รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนสหธาตุศึกษา จ.อุบลราชธานี
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
 
 
ฐานข้อมูล
 
âçàÃÕ¹Ê˸ҵØÈÖ¡ÉÒ ¨.ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ
“...àÃÒà¤Â¤Ô´ÇèÒà´ç¡æ ¤Çèеéͧ»éͧ¡Ñ¹µ¹àͧä´é·Ø¡¤¹ áµèÁÒÇѹ¹Õé àÃÒà¢éÒã¨áÅéÇÇèÒ ¤¹ÁÕËÅÒÂẺ áÅФ¹ÁÕ·Ò§àÅ×Í¡µèÒ§¡Ñ¹ äÁèÊÒÁÒöãËé·Ø¡¤¹¤Ô´ËÃ×ÍàÅ×Í¡àËÁ×͹¡Ñ¹ä´é”
ÍÒ¨ÒÃÂìÈØÀÅѡɳì ÍصÃÒ
     ¨Ò¡·ÕèàÃÒÍÂÙèâçàÃÕ¹ÁÒµÅÍ´ àÃÒ¾ºÇèһѭËÒàÃ×èͧà¾È¹Ñé¹ µéͧªèÇ¡ѹ·Ø¡ÀÒ¤Êèǹ àÃÒ¨Ö§àËç¹ÇèÒ ¡ÒÃãËé¼Ù黡¤ÃͧÁÕ¤ÇÒÁÃÙé ¤ÇÒÁà¢éÒã¨àÃ×èͧà¾È¹Ñé¹ÊӤѭ à¾ÃÒлѭËÒ·Ø¡Çѹ¹Õé ¤×Í ¼Ù黡¤ÃͧäÁèà¢éÒ㨠àÇÅÒ·ÕèàË繾ĵԡÃÃÁºÒ§ÍÂèÒ§¢Í§ÅÙ¡ ¡ç¨Ð´èǹµÑ´ÊÔ¹ «Ö觺ҧ·Õ ¡çÊ觼Ŷ֧͹Ҥµ¢Í§à´ç¡ à¾ÃÒÐÊÀÒ¾ áÇ´ÅéÍÁ¢Í§ª¹º· à¢ÒÁÑ¡¨Ðá¡é䢻ѭËÒàÇÅÒà´ç¡à¼ªÔ­àÃ×èͧ¹Õé â´Â¨Ñºà´ç¡áµè§§Ò¹·Ñ¹·Õ ËÃ×ÍÃÕºàÍÒà´ç¡ÍÍ¡¨Ò¡âçàÃÕ¹ äÁèä´éÁÒÃèÇÁ¡Ñ¹á¡é»Ñ­ËҡѺ¤ÃÙ¡è͹ ¡çàÅÂÁÒ¤Ô´àÃ×èͧ¨Ñ´ÍºÃÁãËé¼Ù黡¤Ãͧ â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃãªéÇÔ¸Õ¶ÒÁ¨Ò¡à´ç¡ÇèÒ ã¤ÃÍÂÒ¡ãËé¾èÍáÁèÁÒÃѺ¡ÒÃͺÃÁàÃ×èͧ¹Õé ¡çãËéªÇ¹ÁÒ

     ÃٻẺ¡ÒÃͺÃÁ¼Ù黡¤Ãͧ àÃÒàÍÒËÅÑ¡Êٵ÷ÕèãªéͺÃÁ¤ÃÙÁÒ»ÃѺ áÅÐãËé´Ùʶҹ¡Òóì¨ÃÔ§·Õèà¡Ô´¢Ö鹡ѺàÂÒǪ¹·Ñé§ã¹âçàÃÕ¹㹾×é¹·Õè áÅТͧÊѧ¤Á´éÇ â´Â·ÓµÒÁẺ¡Ãкǹ¡Òâͧ¡éÒÇÂèÒ§ ¤×Í ·Ó¡Ñº¡ÅØèÁàÅç¡æ ¡è͹ ¤ÃÑé§ááÁÕ¤¹ÊÁѤÃã¨ÁÒÃèÇÁ»ÃÐÁÒ³ ó𠤹 àÊÕ§Êзé͹·Õè¡ÅѺÁÒ¹èÒʹ㨠à¾ÃÒÐàÃÒ¹Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ áÅ¡¹éÓ ÁÒàÅè¹ã¹¡ÒÃͺÃÁ´éÇ ·ÓãËéà¢Òà¢éÒã¨àÃ×èͧ¡ÒÃá¾ÃèáÅÐÃѺàª×éÍàͪäÍÇÕ áÅéǼÙ黡¤ÃͧËÅÒ¤¹¡çºÍ¡ÇèÒ ¨ÃÔ§æ àÃ×èͧ¾Ç¡¹Õé¡çà¡Ô´¢Öé¹ã¹ºéÒ¹ä´é ÍÂÒ¡¤Ø¡ѺÅÙ¡àËÁ×͹¡Ñ¹ áµèäÁèÃÙéÇèҨФØÂÍÐäà ¤ØÂÂѧä§

     áÅÐÁÕàÊÕ§µÍºÃѺ·Õè´Õ¨Ò¡Ë¹èǧҹ㹷éͧ¶Ôè¹ ¤×Í Íºµ. à¾ÃÒÐÁÕ¤¹¨Ò¡ ͺµ.áÅмÙé¹ÓªØÁª¹ÁÒÃèÇÁͺÃÁ´éÇ 㹻Õ˹éÒ àÃҡ礧¨Ðà¢Õ¹â¤Ã§¡Òâͧº¨Ò¡ ͺµ. à¾ÃÒÐÍÂÒ¡¨ÐͺÃÁ¼Ù黡¤Ãͧ·ÕèÁÕÅÙ¡ÍÂÙèªÑé¹ Á ò à¹×èͧ¨Ò¡ÇèÒà´ç¡ Á ò ÁÕâÍ¡ÒÊ·ÕèÁվĵԡÃÃÁàÊÕè§ÊÙ§ à¾ÃÒÐà´ç¡¨Ð´×éÍÁÒ¡¡ÇèÒªÑé¹Í×è¹æ

     ã¹¡ÒÃͺÃÁ¼Ù黡¤Ãͧ àÃÒÃÙé¨Ø´Íè͹ÇèÒàÃÒÂѧ¢Ò´¡ÒõԴµÒÁÇèÒ¾ÍͺÃÁä»áÅéÇ ÁÕ¼ÅÍÐäÃà¡Ô´¢Ö鹺éÒ§ µÍ¹¹Õé ·ÕèàË繪Ѵ¡ç¤×Í ¤ÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§ã¹µÑÇà´ç¡ã¹âçàÃÕ¹ ËÅѧ¨Ò¡Ê͹ÁÒÊͧÊÒÁ»Õ à´ç¡¡ÅéÒ¤ØÂàÃ×èͧà¾È¡ÑºàÃÒ ·Ø¡¤¹àËç¹à»ç¹àÃ×èͧ»¡µÔ ¡ÅéÒÁҢͶاÂҧ͹ÒÁÑ¡ѺàÃÒÁÒ¡¢Öé¹´éǹРËÅÒ¤¹ÁÒ¢Íà¾ÃÒк͡ÇèÒ ªÒǺéÒ¹½Ò¡ÁÒ¢Í «Öè§àÇÅÒàÃÒãËé¶Ø§Âҧ͹ÒÁÑ¡Ѻà´ç¡ àÃҨЪǹà¢Ò¤Ø´éÇÂÇèÒà¢ÒàÍÒä»·ÓÍÐäà ÊèǹãË­èàÇÅÒÁÕ§Ò¹ºØ­ à´ç¡¡ç¨ÐÁҢ͡ѹàÂÍÐ
     ÂÍÁÃѺÇèÒ ÅÖ¡æ àÃÒÊ͹àÃ×èͧ¹Õé ¡çÍÂÒ¡ä´éà´ç¡·ÕèäÁèÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸ìã¹ÃÐËÇèÒ§·ÕèÂѧàÃÕ¹¹Ð ÍÂÒ¡ãËéà´ç¡ “ÃÑ¡¹ÇÅ” à¾ÃÒйÕè¤×ÍÇÔ¸Õ»éͧ¡Ñ¹·Õè´Õ·ÕèÊØ´ áµè¶éÒäÁèäËǨÃÔ§æ ¡ç¢ÍãËé»éͧ¡Ñ¹ «Öè§àÃÒ¡çµÍºäÁèä´éËÃÍ¡ÇèÒ à´ç¡à¢Ò¤Ô´·Õè¨ÐàÅ×Í¡·Ò§ä˹ Ê͹ä»áÅéÇ à´ç¡ÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸ìŴŧËÃ×Íà»ÅèÒ áµè·ÕèàÃÒÃÙéá¹èæ ¡ç¤×Í à´ç¡ÃÙé¨Ñ¡ÇÔ¸Õ¡Òûéͧ¡Ñ¹ â´Â੾ÒÐã¹à´ç¡¼ÙéªÒ à¾ÃÒÐäÁèÁÕ¢èÒÇÇèÒà´ç¡¼ÙéªÒ¢ͧâçàÃÕ¹¹Õéä»·Óà´ç¡¼ÙéË­Ô§·éͧàÅ ¨Ò¡à´ÔÁ¡è͹·Õè¨ÐÊ͹àÃ×èͧ¹Õé à¤ÂÁÕÁÒºéÒ§ ¡ç¤Ô´ÇèÒ ¡ÒÃÊ͹àÃ×èͧà¾ÈÈÖ¡ÉÒ¹Õé ¼ÙéªÒÂà¢Ò¤§àÍÒä»ãªé´Õ¨ÃÔ§æ ¢³Ð·Õè¼Å·Õèà¡Ô´¨Ò¡¼ÙéË­Ô§ÂѧäÁèªÑ´à¨¹¹Ñ¡

     ÊèǹµÑÇàÃÒàͧ ¶éÒ¶ÒÁÇèÒÁÕÍÐäÃà»ÅÕè¹ä»äËÁ ¡ç¤§à»ç¹àÃ×èͧ¢Í§¡Òûéͧ¡Ñ¹µÑÇàͧ ·ÕèàÃÒà¤Â¤Ô´ÇèÒà´ç¡æ ¤Çèеéͧ»éͧ¡Ñ¹µ¹àͧä´é·Ø¡¤¹ áµèÁÒÇѹ¹Õé àÃÒà¢éÒã¨áÅéÇÇèÒ ¤¹ÁÕËÅÒÂẺ áÅФ¹ÁÕ·Ò§àÅ×Í¡µèÒ§¡Ñ¹ äÁèÊÒÁÒöãËé·Ø¡¤¹¤Ô´ËÃ×ÍàÅ×Í¡àËÁ×͹¡Ñ¹ä´é
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 22
คิดถึงเพื่อนเก่าๆทุกคนเลย    รุ่น 2536  และอาจารย์ทุกท่านค่ะ
มะลิกุล  ทองแสง   ค้อทอง
(8 ธันวาคม 2552  เวลา 23:57:11)
ความคิดเห็นที่ 21
คิดถึงโรงเรียนมากเลยครับและคิดถึงคุณครูทุกคนเลย
คงจะสบายดีกันทุกคนนะครับส่วนผมสบายดีครับ
ขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่ให้ความรู้แก่พวกครับ
ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนกันทุกคนนะครับ
****จากศิษย์เก่าครับ****

                                    ด้วยรักและเคราพครับ

จากตัวแทน ม.6/1 /2549 ทุกคน
(26 พฤศจิกายน 2552  เวลา 04:54:39)
ความคิดเห็นที่ 20
คิดถึงเพื่อน ม 6.1 ทุกคนเลย เขามีที่เรียนแล้วนะตัวเอง
กุลลินี   พูลสุข
(23 พฤศจิกายน 2552  เวลา 10:07:03)
ความคิดเห็นที่ 19
คิดถึงเพื่อน ม 6/1 ทุกคนเลยและคิดถึงอาจารย์ทุกท่าถ้าวันไหนว่างจะกลับไป
ตอนนี้เรามีที่เรียนแล้ว
กุ๊ก  กุลลินี
(23 พฤศจิกายน 2552  เวลา 09:55:21)
ความคิดเห็นที่ 18
ดีใจนะคะที่ได้เรียนที่นี่ ใกล้ปีใหม่แล้ว ขอให้อาจารย์ทุกท่านมีแต่ความสุข มีนักเรียนที่น่ารักไม่ดื้อไม่ซน รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
ศิษย์เก่ารุ่นแรก
(7 พฤศจิกายน 2552  เวลา 10:23:06)
ความคิดเห็นที่ 17
ดีใจมากครับ ที่เห็นสถาบันการศึกษาพัฒนาก้าวไกลไปเยอะมากเลยครับ และก็ยังคิดถึงครูอาจารย์ทุกท่านที่ใด้ให้วิชาความรู้ ที่เป็นอาวุธสำคัญในการดำรงชีวิต  อยากให้น้องที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งใจเรียนให้มากนะครับ เพราะว่าในสังคมทุกวันนี้มีอะไรให้เราใด้ศึกษาเยอะมาก                                        จากศิษย์ไกลบ้าน  
ศิษย์เก่าปี 39
(31 ตุลาคม 2552  เวลา 19:02:48)
ความคิดเห็นที่ 16
สวัสดีค่ะลูกแสดฟ้าทุกคนคิดถึงอาจารย์และเพื่อนๆทุกๆคนค่ะจาก ม.6/1 รุ่น2
ตอนนี้ใครว่างส่ง Mail มาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ banhuathung@sanook.com
ขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นลูกแสดฟ้าและภูมิใจที่จบจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ค่ะ
ลูกแสดฟ้า
(11 ตุลาคม 2552  เวลา 03:11:55)
ความคิดเห็นที่ 15
คิดถึงเพื่อนๆม.6ทุกคน(6/1,6/2 ปี51) คิดถึงTheแก๊งค์สาวสามวิที่ซู๊ดด
สวัสดีอาจารย์ทุกท่านสบายดีกันมั๊ยค๊ะ(เกษร,อภิญญา,วัลยา พวกเราสบายดีค่ะ)
คิดถึงอาจารย์ที่โรงเรียนทุกท่านเลยค่ะถ้ามีโอกาสจะไปป่วนนะคะ

                                                         ด้วยรักและเคารพมากค่ะ
                                                            จากลูกแสดฟ้า
                                               
วัลยา/อภิญญา ม.6 รุ่น 2551
(9 ตุลาคม 2552  เวลา 13:24:58)
ความคิดเห็นที่ 14
คิดถึงโรงเรียนเก่าจังเลยครับและเพี่อนๆน้องๆทุกคนนะครับ
และคิดถึงอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สอนผมมาครับ
สวัสดีครับ
กงศรี   ผดาวัลย์  (bas)
(28 กันยายน 2552  เวลา 13:18:01)
ความคิดเห็นที่ 13
 สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ ขอขอบพระคุณอาจารย์น่ะค่ะที่ให้คำแนะนำหนูในวันนั้น
ให้หนูมาในทางที่ใช่ รู้สึกดีใจที่ได้เรียนเอกการศึกษาพิเศษ
เพราะจะได้ช่วยเหลือสังคม เด็กที่เขามีความบกพร่องต่างๆ
ถึงแม้บางครั้งหนูคิดว่ามันยากเกินไปไหม แต่หนูก็ไม่ท้อเพราะตั้งใจมาทางนี้แล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุด
คิดถึงอาจารย์และเพื่อนๆน้องๆทุกคนค่ะ
                              ด้วยความเคารพอย่างสูง
เด็กการศึกษาพิเศษ
(9 สิงหาคม 2552  เวลา 15:56:08)
ความคิดเห็นที่ 12
คิดถึงโรงเรียนเก่มากเลยครับ
คิดถึงเพื่อนๆ ที่เคย ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ด้วยกัน
คิดถึง อาจาราย์ทุกท่านมากๆขอให้อาจารย์ทุกท่านมีแต่ความสุข     รุ่นปี5+1
มนูญ     ผดาวัลย์
(4 สิงหาคม 2552  เวลา 19:24:23)
ความคิดเห็นที่ 11
อยากขอบคุณครูอาจารย์โรงเรียนสหธาตุทุกทานที่ได้ให้ความรู้และทั้งความรักที่ครูมีต่อนักเรียน
คิดถึงครูทุกทานนะค่ะ
และเพื่อนๆทุกคน ในห้อง 2/4 เก่านะ
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนเทคนิดอุบลราชธานีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่ะ
หนูก็ขอให้ครูอาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรงนะค่ะ
จะได้เป็นที่พึงของลูกศิษย์ทุกคนค่ะ
ศิษย์เก่า ฟ้าค่ะ
(27 กรกฎาคม 2552  เวลา 15:20:40)
ความคิดเห็นที่ 10
คิดถึงเพื่อนทุกคนมากเลยค่ะ

อยากให้มีงานเลี้ยงรุ่นจังเลย

จาก ศิษย์เก่า 2/4 & 3/1
ศิษย์เก่า
(27 กรกฎาคม 2552  เวลา 14:59:28)
ความคิดเห็นที่ 9
คิดถึงโรงเรียนเก่มากเลยค่ะ
คิดถึงเพื่อนๆ ที่เคย ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ด้วยกัน
คิดถึง อาจาราย์ทุกท่านมากๆ
ตอนนี้ หนูกำลังศึกษาต่อระดับ ปริญญาตร ที่วิทยาลัยโปลีเทคนิคค่ะ
อยากขอบคุณ อาจารย์ทุกท่านที่ช่วยอบรมสั่งสอนพวกเราทุกคน
.......ขอบขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านมากค่ะ......
..........................6/2 ปี 2549...............................
อ้อม หนึ่งในธาตุน้อย 6/2 (2549)
(24 กรกฎาคม 2552  เวลา 10:35:48)
ความคิดเห็นที่ 8
ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ใด้ให้วิชาความรู้ผมจะไม่ลืมโรงเรียนแห่งนี้เพราะโรงเรียนแห่งนี้ร่วมทั้งอาจารย์ทุกท่านใด้ให้อะไรผมมากมายและยังให้โอกาศใด้รับทุนการศึกษาด้วย                                                                                                                                                                                                                                                     ด้วยความเคารพ                                                                                                                                                                                                                                                   เด็กนักเรียนทุนปี39
เด็กนักเรียนทุนปี 2539
(19 กรกฎาคม 2552  เวลา 11:33:37)
ความคิดเห็นที่ 7
เป็นศิษย์เก่าที่เก่าค่ะ เพราะเป็น ม.6 รุ่นแรกที่ซนและแสบที่สุดเลย จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังคิดถึงอาจารย์ทุกท่านและยังคิดถึงโรงเรียนแห่งนี้เสมอ เพราะเรียนที่นี่ ตั้งแต่ ม.1- ม.6 ตอนนี้ก็ยังอยากรู้ความเป็นไปของโรงเรียน อาจารย์ และน้องๆ เหมือนเดิม ขอให้น้องตั้งใจเรียนนะคะ เพราะเท่าที่รู้มา รุ่นน้องเรียนจบจากที่นี่ไปหลายรุ่นแล้ว บางคนก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ดี ขออวยพรให้น้องๆเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนให้มากนะคะ เพื่ออนาคตของเราเอง
ศิษย์เก่า ม.6 รุ่นแรกค่ะ
(14 กรกฎาคม 2552  เวลา 18:20:48)
ความคิดเห็นที่ 6
อยากให้โครงการดีดีอย่างนี้ขยายผลเร็วๆ
คนสวย
(3 มิถุนายน 2552  เวลา 18:52:56)
ความคิดเห็นที่ 5
คิดถึงน้องน้องทุกคนคับ
โย
(21 พฤษภาคม 2552  เวลา 10:48:18)
ความคิดเห็นที่ 4
คิดถึงบ้านและโรงเรียนจังเลย ขอบคุณอาจารย์ที่สอนให้ผมเป็นคนดี(พอประมาณ)ครับ
ตอนนี้ทำงานเป็น technician ในโรงงาน  อยู่อยุธยาครับ คิดถึงอาจารย์ และเพื่อนๆทุกคนมากเลยครับ
ขอโทษนะครับที่ตอนเรียนเกเรไปหน่อยแต่ตอนนี้คิดได้แล้วครับ

                                                                                   ด้วยรักและเคารพมากครับ
นูญ
(7 เมษายน 2552  เวลา 05:30:32)
ความคิดเห็นที่ 3
สวัสดีค่ะอาจารย์ อาจารย์สบายดีใหมค๊ะดิฉันจบจากสหธาตุมาตั้งแต่ปี2544แล้วค่ะเรียนจบมาแล้วหลายที่แต่ก็ยังคิดถึงสมัยเป็นนักเรียนตัวน้อยๆไม่ชอบเรียนวิชาคณิตเลยแต่ก็คิดถึงอาจารย์เสมอๆค่ะรักและเคารพอาจารย์อำพรและอาจารย์วุฒิไกรเสมอขอให้อาจารย์ทั้งสองมีความสุขมากๆนะค๊ะและขอให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีความสุขขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขตั้งใจเรียนกันทุกคนดิฉันเรียนวิชาคณิตไม่เก่งเอามากๆเลยค่ะได้เกรด 1 ตั้งแต่ ม.1 - ม.6 ทั้งที่ตั้งใจพยายามแล้วแต่ก็ไม่เก่งอยู่ดีค่ะ  แต่ตอนนี้ดิฉันทำงานแล้วค่ะรับราชการอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็ยังคิดถึงโรงเรียนแห่งนี้ที่เคยให้ความรู้แก่ดิฉันถึงแม้จะได้แต่เกรด 1 ดิฉันก็ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ค่ะ
                                                                                                            ขอบคุณค่ะ
ลูกแสดฟ้า
(3 เมษายน 2552  เวลา 21:16:00)
ความคิดเห็นที่ 2
โรงเรียนสหธาตุฯ เป็นโรงเรียนนำร่องที่ดี โรงเรียนอื่นๆควรเอาเป็นตัวอย่าง
jakkapan  thongman
(21 สิงหาคม 2551  เวลา 22:46:56)
ความคิดเห็นที่ 1
ยินดีครับที่โครงการดีๆ  จากพี่ๆวิทยากรคุณภาพของ path  สัมฤทธิ์ผลในเมืองอุบลฯ  เป็นกำลังใจให้ครับ
ครูอินเตอร์อุบล
(9 สิงหาคม 2551  เวลา 03:16:35)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*