รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เพศศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 
ู้จัดเพศศึกษาอยู่ในสาระวิชาและเป็นหน่วยบูรณาการ โดยวิธี “๑ ครู ๑ คาบ ใน ๑ ภาคเรียน” พร้อมกับการดำเนินงานจริงจังต่อเนื่อง จนทีมงานถูกเชิญเป็นวิทยากรเพศศึกษาให้โรงเรียนอื่นอยู่เนืองๆ ล่าสุด สพท.ลำพูนเขต ๒ มอบให้เป็นโรงเรียนแกนนำเพื่อพัฒนางานเพศศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตอีก ๓๐ แห่ง ตามแนวทางปี ๒๕๕๐ ของ สพฐ.
 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
จะให้วัยรุ่นเรียนรู้ได้ต้องสอนให้โดนใจเขา
     “เราเริ่มจากเห็นปัญหา สนใจต้องการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตวัยรุ่น เด็กท้อง หลงวัตถุนิยม มีผลต่อตัวเอง ครอบครัว วัฒนธรรม ขณะที่วิธีสอนของครูดูจะไม่สอดรับกับวิถีชีวิตของเขาในปัจจุบัน เป็นแนวคิดเริ่มแรกว่าโรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะ ทัศนคติถูกต้อง มีวิถีชีวิตที่ปลอดภัย เราต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้ครูสอนแบบโดนใจเด็ก เราจึงส่งคนไปร่วมอบรมกับก้าวย่างฯ แล้วมาทดลองสอน จังหวะพอดีกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เราจึงทำได้อย่างสบายใจ และเต็มที่กับกิจกรรมเพศศึกษา” ว่าที่ร้อยตรีวีระพงศ์ ใจสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความเห็นต่อการจัดการเรียนเพศศึกษา
ทดลองทำ ประเมิน สรุปบทเรียน ตั้งทีมทำงาน :
พัฒนาการทำงานเพศศึกษา
     เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ครูเพศศึกษาที่เข้าอบรม ๘ คน ทดลองสอนโดยใช้กิจกรรมเพศศึกษา มีการประชุมสรุปบทเรียนและพัฒนาเป็นลำดับ โดยทีมครูยุคบุกเบิกได้นำเสนอฝ่ายบริหารให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตอบรับของผู้เรียน การมีแนวทางช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนที่มาปรึกษา จนเห็นความจำเป็นที่จะต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนี้จริงจังต่อเนื่อง จึงได้ประชุมชี้แจงครู แล้วขยายการทำงานเพิ่มทีมครูเพศศึกษาเป็น ๑๕ คน ต่อมาได้อบรมครูทั้งโรงเรียนเพื่อให้เข้าใจและสนับสนุนให้ทดลองนำไปบูรณาการในสาระวิชาที่สอน มีระบบครูรุ่นพี่ช่วยแนะนำรุ่นน้อง และจัดตั้งคณะกรรมการเพศศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วยทีมนำ (ผู้บริหาร และตัวแทนของกรรมการสถานศึกษา) ทีมเลขา (ครูที่ผ่านการอบรมเพศศึกษา) และทีมทำ (ครูผู้สอนทุกคน) แล้วสรุปให้มีรูปแบบการจัดเพศศึกษาดังในปัจจุบัน
จัดได้ ๑๖ คาบต่อภาคเรียน : ทั้งเต็มแผน และสอดแทรก
  รูปแบบการจัดเพศศึกษาของธีรกานท์ฯ ในขณะนี้มี ๒ ลักษณะ คือ
  ๑. แบบเข้มข้น (จัดทั้งคาบ-เต็มแผน) อยู่ใน
       • วิชาสุขศึกษา จัดในระดับ ม.๑-๒ และ ม.๔-๕ ระดับละ ๘ คาบต่อภาค
     • วิชาแนะแนว จัดในระดับ ม.๓ และ ม.๖ ระดับละ ๘ คาบต่อภาค
  ๒. หน่วยบูรณาการ “๑ ครู ๑ คาบ ใน ๑ ภาคเรียน” โดยที่ครูทุกคนจะต้องนำกิจกรรมเพศศึกษาไปใช้จัดกิจกรรมคนละ ๑ คาบทุกภาค โดยอาจจะใช้ทั้งแผนหรือแบบสอดแทรกก็ได้แต่ทุกคนต้องใช้
ว่าที่ร้อยตรีวีระพงศ์ ใจสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
อาจารย์จินตนา จิตนารินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
     ผลที่ได้คือ นักเรียนทุกระดับจะได้เรียนเพศศึกษาในห้องเรียนภาคเรียนหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑๖ คาบจากการจัดทั้งสองแบบ และแนวคิดของ อาจารย์จินตนา จิตนารินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่เห็นความสำคัญของการสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วย โดยทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ยิน ได้ฟัง ได้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมอื่นๆ เช่น การพูดหน้าเสาธง การพูดในชั่วโมงโฮมรูม การได้ร่วมกิจกรรมเยาวชน ที่น่าสนใจก็คือได้บูรณาการเอาโครงการต่างๆ ที่เข้ามาในโรงเรียน และมีเนื้อหาการทำงานไปในทางเดียวกันเช่น โครงการเพื่อนใจวัยรุ่น ทูบีนัมเบอร์วัน และก้าวย่างอย่างเข้าใจ เป็นต้น นำมาจัดห้องให้เป็นบริการสำหรับเยาวชนโดยเยาวชนเป็นส่วนเดียวกัน
เนื้อหามีให้ใช้มากมาย : คู่มือ หลักสูตร ข่าว การประยุกต์ใช้
     เนื้อหาเพศศึกษาที่ใช้ถ้าแบบเต็มแผนในสุขศึกษาและแนะแนว จะใช้จากคู่มือของก้าวย่างฯ ฉบับที่แยกเป็นระดับชั้นแล้วภาคละ ๘ คาบ ( ๑๖ คาบต่อปี) ส่วนหน่วยบูรณาการจะใช้วิธีประชุมครูแต่ละระดับ เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้เรียนในระดับนั้นควรได้เรียนรู้เรื่องใด พร้อมกับวิเคราะห์ว่าสาระวิชาที่ครูแต่ละคนสอนมีส่วนใดที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับเพศศึกษา-ทักษะชีวิต ก็จะนำกิจกรรมไปใช้หรือไปสอดแทรก เช่น คอมพิวเตอร์ เรียนเรื่องการออกแบบสื่อการสอน ก็ให้ใช้เนื้อหาในแผนเรื่องเพศเอาไปออกแบบ เป็นต้น โดยแผนกิจกรรมในส่วนนี้ได้จากคู่มือของ สพฐ. การวิเคราะห์ข่าว หรือเป็นแผนในก้าวย่างฯเอง แต่วิธีการใช้ต่างกัน เช่น นำไปพัฒนาเป็นสื่อ การทำโครงงาน เป็นต้น
กลไกสำคัญที่สุด...ฝ่ายวิชาการ
     การทำให้เกิดรูปแบบนี้ได้ กลไกที่สำคัญมากคือฝ่ายวิชาการ ต้องเข้ามามีบทบาท ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นผู้จัดการทั้งเชิงเนื้อหาและระบบต่างๆ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเรื่องนี้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้ความเห็นว่า “การทำให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา จุดสำคัญคือต้องสรุปบทเรียนในด้านต่างๆ แล้ววางแผนพัฒนาให้เหมาะกับเรา ต้องทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นด้วยโดยชี้แจง ฟังความเห็น ลงมตินำไปสู่การปฏิบัติ เตรียมครูให้ใช้กิจกรรมได้ คนที่ไม่เชื่อมั่นก็สนับสนุนให้ทดลองใช้กิจกรรม ฝึกตั้งคำถาม สร้างระบบสนับสนุนต่อเนื่องอย่างน้อยช่วงเวลาหนึ่ง ยิ่งนโยบายระดับกระทรวงศึกษาฯ เปิดช่องแล้วแบบนี้ การจัดเพศศึกษาเข้ากับหลักสูตรโรงเรียนทำได้อยู่แล้ว อย่างเราทดลองทำ เฝ้าดู แล้วสรุปร่วมกันว่าถ้าเราจัดให้เด็กได้เรียนรู้เต็มที่ เขาจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรม เราจึงต้องทำให้เต็มที่เต็มรูปแบบจะเกิดมรรคผลมากกว่า” อาจารย์จินตนากล่าว
ข้อเสนอเชิงนโยบาย : คำตอบอยู่ที่โรงเรียน
     ผู้บริหารเห็นว่านโยบายระดับกระทรวงศึกษาฯ มีแล้ว แต่ควรมีทางทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนเรื่องขวัญกำลังใจให้กับคนที่ทำจริงจัง “ที่จริงระดับนโยบายไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งอะไรพิเศษเลย แค่คำพูดหรือการให้แนวทางก็เพียงพอแล้ว อยู่ที่โรงเรียนคิดต่อว่าจะทำอย่างไร ยิ่งปัญหาที่เกิดจากสภาพสังคมเป็นถึงขนาดนี้แล้ว โรงเรียนต้องทำเลย คิดต่อไปเลยว่าจะทำอย่างไร” รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวในที่สุด

    วิสัยทัศน์ของผู้บริหารผสานกับความจริงจังของทีม ทำให้เพศศึกษาของธีรกานท์โดดเด่นน่าสนใจไม่น้อย ซึ่งนอกเหนือจากการจัดให้มีการสอนอย่างจริงจังในห้องเรียนแล้ว ถ้ามีกิจกรรมที่สามารถนำเพศศึกษาไปจัดให้เกิดการเรียนรู้ได้ คณะทำงานจะฉวยโอกาสทันที เช่น การเข้าค่ายลูกเสือระดับอำเภอ การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ม.๑ และ ม.๔) การประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น ความจริงจังทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนนี้เอง ที่ทำให้สพท.ลำพูน เขต ๒ เลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำเพศศึกษาของเขต ซึ่งทีมงานธีรกานท์ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของงานเพศศึกษาเพื่อเยาวชน

ี     
รองวิชาการกับคุณยงยุทธ
ผู้ช่วยประสานงานโครงการก้าวย่างฯ ภาคเหนือ
ถ้าต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
อาจารย์จินตนา จิตนารินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๑๓๓๕
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 42
คิดถึงชาวตะแบกทุกคนเลย
เมื่อไหร่จะมีกิจกรรมคืนสู่เย้า
เมล์บอกด้วยนะค่ะ
........................
.....3/4 ปี /2545

"" หลานหมอคะนองเจ้า""
วศิตา ถนอมสัตย์
(28 พฤศจิกายน 2552  เวลา 22:08:00)
ความคิดเห็นที่ 41
กึดเตองหาสมัยก่อนผ่านมาสี่ปีแล้วนะที่เราจบมาโรงเรียนได้สอนสิ่งดีๆให้เรามากมายรัก และคิดถึงอาจาร์ยและเพื่อนๆทุกคน
ตะแบก
(5 พฤศจิกายน 2552  เวลา 12:42:52)
ความคิดเห็นที่ 40
โรงเรียนที่ผมเรียนตั้งแต่ ม.1 - ม.6 ทำให้ผมได้อะไรหลายอย่าง แต่ขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันไปตอดนะครับ
bmx
(8 ตุลาคม 2552  เวลา 20:24:18)
ความคิดเห็นที่ 39
คิดถึงโรงเรียนจัง
ศิษย์เก่า
(16 กรกฎาคม 2552  เวลา 12:40:46)
ความคิดเห็นที่ 38
เล่นแล้วสนุก
บัส
(27 มิถุนายน 2552  เวลา 13:50:41)
ความคิดเห็นที่ 37
สวัสดีเจ้า

ข้าเจ้าเปงตั๋วแทนสามแยกคนงาม(สามแยกแสลมเขียมตี้โรงอาหาร)

หมูเฮาภูมิใจ๋ตี้เฮาเกิดมางามกุคนและตี้ได้มาเฮียนโฮงเฮียนนี้และได้นั่งตี้สามแยกคนงามเจ้า


ขอบคุณกุกุคนตี้ผ่านไปผ่านมาตี้ดูเฮาตลอดเวลาตี้ก๋ายมาแล้วดูเฮาอย่างว่าเฮางามก็ขอบคุณ

สุดท้ายนี้หมู่เฮาจะฮักษาสามแยกคนงามไว้สืบทอดต่อไปถึงรุ่นหลานเจ้า


บายยยเจ้า
แสลมเขียมสามแยกคนงามกุคนเจ้ารักนะจุบจุบุ
(19 มิถุนายน 2552  เวลา 17:35:15)
ความคิดเห็นที่ 36
โรงเรียนเราสวยมากคะ

รักโรงเรียนและรักครู นักเรียนทุกคนเลือดม่วง ขาว

คนงามเจ้า
(19 มิถุนายน 2552  เวลา 17:25:04)
ความคิดเห็นที่ 35
ขอคุณโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ที่ช่วยสอนพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี)  ให้ผม  ขอบพระคุณ  คุณครูบุญยก  สมพงษ์  ครูผู้สอนวิชาเคมี  คุณครูทิพย์สุคนธ์  ทังสุนันท์  คุณครูผู้สอนวิชาชีววิทยา  คุณครูจนผมให้ผมรักและชอบเรียนวิชาเคมี  และชีววิทยา  จนประสบความสำเร็จเป็นนักวิทยาศาตร์  สาขาเคมี  ประจำคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอบคุณมาก ๆ ๆ ๆ ๆ  จริง  ๆ  ครับ
ประภาส   ภูเวียง
(18 มิถุนายน 2552  เวลา 13:00:23)
ความคิดเห็นที่ 34
เราก็เป็นศิษย์เก่าเหมือนกัน  ตอนนี้คงเปลี่ยนไปเยอะมาเพราะเราจบ ม.6 ตั้งแต่ปี พ.ศ 2546 แล้วอยากกลับไปเยี่ยมอาจารย์จัง
ยังคิดถึงโต๊ะประจำแก๊งใต้ต้นตะแบกข้างสนามบาสและอ.ทุกท่านเสมอ

สาวงาม
(17 มิถุนายน 2552  เวลา 14:40:37)
ความคิดเห็นที่ 33
คิดถึงแกนะจ๋า201คิดถึงมึงเฟ้ย
201เก่า2551
(10 มิถุนายน 2552  เวลา 15:55:20)
ความคิดเห็นที่ 32
ครูก็คิดถึงภาฬุณี ย้ายโรงเรียนอยู่กับพ่อตั้งใจเรียนนะ ครูประจำชั้น201
ครู
(7 มิถุนายน 2552  เวลา 14:26:58)
ความคิดเห็นที่ 31
เด็กและเยาวชนยังคงต้องการคนที่เข้าใจ ในช่วงวัย ถ้าจำไม่ผิดทุกคนเคยผ่านช่วงวัยนั้นมา  อยากฝากกรณีการตัดสินอนาตคเด็กและเยาวชนกรณีทำผิดแล้วไล่ออก  ในเมื่อที่ป่มเพาะเมล็ดพันธ์ทุกเมล็ดเปรียบเหมือนพื้นที่เตรียมเพาะและปลูกเพื่อการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลง ทุกพื้นที่(ทุกสถานศึกษา)มีหน้าที่พัฒนาให้ทุกเมล็ดงอกงามตามศักยภาพ ไม่ควรมีผู้ใหญ่ใจดีและมีหน้าที่เพาะเมล็ดนั่งคัดเมล็ดที่ไม่พึงประสงค์ออกโดยที่ยังไม่ได้เตรียมพื้นที่เพาะ  เพราะแต่ละเมล็ดอาศัยปัจจัยการเจริญเติบโตแตกต่างกัน นั้นคือสิ่งท้าทายและทายท้าผู้บริหาร
ศิษย์เก่าเมล็ดที่ฝ่อในอดีต
ศิษย์เก่านักกิจกรรมเพศศึกษา
(20 พฤษภาคม 2552  เวลา 22:24:04)
ความคิดเห็นที่ 30
คุณแม่สุดยอดมากเลยค่ะ
ลูกครูศรีเริญ
(18 พฤษภาคม 2552  เวลา 08:49:26)
ความคิดเห็นที่ 29
อยากบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆว่าเวลาเหมือนสายน้ำที่กลับมามิได้หากคิดจะทำอะไรควรตัดสินใจให้ดีๆก่อนที่จะทำ หนูคือตัวอย่างหนึ่งที่ทำไม่ดีไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างหนูทำผิดกฎอยู่เสมอโดดเรียนบ่อยมากจนถูกไล่ออกพอคิดได้มันก็สายไปแล้ว            
                         ไม่มีอะไรที่จะอยากหากเราพยายามที่จะทำมัน        บะบายค่ะเพื่อนๆทุกๆคน  
                                                                                                                     จากศิษย์เก่าTKB.201  
                                                                                                                     2550  กีฬาสีแดง
คนหลงทาง
(11 พฤษภาคม 2552  เวลา 03:18:42)
ความคิดเห็นที่ 28
คิดถึงเพื่อนชาวtkbหนูเสียใจมากที่ทำตัวไม่ดี จนถูกไล่ออกจากโรงเรียน ถ้าย้อนเวลากลับไปได้หนูขอสัญญากับคุรครูว่าหนูจะทำตัวให้ดีไม่ทำผิดกฎของโรงเรียนหนูคิดถึงเพื่อนๆมากๆค่ะและรักคุณครูทุกคนหนูขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ได้สั่งสอนหนูมาเป็นพระคุณอย่างสูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               รักและเคารพ    
                                                                                                                             ด.ญ.ภาฬุณี  จอมมณี
ด.ญภาฬุณี จอมมณี
(11 พฤษภาคม 2552  เวลา 03:09:12)
ความคิดเห็นที่ 27
อยากกลับไปเรียนอีกครั้งจัง

ต้อมเชน
(1 เมษายน 2552  เวลา 11:24:47)
ความคิดเห็นที่ 26
รักโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมากมากค่ะและคิดถึงเพื่อนเก่าทุกๆคน
ชลธิชา  สิทธิมา
(3 มีนาคม 2552  เวลา 19:35:27)
ความคิดเห็นที่ 25
อยากรู้จักนักเรียนชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ.2552 โรงเรียนธีรกานท์  มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อยากรู้จัก
(5 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 09:49:52)
ความคิดเห็นที่ 24
ก้าวไปกับการพัฒนาของตัวเราเอง
ทหารเรือ - ณัฐศิลา 51
(23 มกราคม 2552  เวลา 21:08:26)
ความคิดเห็นที่ 23
ดีใจจังเลยที่โรงเรียนมีกิจกรรมที่ดีต่อน้องๆในโรงเรียนทำให้น้องได้รู้จักการวางตัวในสังคมที่ปปัจจุบันนี้มีความเสี่ยงในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
และจะได้ทำให้น้องได้ทราบว่าการหลงผิดทำให้เราเสียอนาคตและเสียโอกาศทางการศึกษา


คิดถึงโรงเรียนจังเลย
และคิดถึงอาจารย์ทุกท่านมากๆ
จบมาก็นานแล้วแต่ไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเที่ยวที่นั่นเลย
แต่ยังไงลูกตะแบกคนนี้ยังคงคิดถึงและอยากกลับไปเจอเพื่อนที่นั่น

นางสาวศิวพร จรจรัญ (8788) ศิษย์เก่า ธ.บ เด็ก 6/4
(12 ธันวาคม 2551  เวลา 15:58:23)
ความคิดเห็นที่ 22
คิดถึงโรงเรียนมาก ๆๆๆๆๆๆๆ ครับ  รักครูทุกคนเลย ชัชวาลย์ 605 50
605 50
(26 กันยายน 2551  เวลา 05:44:14)
ความคิดเห็นที่ 21
อยากให้โรงเรียนธีรกานท์มีแต่เด็กเรียนไม่มีเด็กนิสัยไม่ดีขอฝากด้วยนะค่ะ/ครับ
นักเรียนม.1/3
(8 กรกฎาคม 2551  เวลา 19:19:53)
ความคิดเห็นที่ 20
โรงเรียนเราสวยงามมาก

เลิศที่สุดคร้า
คนงามtkb
(7 กรกฎาคม 2551  เวลา 19:06:09)
ความคิดเห็นที่ 19
ดีเลย แวะมาเยี่ยม รหัส 33 ม.3/1
ศิษย์เก่า
(7 มิถุนายน 2551  เวลา 04:40:35)
ความคิดเห็นที่ 18
นึกถึง บรรยากาศเก่าๆ
จักรกฤษ 2527-2533
(25 พฤษภาคม 2551  เวลา 19:28:31)
ความคิดเห็นที่ 17
โรงเรียนเราพัฒนาก็ดีใจและปลื่มใจสุดสุดครับคิดถึงคุณครูทุกท่านครับ ชาวตะแบกสู้สู้
คนดนตรี รุ๋น 46 จาก 6/4 ลูกแม่อำไพ
(15 พฤษภาคม 2551  เวลา 15:26:08)
ความคิดเห็นที่ 16
รักโรงเรียนมากค่ะ ตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้อยู่ถึงแม้ว่าจะดื้อไปบ้างตามประสาวัยรุ่น แต่ก็รักโรงเรียน ครูอาจารย์และเพื่อนๆนะค่ะ
คนรักโรงเรียน
(8 พฤษภาคม 2551  เวลา 23:26:15)
ความคิดเห็นที่ 15
โรงเรียน...........เหนแล้วมันประทับใจอ่ะ

มันได้นึกถึงทุกภาพทุกความทรงจำ


อะไรนะเหรอก็เสียงหัวเราะที่ไร้สาระแต่มีคุณค่าต่อความทรงจำอ่ะดิ


รักมากเรยโรงเรียนนี้ทุกซอกทุกมุมรักที่สุ๊ดเรยธีรกานท์(T^T)
เด็กดี
(30 มีนาคม 2551  เวลา 13:49:56)
ความคิดเห็นที่ 14
ดีใจค่ะ ที่โรงเรียนมีสิ่งดีๆแบบนี้ ตั้งแต่เรียนมาจนทุกวันนี้ ทำงานแล้ว ก็ยังภูมิใจไม่หายที่เป็นศิษย์ม่วง-ขาว

6/1 รุ่น 43
(11 มีนาคม 2551  เวลา 10:18:56)
ความคิดเห็นที่ 13
verry  good  and    write much
Dr.Mike
(17 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 05:49:04)
ความคิดเห็นที่ 12
ดิฉันเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนธีรกานท์ ตั้งแต่ปี 2524  แต่เรียนแค่ ม. 2 ซึ่งเป็นการเรียนในระบบใหม่ เปลี่ยนจากมส.เป็นม. อ.จิตตนา ก็เคยสอนดิฉันค่ะ  โรงเรียนที่แหล่งการเรียนรู้ที่สร้างคน  ให้เป็นคน  ดิฉันเข้าใจเพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็เป็นครูเหมือนกัน  ไม่ใช่ง่ายในการสร้างชีวิตของนักเรียน  ดิฉันเป็นคนบ้านม่วงโตน  พอออกจากม.2 ก็ไปต่อที่ เชียงราย  เคยผ่านโรงเรียนหลายครั้ง  โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปมาก อาจารย์ที่เคยสอนก็คงจะเกษียณไปบ้างแล้ว  ฝากความระลึกถึง และเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนของเรานะคะ
อุทัยวรรณ  หล้าเตียง
(25 มกราคม 2551  เวลา 14:08:02)
ความคิดเห็นที่ 11
ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ตั้งแต่ มอ.5 แล้วอ่ะครับ ยังงัยก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อไป จัดกิจกรรมต่อไปน่ะคับบบ
ผมยินดีช่วยเสมอ   นายสุรวงค์ เอี่ยมมงคล ปี 48
ศิรพิชญ์
(20 มกราคม 2551  เวลา 15:45:53)
ความคิดเห็นที่ 10
      ภูมิไจ๋ครับ ตี้หันโรงเรียนของเฮาก้าวย่างอย่างมั่นคงและมีความเจริญนักเหลือเก่าจนน่าตกไจ๋ ขอบคุณแม่นาย อ.จินตนา จิตนารินทร์
แม่พิมพ์ตี้แสนวิเศษ  ตี้ทำฮื้อชว่งเวลาที่เฮียนอยู่ที่ฮั้น5ปี เป็นความทรงที่ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า น่าประทับใจ ไว้มีโอกาศจะปิ๊กไปเยือนแน่นอน  ป.ล เวปไชค์ของ รฺรธีรกานท์ ล่มเป๋นจ้าดแล้ว ฝากคนตี้ฮับผิดชอบจ้วยดูแลตวย  ขอบคุณครับ

                                                                                                          จาก..คนจบปี๋ 2533
THIS IS LOVE MAKE ME FEEL A FOOL
(10 ธันวาคม 2550  เวลา 20:59:08)
ความคิดเห็นที่ 9
เด็ก 307,50 รักครูค่า
เลือดม่วง-ขาว
(1 ธันวาคม 2550  เวลา 20:59:27)
ความคิดเห็นที่ 8
อาจารย์กาญนานุช  มูลคำ  อาจารย์ที่ปรึกษา ม.6/5  และ  อาจารย์ ฉวรัตน์  อาจารย์ประจำชั้น  4/4  เป็นอาจารย์ที่ดีมาก  จนทำให้ผมประสบคามสำเร็จในชีวิต ขอบคุณมากนะครับ  อาจารย์ที่นับถือ  จากเด็ก  6/5  รุ่น 46
เด็กชาย6/5
(16 พฤศจิกายน 2550  เวลา 01:13:03)
ความคิดเห็นที่ 7
ทำให้เข้าใจวัยรุ่นได้ดีค่ะ
ต้องจัดกิจกรรมระหว่างวัยรุ่นด้วยนะเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น
เด็กเรียน    ม.4
(4 พฤศจิกายน 2550  เวลา 20:34:04)
ความคิดเห็นที่ 6
คุณครูกาญนานุช  มูลคำ คุณครูท่านเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องเพศศึกษานี้มากเพราะท่านเห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนที่กำลังหลงกับแสงสี จนลืมประเพณีวัฒนธรรมบ้านเรา  ขอให้คุณครูจงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ อย่าท้อนะคะ  สู้ๆๆสู้ตายเน้อเจ้า คนนี้จะคอยเป็นกำลังใจให้นะ
โดย  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
(23 ตุลาคม 2550  เวลา 19:33:21)
ความคิดเห็นที่ 5
    ดีจัง ที่โรงเรียนเราเป็นอย่างนี้  จำได้ว่าตอนอยู่ ม.6 ก็ได้ทำขบวนพาเหรดงานกีฬาสี ได้หัวข้อรูปแบบขบวนก้าวย่างอย่างเข้าใจด้วย สนุกมากๆ พร้อมกับให้เพื่อน ๆและประชาชนพี่น้องชาวบ้านโฮ่งได้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในโรงเรียน  ที่ให้ความสำคัญและเปิดมุมมองเรื่องเพศศึกษาที่สร้างสรรค์ด้วย
  เรียนจบมาก็หลายปี คิดถึงครูจังคะ อยากกลับไปเยี่ยมแต่ติดเรียน  ครูคะหนูยังเป็นลูกตะแบก เลือดม่วงขาวยังข้นเหมือนเดิมคะ  คิดถึงเด็ก ๆจัง ขอให้น่ารักและตั้งใจเรียนนะจ๊ะ พี่เอาใจช่วย
ลูกตะแบก 48
(23 ตุลาคม 2550  เวลา 12:09:06)
ความคิดเห็นที่ 4
เมื่อไร โรงเรียนของเราจะเป็นงี๊มั้ง ตอนนี้ยุ่งเหมือนยุงตีกัน
ยูริ
(11 สิงหาคม 2550  เวลา 13:52:36)
ความคิดเห็นที่ 3
เยี่ยมมากคับ อยากให้ทุก รร เป็นแบบนี้ ทุกระดับชั้น ทุกระดับการศึกษา ทุกหมู่บ้าน ช่วยกันหน่อยคับ เพื่อเยาวชนของไทย
แมงยุ่ง
(8 สิงหาคม 2550  เวลา 00:05:35)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*