สิงหาคม 2552  เวลา 16:55:23)
ความคิดเห็นที่ 40
สวัสดีค่ะคุณครูที่เครพและเพื่อนๆศิษย์เก่าปี2549 ม.3/1  ทุกคน
เป็นยังไงบ้างค่ะคุณครูที่เครพทุกท่าน  เพื่อนๆและน้องๆทุกๆคน สบายดีกันบ้างมั๊ยคะ หนูคิดถึงโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารม๊ากมากเลยค่ะตอนนี้หนูกำลังจะจบ ม.6แล้วนะคะภาพความทรงจำเก่าๆที่มีหนูยังไม่เคยลืมตอนนี้หนูกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิศกรุงเทพ ผู้คนที่นี่  แม้กระทั่งเพื่อนๆที่อยู่ร่วมห้องเดียวกันยังหาคนที่มีความจริงใจกับเราได้ยากไม่เหมือนเพื่อนที่โรงเรียนเรา  หนูได้ค้นพบชีวิตในเมืองแล้วทุกคนเขามีแต่แก่งแย่งชิงดีกันคนที่ไม่แน่และไม่เก่งจริงเขาก็ไม่อยากคบด้วยหรืคบด้วยก็ต่อเมื่อเรามีประโยชน์ให้เขาหนูอยากฝากให้อาจารย์ทุกท่านช่วยกระตุ้นให้เพื่อนๆและน้องๆตั้งใจเรียนด้วยนะคะเพื่อที่จะสามารถไปแข่งกับชาวบ้านเค้าได้หนูอยากให้เด็กโรงเรียนของเราได้ดีกันทุกคน    
ด้วยรักและเครพคุณครูทุกท่าน
ด้วยรักและคิดถึงเพื่อนๆทุกคน
ด้วยความรักและห่วงใยจากนางสาวลัดดา    แก้วกนก
นางสาวลัดดา    แก้วกนก
(17 สิงหาคม 2552  เวลา 19:26:58)
ความคิดเห็นที่ 39
ดิฉันสุมาวดี ชิงจันทร์  บ้านกุดยาลวนขอบคุณค่ะคิดถึงอ.อริศรา
มากค่ะ
น้องอ้อม
(15 สิงหาคม 2552  เวลา 16:56:51)
ความคิดเห็นที่ 38
ทำไมไม่ทำหน้าเว็บให้สวยงามกว่านี้
คนน่ารัก
(14 สิงหาคม 2552  เวลา 15:30:02)
ความคิดเห็นที่ 37
คิดถึงอเจารย์ อัดชฎา   จังคับอยากได้เบอร์โทร  ....  อาจารย์บ้างนะคับ
  เบอร์ผม   0806022843  นะคับอาจารย์  จากศิษย์  ที่รักอาจารย์มาก.......   - .-
นนท์
(7 สิงหาคม 2552  เวลา 19:59:46)
ความคิดเห็นที่ 36
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่สั่งสอนผมให้เป็นคนดี
ผมคิดถึงอาจารย์ทุกท่านที่โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
ขอขอบพระคุณ
นนท์ชัย   รักการ
(7 สิงหาคม 2552  เวลา 19:57:40)
ความคิดเห็นที่ 35
อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
คนเฝ้าดู
(25 กรกฎาคม 2552  เวลา 18:06:54)
ความคิดเห็นที่ 34
สัณญาณคู่แท้
1.เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2.เวลามองหน้ากันจะเหมือนมีอะไรสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้แรกที่เจอกันก้อจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใครอยู่กับ
5.เวลาอยู่กับเขาเราจไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่ 5 อัน แล้วคุณจะพบดับสิ่งอัสจรรย์ต่างๆ
เด็กเษม
(1 มิถุนายน 2552  เวลา 23:10:48)
ความคิดเห็นที่ 33
สัณญาณคู่แท้
1.เวลานึกถึงเค้า เค้าจะโทรมาพอดี หรือไม่ก้อโผล่มา
2.เวลามองหน้ากันจะเหมือนมีอะไรสะกดจิต
3.เวลาเราอยากได้ใครสักคนมาเป็นเพื่อนเค้าก้อจะโผล่มาพอดี
4.ครั้แรกที่เจอกันก้อจะรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าใครอยู่กับ
5.เวลาอยู่กับเขาเราจไม่รู้สึกเกร็งแต่จะรู้สึกดีที่สุด
คนที่อ่านกระทู้นี้ต้องเอาไปโพสไม่งั้นเธอจะต้องมนตราน่ากลัวมาก
แต่ต้องโพสแค่ 5 อัน แล้วคุณจะพบดับสิ่งอัสจรรย์ต่างๆ
เด็กเษม
(1 มิถุนายน 2552  เวลา 23:09:36)
ความคิดเห็นที่ 32
ขอให้ อ.จ. ทุกท่านมีแต่ความสุข และอยากให้น้องๆ ตั้งใจเรียน เรียนให้สนุก เล่นให้มีความสุข
แล้วความทรงจำดีๆก็จะอยู่กับเราตลอดไป
เคยอยู่ตรงนี้มาก่อน.....เป็นกำลังใจให้นะ

เด็กเก่า  อ๋อมจ้า
(19 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 12:53:10)
ความคิดเห็นที่ 31
คิดถึงอาจารย์ทุกคนนะคะ
เมย์
(22 มกราคม 2552  เวลา 10:01:50)
ความคิดเห็นที่ 30
สวัสดีค่ะผอ.นามสกุลเหมือนเพื่อนหนูเลยค่ะ
ดีใจค่ะที่ได้รู้จักอาจารย์
สู้ๆๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ปนิธานแน่มากทำจริงๆๆนะค่ะ
หนูเป็นกำลังใจให้ค่ะ
เด็กน้อย
(7 พฤศจิกายน 2551  เวลา 20:45:58)
ความคิดเห็นที่ 29
สวัสดีค่ะ...คิดถึงเกษมสีจังเลย...อาจารย์ทุกท่านสบายดีนะคะ...พี่ๆ น้องๆ โดยเฉพาะเพื่อนๆม.5 เป็นงัยบ้าง..
และที่สำคัญเพื่อนๆม.3 รุ่น2549 เปนจะได๋บ้าง....

แน่นอนว่ายังคิดถึง
เท่าที่ใครคนหนึ่งจะคิดถึงได้
แน่นอนว่ายังห่วงใย
แม้พระจันทร์จะลับไป และมีวันใหม่เข้ามา
ไม่ว่านาฬิกาจะหมุนไปกี่รอบ
ทุกคำตอบยังคือผูกพันห่วงหา
ไม่ว่าจะมีใครคนใหม่ผ่านเข้ามา
เธอยังคือเพื่อนที่ทรงคุณค่าเสมอมาและตลอดไป

จากเด็ก ก.ส.ว. (บอส)
บอส
(27 ตุลาคม 2551  เวลา 19:08:20)
ความคิดเห็นที่ 28
คิดถึงเพี่ยนๆ 3.1/2549 จังเฮย...............
 
    เคียวจัง  ด่อน หมอนทอง เจ้เป็ด ต้นหลิว มหาดม มหาฤกษ์ เหยิน แสงดาว ลัด ปุ๊กกี้ ฯลฯ

  เพื่อนกันตลอดไป

เพื่อนช่วยเพื่อนตลอดไปได้เสมอ
เพื่อนจะเผลอเพื่อนจะพลาดซักแค่ไหน

  ความเป็นมิตรยังติดอยู่คู่แรงใจ          
ให้ก้าวไปในสิ่งที่ต้องการ
เพื่อนจะทุกข์เสียน้ำตาและร้องไห้
ความห่วงใยที่มีนั้นยังคอยสาน
ประกอบใจของเพื่อนนี้ที่ร้าวราน
พาพ้นผ่านความทุกข์ช้ำที่ค้ำใจ
แม้เวลาเนิ่นนานผ่านจากนี้
แต่สิ่งดีจะยังอยู่ไม่หวั่นไหว
ถึงเวลาจะผ่านนานเท่าไร
แต่จิตใจมีเพื่อนตลอดมา
จะไม่ลืมเพื่อนคนนี้ชั่วชีวิต
อยู่เป็นมิตรคอยดูแลและรักษา
ให้ความรักคงอยู่ตลอดเวลา
มิตรภาพจะล้ำค่าตลอดไป

รักและเป็นห่วงเพื่อนทุกคน...........ติดต่อกันบ้างนะ

                       จากบอส....
บอส
(22 ตุลาคม 2551  เวลา 14:28:18)
ความคิดเห็นที่ 27
สวัสดีค่ะ... คิดถึงคุณครูทุกท่านจังเลย...และเพื่อน3.1/2549 ม๊ากมาก
คอยเตือน ยามเพื่อนพลั้ง คอยฟัง ยามเพื่อนขอ
คอยรอ ยามเพื่อนสาย คอยพาย ยามเพื่อนพัก
คอยทัก ยามเพื่อนทุกข์ คอยปลุก ยามเพื่อนท้อ
คอยง้อ ยามเพื่อนงอน คอยสอน ยามเพื่อนผิด
คอยสะกิด ยามเพื่อนเผลอ คอยเจอ ยามเพื่อนหา
คอยลา ยามเพื่อนกลับ คอยปรับ ยามเพื่อนเปลี่ยน
คอยเรียน ยามเพื่อนเที่ยว คอยเคี่ยว ยามเพื่อนเล่น
คอยเย็น ยามเพื่อนร้อน คอยหอน ยามเพื่อนเห่า
คอยเฝ้า ยามเพื่อนฟุบ คอยอุบ ยามเพื่อนปิด
คอยคิด ยามเพื่อนถาม คอยปราม ยามเพื่อนหลง
คอยปลง ยามเพื่อนแกล้ง คอยแบ่ง ยามเพื่อนหมด
คอยอด ยามเพื่อนทาน คอยคาน ยามเพื่อนล้ม
คอยชม ยามเพื่อนชนะ คอยสละ ยามเพื่อนชอบ

รักและคิดถึงทุกคนนะคะ............(pia)"-"
เด็ก กสว. 3.1/2549
(22 ตุลาคม 2551  เวลา 14:20:47)
ความคิดเห็นที่ 26
สวัสดีครับคุณพ่อ  ผอ  ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนธรรมะที่ให้ นร ไปเรียนตอนเสาร์ อาทิตย์ นั้นต้องดูปัญหาของเด็กด้วยว่าพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าการเดินทางเขาก็ลำบากบางคนไม่มีรถมาเรียนก็ทำให้เขาเรียนไม่ทันเพื่อน   ผมคิว่าให้พระอาจารย์มาสอนจันทร์ถึงศุกร์ได้ไหมครับสงสารเด็กตาดำๆด้วย
ด้วความเคารพอย่างสูง
เด็กขอใช้สิทธ์  
เด็กตั้งใจเรียน
(27 กันยายน 2551  เวลา 16:00:43)
ความคิดเห็นที่ 25
โลกจะหมุน เปลี่ยนแปลง เวียนกี่ยุค
เราสร้างสุข สร่างโศก สโมสร
ชาวพุทธเรา มีเมตตา เอื้ออาทร
ดับความร้อน ด้วยพระธรรม และน้ำใจ
                             การให้
การให้ เป็นอามิสส์อันประเสริฐสุด เป็นคุณทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ อารยชนทุกหนทุทุกแห่งบนผืนโลก น้อมรับแนวคิดในเรื่องของการให้เพราะการให้ดุ๗น้ำทิพย์ ที่ชโลมลงสู่ผืนเหล้า การให้นำมาสู่ ความรัก ความสามัคคี ความเป็นมิตร และสันติสุข
-จงบริจาคแบ่งปันสิ่งของ
-จงให้ความรู้แนะนำสั่งสอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธรรมทาน เป็นทานอันเป็นเลิศเพราะเป็นการให้ที่ผู้รับได้ฝึกฝนสติปัญญา จนพึ่งตัวเองได้เป็นการให้ที่ถาวร เป็นการช่วยในแนวทางของนักปราชญ์โดยแท้
เด็ก กสว  รักธรรมะ
(27 กันยายน 2551  เวลา 15:50:14)
ความคิดเห็นที่ 24
 ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว
...จะสูญเสีย ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง...
สูญเสียข้าง หน้า... คือนางสาว... (เหลือแต่นาง)
สูญเสียข้างหลัง ...คือนามสกุล... (รู้นะคิดอะรัยอยู่
อิอิ)
อายครูไม่รู้วิชา... อายภรรยาไม่มีบุตร
แต่ถ้าได้ครู เป็นภรรยา... จะได้ทั้งวิชาและบุตร
                                              มีความพยายามอยู่ที่ไหน...
                                               มีความสำเร็จ อยู่ที่นั่น...
                                        แต่บรรดาเฒ่าหัว งูทั้งหลายบอกว่า
                                      มีตัณหาอยู่ที่ ไหน... มีความพยายามอยู่ที่นั่น
มอบคำคมกวนๆ ให้กับผู้ที่เข้ามาอ่านเพื่อคลายความเคลียด

เด็กบ้านนาคำ
(27 กันยายน 2551  เวลา 15:38:01)
ความคิดเห็นที่ 23
ชีวิตของฉันคือการรับใช้ประชาชน

มีผู้หญิงคนเดียวในโลก   ที่ทุกทีที่เราหิวข้าว เขาจะไปทำกับข้าวให้กิน

มีผู้หญิงคนเดียวในโลก   ที่เราเกเรแค่ไหน เขาก็ไม่โกรธ

มีผู้หญิงคนเดียวในโลก   ที่เราโตแค่ไหน เขาก็ยังเห็นเราเป็นเด็กเล็ก ๆ

มีผู้หญิงคนเดียวในโลก   ที่เรามีแฟนตั้งหลายคน เขาก็ยังรักเรา

มีผู้หญิงคนเดียวในโลก   ที่ไม่ว่าเราจะเป็นอะไร เขาก็ยังห่วงและรักเราเสมอ

                              ผู้หญิงคนนั้น ก็คือ คุณแม่เรานั่นเอง
ขอมอบคำคมนี้ให้กับอาจารย์อริศรา

เด็กโจชิตะผู้น่ารัก
(27 กันยายน 2551  เวลา 15:31:56)
ความคิดเห็นที่ 22
สอบเสร็จหรือยังครับอาจารย์
เด็กน่าตาดี
(27 กันยายน 2551  เวลา 15:23:04)
ความคิดเห็นที่ 21
สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านก็คงสบายดีนะครับ    โรงเรียนของเราก็พัฒนาขึ้นหรือเปล่าคับได้ข่าวว่าโรงเรียนของเรากับแย้ลงกว่าเดิมหรือเปล่าหรือสายรายงานมาผิดๆๆ     ส่วนศิษย์เก่าที่จบไปแล้วก็จะคอยดูอยู่ด้านหลังเป็นกำลังใจให้คุณพ่อกับคณาจารย์ทุกท่านสบายดี

                                                                                                                                              ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                                                                                                       เด็กไร้เดียงสาเด็กดีๆๆๆ
(27 กันยายน 2551  เวลา 15:21:11)
ความคิดเห็นที่ 20
คิดถึงโรงเรียนมากเลยครับและคิดถึงอาจารย์ทุกคนมากๆๆๆๆ
นายสำรอง  บตรคำ
(27 กันยายน 2551  เวลา 15:06:35)
ความคิดเห็นที่ 19
**...คิดถึงอาจารย์พินิจด้วยคะ**...
สุกัญญา
(6 กันยายน 2551  เวลา 12:41:32)
ความคิดเห็นที่ 18
**...คิดถึงอาจารย์เชิด**...
สุกัญญา (ญา)
(6 กันยายน 2551  เวลา 12:36:46)
ความคิดเห็นที่ 17
 **เป็นกำลังใจให้อาจารย์อัฎเสมอนะคะ***
สุกัญญา (ญา)
(6 กันยายน 2551  เวลา 12:34:38)
ความคิดเห็นที่ 16
คิดถึงอาจารย์มณีวัลย์ค่ะและจะเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะ สู้ๆๆๆ.. (*_*)........

สุกัญญา
(6 กันยายน 2551  เวลา 12:28:18)
ความคิดเห็นที่ 15
คิดถึงอาจารย์อริศรามากค่ะ

สุกัญญา
(6 กันยายน 2551  เวลา 12:20:08)
ความคิดเห็นที่ 14
คิดถึงอาจารย์โกวิทย์และก็อาจารย์อนุสรณ์มากค่ะ
สุกัญญา
(6 กันยายน 2551  เวลา 12:14:09)
ความคิดเห็นที่ 13
ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์และน้องๆทุกคนสู้ต่อไปสู้ ๆ (*_*)..........
สุกัญญา
(6 กันยายน 2551  เวลา 12:11:19)
ความคิดเห็นที่ 12
****คิดถึงน้องต้นเทียนจังเลย****
สุกัญญา
(6 กันยายน 2551  เวลา 12:06:04)
ความคิดเห็นที่ 11
คิดถึงอาจารย์ทุกคนเลยค่ะ
สุกัญญา (ญา)
(6 กันยายน 2551  เวลา 12:02:10)
ความคิดเห็นที่ 10
ภูมิใจมากที่ได้เป็นศิษโรงเรียนนี้
ศิษเก่ารุ่น2550
(6 กันยายน 2551  เวลา 11:53:30)
ความคิดเห็นที่ 9
อาจารย์สุภาพร ศาสนภักดี ยังมีนักเรียนเมื่อ9ปีที่แล้วค่อยเป็นกำลังใจให้นะครับอาจารย์
และก็รักษาสุขภาพด้วยผมจะเข้ามาคุยบ่อยนะครับ
ratta phaenghome
(19 สิงหาคม 2551  เวลา 08:43:42)
ความคิดเห็นที่ 8
สวัสดีครับอาจารย์แม่ สุภาพร ผมคิดถึงอาจารย์มากตั้งแต่อาจารย์ได้ย้ายไป อาจารย์สบายดีนะครับจะทำขนมทานกินเองนะก็คิดถึงอาจาย์ตลอดเลย ดุรุปแล้วอาจารย์อ้วนขึ้นนะครับเดียวนี้ผมทำงานแล้วเรียนจบมหาลัยนานแล้ว
                                                                                                                                คิดถึงอาจารย์มาก

รัชตะ (จุลพันธ์ แพงหอม)
(18 สิงหาคม 2551  เวลา 16:40:48)
ความคิดเห็นที่ 7
มีเด็กตัวเล็กชื่อ ต้นเทียน ใช่มั๊ยครับ คิดถึงน่ะ
Ple
(10 สิงหาคม 2551  เวลา 14:48:03)
ความคิดเห็นที่ 6
คิดถึงอาจารย์ทุกๆท่านเลยครับ
อภิชาติ  โคตรกว้าง
(29 มิถุนายน 2551  เวลา 04:44:55)
ความคิดเห็นที่ 5
โรงเรียนเกษมสวยดีคะ
อภัส
(25 มิถุนายน 2551  เวลา 09:43:52)
ความคิดเห็นที่ 4
คิดถึงโรงเรียนเก่าและอาจารย์ทุกๆท่านโดยเฉพาะ  อริศรา  พลสมัคร  ถ้ามีโอกาศผมจะกลับไปเยี่ยมสถาบันเก่าครับตอนนี้ผมทำงานอยู่จ.ระยอง โรงกลั่นน้ำมัน  ที่อำเภอ มาบตาพุด บ.SCG CHEMICALE บ.ซีเมนต์ไทย
อภิชาติ  โคตรกว้าง  รุ่น  2548  พี่ชาย ด.ช. ณเรศ  
(6 มิถุนายน 2551  เวลา 05:17:40)
ความคิดเห็นที่ 3
สวัสดีครับ ผ.อ.สุรัตน์ อ.เชิดศักดิ์ สู้ๆค๊าบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
สมพงษ์
(25 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 17:35:44)
ความคิดเห็นที่ 2
ดีครับ เพราะคนก่อตั้งคือพ่อผมเอง
PLE
(19 กรกฎาคม 2550  เวลา 12:22:41)
ความคิดเห็นที่ 1
555+  ดีคับ
ได้รู้เรื่องไอนั่นเรื่องไอนี่
คุน    เด็กราชบุรี
(27 มิถุนายน 2550  เวลา 15:41:52)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*