รู้จักสถานศึกษา : เพศศึกษาใน... วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 
ฐานข้อมูล
 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ู้วิทยาลัยอาชีวศึกษานำร่องที่เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2547 ได้พัฒนารูปแบบวิธีการอย่างจริงจัง จัดสอนวิชาเพศศึกษาในห้องเรียนได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง ผู้บริหารช่วยผลักดันงานเพศศึกษาในอาชีวศึกษาระดับจังหวัด
กษท.อุดรธานี
นโยบายของวิทยาลัยกับเพศศึกษา
     “วัยรุ่นควรรู้เรื่องเพศเพราะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม โดยเฉพาะการต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ เช่นสถานที่เรียนใหม่ เพื่อนใหม่ พ่อแม่เองก็ต้องรู้ พี่น้อง คนในครอบครัวก็ต้องรู้เพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ โดยส่วนตัวมีความเห็นว่าการเรียนรู้เรื่องเพศควรมีอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับทุกวัย เริ่มตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม จนถึงอุดมศึกษา เมื่อเป็นวัยผู้ใหญ่ ก็ต้องมีแหล่งที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ได้ต่อไปด้วย เพราะมันจะเกี่ยวกับชีวิตทุกเรื่อง อีกประการผู้ที่เรียนเองก็สามารถพูดคุยบอกเล่ากับพี่น้อง พ่อแม่ หรือเพื่อนฝูงได้อีกต่อหนึ่ง ยิ่งสถานการณ์ทางสังคมขณะนี้มีสิ่งเร้ามากมายในสังคมเพศศึกษายิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน” อาจารย์สุรชัย สายน้อย ผู้อำนวยการ กล่าวถึงแนวคิดต่อเรื่องเพศศึกษา
การดำเนินงานในวิทยาลัย
    ตอนเริ่มแรกผู้บริหารได้รับทราบรายงานจาก อาจารย์บุญส่ง จำปาบรรพ์ ที่ไปอบรมครูแกนนำ ว่าเพศศึกษาที่จะจัดให้เป็นวิชาบังคับเลือกในวิทยาลัยนำร่องมีรูปแบบที่น่าสนใจ มีการมอบหมายให้นำเสนอและสาธิตรูปแบบกิจกรรมการสอนให้ครูทั้งวิทยาลัยจำนวน 70 คนได้ทราบ ต่อมาก็ส่งครูไปอบรมเป็นผู้สอนอีก 3 คนกลับมาดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังในฐานะวิทยาลัยนำร่อง
การจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัย
     โดยปกติวิชาเพศศึกษา จะจัดให้เรียนในภาคแรกของระดับ ปวช. สัปดาห์ละ 1 คาบ ซึ่งพบว่ามีปัญหาเวลาไม่ค่อยพอ จึงได้มีการหารือกันแล้วจัดระบบต่าง ๆ ในปีที่ 3 จัดให้มีการสอนวิชาเพศศึกษาครั้งละ 2 คาบติดต่อกัน ทำให้การจัดการเรียนไม่เร่งรีบ มีเวลาแลกเปลี่ยนอย่างพอเพียง นอกจากนี้เพศศึกษายังถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งเป็นการประชุมทั้งวิทยาลัยสัปดาห์ละ 1 ครั้งใช้เวลา 2 ชั่วโมง ร่วมกับเนื้อหาเรื่องอื่นๆ รวมถึงมีการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อทำให้ได้เห็น ได้ยิน ได้ร่วมกิจกรรม ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น พูดหน้าเสาธง มีกิจกรรมในหอพักของนักศึกษา เช่น มีการจัดมุมสื่อ ฉายหนัง บางครั้งจัดกิจกรรม มุมพูดคุยเรื่องเพศโดยครู เป็นต้น
เพศศึกษา - ส่วนหนึ่งของคณะวิชาพื้นฐาน
ีผลที่เกิดขึ้นกับครูเพศศึกษา และวิทยาลัย
    “ครูสอนแบบนี้เด็กชอบ สนุก มีที่พึ่งเวลามีปัญหา คนข้างนอกเห็นก็สนใจ บ่อยครั้งถูกเชิญไปเป็นวิทยากร ไปสาธิต ถึงวันนี้ครู 3-4 คนของเรา ถือว่าเพศศึกษาเข้าไปในสายเลือดแล้วมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเอาหมด เทใจไปแล้ว ซึ่งในเชิงนโยบายก็เริ่มหนักใจเหมือนกันเพราะเริ่มมีผลกระทบต่อระบบของวิทยาลัยบ้าง แต่โดยส่วนตัวก็พยายามแก้ปัญหาเพราะเห็นความสำคัญ แต่บางแห่งถ้าไม่มีการขยายผลให้มีบุคลากรที่ชำนาญเพิ่มเติมในพื้นที่อาจจะเป็นปัญหาได้”
นายสุรชัย สานน้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ข้อเสนอต่อเรื่องเพศศึกษา : มุมผู้บริหาร
     ผู้อำนวยการแสดงความเห็นในฐานะที่เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานำร่อง ร่วมโครงการเป็นปีที่ 3 โดยเสนอแนวทางการทำงานเพศศึกษาแยกเป็นประเด็นๆ ได้ดังนี้
  1. เสนอให้หาวิธีการจัดกิจกรรมเพศศึกษาด้วยรูปแบบนี้ในชุมชนด้วย เพราะเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ได้ดี
  2. ควรรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เสนอต่อระดับนโยบายเพื่อผลักดันให้มีการสอนเพศศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีต่อเนื่องทุกปี บรรจุเป็นหลักสูตรเพศศึกษา 1 , 2 , 3 เลย เพราะเห็นว่าบางครั้งเด็กที่มีปัญหาในปีอื่นๆ พูดว่าลืมเพราะอาจารย์ไม่สอนให้ต่อเนื่อง
  3. เสนอให้มี “ศูนย์การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา” กิจกรรมของศูนย์ควรประกอบด้วย บริการวิทยากรเรื่องเพศ อุปกรณ์ สื่อ เป็นที่สืบค้นข้อมูล ชุดนิทรรศการ หลักสูตร มีมุมพบปะแลกเปลี่ยน เป็นที่ดูงาน มีกรณีตัวอย่างของประสบการณ์-บทเรียนจากสถานศึกษาต้นแบบ มีสถานที่พร้อมให้บริการคนทั่วไปด้วย เริ่มต้น 1-2 แห่งในจังหวัดนำร่อง 3-4 จังหวัด และใช้เป็นต้นแบบของ “ศูนย์การเรียนรู้” เพื่อขยายผล และถ้ามีความชัดเจนน่าจะหางบในพื้นที่มาสนับสนุนได้เช่น งบผู้ว่า CEO เป็นต้น
ความคิดเห็น
หน้าที่
ความคิดเห็นที่ 581
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของโหน่ง ราชันย์ พิมพ์แน่น เพื่อนของเรา แม้ไม่ได้เจอกันแต่ก็คิดถึงอยู่เสมอ เราจะจดจำวันที่เคยอยู่ด้วยกัน เคยเรียนด้วยกัน กินด้วยกัน เที่ยวด้วยกัน ขอให้นายจงไปสู่ที่สุขสงบ
Yuttachai Khotpetch
(7 ธันวาคม 2552  เวลา 14:42:47)
ความคิดเห็นที่ 580
คิดถึงเพื่อนๆ ปวท.รุ่น 4 ทุกๆเอกทุกๆคนอยู่ที่ไหนส่งข่าวกันมั้ง  083-3595536
สุพัตรา    (  ไม้ผล-ไม้ยืนต้นศิษย์เก่าปี  30)
(3 ธันวาคม 2552  เวลา 20:58:40)
ความคิดเห็นที่ 579
งานคืนสู่เหย้า (ศิษย์เก่า) วันที่ 6 ธันวาคม 2552 คิดถึงวิทยาลัยก็ไปนะครับ
ปิยะณัฐ พิมพ์แมน
(2 ธันวาคม 2552  เวลา 17:32:16)
ความคิดเห็นที่ 577
วัดดีชาวเกษตรทุกคน คิดถึงทุกคนเลยนะ จำเราได้ไหมเด็กสัตวศาสตร์
ธีรพล (ยู)
(30 พฤศจิกายน 2552  เวลา 10:23:28)
ความคิดเห็นที่ 576
คิดถึงทุกคนเลยครับชาวเกษตรอุดรฯ
ธีรพล (ยู)
(30 พฤศจิกายน 2552  เวลา 10:09:21)
ความคิดเห็นที่ 575
สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับ อาจารย์คงสบายดีกันทุกคนนะคับ
สุทธินัน   สีอุดทา ปวส.อุตสาหกรรม
(26 พฤศจิกายน 2552  เวลา 13:26:10)
ความคิดเห็นที่ 574
คิดถึงเพื่อนและอาจารย์ทุกท่านคับและแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายราชันย์  พิมย์แน่นเพื่อนของชาวเกษตรอุดรขอให้เพื่อนไปสบายนะ
ตรีเนตรประทานคณะช่างกลเกษตร ปวส.ปี38
(13 พฤศจิกายน 2552  เวลา 17:24:43)
ความคิดเห็นที่ 573
ประกาศจ้าทุกท่าน
ใครที่พบเห็นนายวันเฉลิม  โคตรบาล
ปวช.ปี1
มันมีชื่อเล่นว่าปอนด์
กรุณาบอกมันด้วยนะว่ามีคนคิดถึงมันอยู่
(เงินนะ)แต่ว่ามันไม่ค่อยชอบไปโรงเรียนหรอก
สงสัยมันคงได้เมียแล้วมั๊งคะ
ขอบพระคุณทุกท่านที่อ่านนะคะรักนะจุ๊บๆ
กุ้งเจ้าหนี้นายวันเฉลิม  โคตรบาล  ปวช.1
(12 พฤศจิกายน 2552  เวลา 18:22:18)
ความคิดเห็นที่ 572
สวัสดีคับพี่น้องชาวเกษตรทุกคนมั่ยรู้ว่าจะมีคัยจำผมด้ายรึป่าว คิดถึงบรรยากาสเก่าๆที่วิทยาลัยมากเลย ไม่รู้ อ.สงบ ยังอยู่ไหม ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่มาเลเซีย ทุกวันนี้ก็คิดถึงบรรยากาสเก่าๆที่นั่นเสมอมีโอกาสก็อยากเข้าไปเยี่ยม verayut_umc@hotmail.com เด็กเกษตร 47
วีรยุทธ เตจ๊ะสุภา
(11 พฤศจิกายน 2552  เวลา 02:33:28)
ความคิดเห็นที่ 571
ที่จิงก็อยากไปเรียนที่เกษตรนะติดที่ว่า.............
เด็กนอกสถาบัน
(9 พฤศจิกายน 2552  เวลา 09:41:35)
ความคิดเห็นที่ 570
ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเหยียบกษตรบ้างรอต้อรับด้วยนะค่ะ
แด่เธอที่รัก
(9 พฤศจิกายน 2552  เวลา 09:31:22)
ความคิดเห็นที่ 569
รักและคิดถึงหนุ่ยปวช.1(พืช)
เด็กกุมภวาปี
(9 พฤศจิกายน 2552  เวลา 09:18:45)
ความคิดเห็นที่ 568
คิดถึงอาจารณ์ทุกท่านครับ....................
ธีรพล
(26 ตุลาคม 2552  เวลา 17:30:13)
ความคิดเห็นที่ 566
ดีจ๊า.. ชาวนางรำทุกคนนะค่ะ ดีใจจังเลยที่มีเพื่อนๆคิดถึง หุหุ   อืม ใครกันเอยโปรดแจ้งนามด้วยค่ะ เราบอยไม่รู้จะมีใครจำได้อ่ะเปล่า ก็คิดถึงอดีตตอนเรายังร้องรำกันในวิลัยเนอะ ไม่รู้ว่าปีนี้น้องๆจะเป็นไงบ้างมีนางรำกี่คนก็ไม่รู้ คิดถึงครูอาจารย์จัง  ยังไงใครที่ได้อ่านแล้วจำกันได้ก็เม้นๆมานะ บายจ๊า ^^

หอพักหญิง
(15 ตุลาคม 2552  เวลา 16:17:10)
ความคิดเห็นที่ 565
ผมคิว่าไม่มีอาจารย์เจ้ามาอ่านหรอก0875356226
นายก อกท.ปี49
(12 ตุลาคม 2552  เวลา 21:10:43)
ความคิดเห็นที่ 564
คิดถึงเพื่อนๆๆๆๆๆนางรำทุกคนนะค่ะ ไปอยู่ที่ไหนส่งข่าวบ้างนะค่ะ จากนางโชว์
นางโชว์
(3 ตุลาคม 2552  เวลา 20:29:53)
ความคิดเห็นที่ 563
ดีค่ะชาวเกษตรทุกคน คิดถึงทุกคนนะค่ะ คิดถึงน้องๆทุกคน และคิดถึง ประธานหอพักหญิงปี 49 นะค่ะ

ทำไรอยู่หรอค่ะส่งข่าวคราวให้ได้ทราบบ้างนะค่ะ

อืม.. ถ้าจำไม่ผิดใช่พี่แป๋วไหมค่ะ ตอบด้วยนะ

^^
หอพักหญิง
(3 ตุลาคม 2552  เวลา 15:24:47)
ความคิดเห็นที่ 561
คิดถึงจัง คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ เพื่อนเก่าๆ ยังจำได้นะ ตลอดเวลา 5 ปี ที่อยู่ที่นั่น แม้วันนี้จะไม่ได้กลับไปเยี่ยม แต่ก็ยังคิดถึงอยู่ และจะเก็บไว้ในความทรงจำที่ดีๆ ตลอดไป
ศิษย์เก่าเด็กคอมฯ (ประธานหอพักหญิง)
(23 กันยายน 2552  เวลา 09:33:31)
ความคิดเห็นที่ 560
คิดถึงอาจารย์ทุกๆท่าน  เเละเพื่อนๆทุกคนครับ  
arava10 r-cat
(19 กันยายน 2552  เวลา 14:18:38)
ความคิดเห็นที่ 559
สวัสดีจ้า น้อง ๆ เลือด เขียว ขาว เหลือง ร่วม 'ถาบัน ทุกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคน จ้า
ตื่น เต้น คร่ะ ที่เจอ.... เวพบอร์ด ของวิทลัย อิอิ หลงมา แต่งหลงมาเจอ สิ่งที่คิดถึงมาตลอด... นาน มาแล้ว มีความหลัง ที่ดี ๆ จากที่นี่  ที่แห่งนี้ ให้ ความรู้ ให้ชีวิต ให้ประสบการณ์ชีวิต  ยังระลึกถึง อาจารย์ที่เคารพรักทุกท่าน อ.ปางทิพปะภา อ.จารุณี อ.ศศิวรรณ อ.นวลฉวี อ.กนกพรรณ อาจารย์พ่อถาวร ฯลฯ...

ปล.ไว้มาเม้นใหม่ คราวหน้า จ่ะ ... น้ำตาจะไหล   ซึ้ง ...

ปฏร. รุ่น 5
(18 กันยายน 2552  เวลา 18:06:57)
ความคิดเห็นที่ 558
คิดถึงเพื่อชาวเกษตร ปฏิรูป รุ่นที่  1
ศิษย์เก่า ปฏิรูปรุ่น  1
(14 กันยายน 2552  เวลา 11:42:39)
ความคิดเห็นที่ 557
สวัสดีค่ะทุกๆคน
คิดถึงเพื่อนๆ ส2/1 คอมฯทุกคนนะ
ดีใจจังได้เจอ""ผีน้ำแข็ง""ด้วย คงสบายดีนะ
ได้ข่าวเพื่อนคนอื่นๆไหม
รู้เรื่องงานศิษย์เก่าไหม...?
ผีมารยาท
(5 กันยายน 2552  เวลา 10:11:39)
ความคิดเห็นที่ 556
คิดถึง อ. ทุก ๆ ท่านครับ
เสก (นายกภาคครับ)
(3 กันยายน 2552  เวลา 20:24:39)
ความคิดเห็นที่ 555
สวัสดีค่ะ   อาจารย์ทุกท่าน
...วิทยลัยมีน้องมาเรียนมากไหมค่ะ.....แล้วตอนนี้วิทยาลัยเป็นอย่างไรค่ะ......คิดถึงวิทยาเกษตรและอาจารย์ทุกท่านค่ะ
ศิษย์เก่า(สัตวศาสตร์)
(21 สิงหาคม 2552  เวลา 13:49:31)
ความคิดเห็นที่ 554
คิดถึง..มาก คิดถึงทุกๆ อย่างที่เป็นวิทยาลัยเกษตรฯ คิดถึงอาจารย์ทุกๆคน คิดถึงเพื่อนๆ ทุกคน คิดถึงเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ อยากกลับไปเยี่ยมจริงๆ หวังว่าสักวันเราจะได้มีโอกาสพบกันอีกสักครั้ง ที่วิทยาลัยฯ  
ศิษย์เก่า ปวส.2/1 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
(21 สิงหาคม 2552  เวลา 13:14:39)
ความคิดเห็นที่ 553
สวัดดีค่ะ    อาจารย์ทุกท่านคิดถึงอาจารย์ทุกท่านค่ะ    โดยเฉพาะอาจารย์คณะสัตวศาสตร์  

...คิดถึงมากๆอาจารย์พ่อจรูญ   นาคพันธ์   ...อาจารย์โจ้   ณรงฤทธิ์   อาจารย์แม่เยาวพา   อาจารย์แม่ปางทิพประภา    อาจารย์แม่จารุณี
ศิษย์เก่า(สัตวศาสตร์)
(20 สิงหาคม 2552  เวลา 11:47:25)
ความคิดเห็นที่ 552
รุ่นที่ผมเรียนมาเพื่อนคนไหนที่จบถือว่าสถุดยอดครับ  เพราะโดนมรสุมชีวิตกันมากมายเลย  โดยเฉพาะตอนที่คณะผู้บริหารบังคับให้พวกเราสมัครเข้าอบรมเสาร์-อาทิตย์แทนที่เกษตรกรน่ะครับเงินเบี้ยเลี้ยงไม่ได้น๊ะครับ  ยอดเงินเป็นตัวเลขกลมๆเองน๊ะครับไม่รู้ใครเอาไปแดกไม่เห็นชี้แจง เลย 860000  บาท
สาทรชัย  ปวช.3/2550
(19 สิงหาคม 2552  เวลา 13:41:36)
ความคิดเห็นที่ 551
ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ ฉะเชิงเทรา แต่พักอยู่ที่ สมุทรปราการ คิดถึงเพื่อนๆและอาจารย์ทุกคน
โดยเฉพาะ พิศ หนิง เอ็กซ์ ยิ้ม นิต รี และก้พี่นุ๊ก  หวังว่าทุกคนคงจะสบายดี โทรหากันบ้างนะ 0806120940
และ 0835991026
มล ปวส.2/1 คอมฯ 2550
(16 สิงหาคม 2552  เวลา 20:19:09)
ความคิดเห็นที่ 550
มล  ปวส.2/1  คอมพิวเตอร์ คิดถึงเพื่อนๆ เสมอ 0806120940
มล
(16 สิงหาคม 2552  เวลา 19:56:14)
ความคิดเห็นที่ 549
ถ้ามีโอกาสจะเข้าไปหาพี่นุ่ม พี่โอ๋ พี่เจน และพี่โอเล่ที่หอพักนะ คิดถึงผู้บ่าวส่ำน้อยทุกคน
เด็กใหม่ปีหน้าค่ะ
(10 สิงหาคม 2552  เวลา 14:31:43)
ความคิดเห็นที่ 547
คิดถึงเพื่อนทุกๆคนครับ   ศิษเก่าพืชศาสตร์
arava   10   R-CAT
(23 กรกฎาคม 2552  เวลา 19:18:05)
ความคิดเห็นที่ 546
คิดเพื่อนๆ มากเลยคะ  เมื่อไหร่จะได้เจอหน้าอีกก็ไม่รู้  ป่านนี้กระเทยคงโตกันหมดแล้วดิ   ตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพค้นหาภาพบรรยากาศเก่าๆ ของวิทยาลัยเราหายากเหลือเกิน   นั่งหาเป็นวันก็ไม่เจอ  วิลัยเราไม่มีเว็บหรอคะ  ถ้ามีช่วยโพสต์หน่อยคะ   คิดถึง  1. สามารถ  เสมเหลา (มาตร)  2. อาวุธ  จันทจร (ต้อม)  3. รัตนศักดิ์  จันทะเสน  (ต้น)  4. สุทธินัน  สีอุดทา  (ยายนันหันอี่)   5. จักรพันธ์  น้อยอิ่มใจ  (โอ๊ก)
น้องเพิ่ก   นางเวย์ตาล  น้องนาว  นังรอง  นังต้นน้อย  6. อาทร  คำยอด  (น้องหญิงหลายใจ)  และอีกหลายๆ คน

วิมนตร์  เสนิราช  (มน)  มิสวิทยาลัยเกษตร
(10 กรกฎาคม 2552  เวลา 22:01:23)
ความคิดเห็นที่ 545
คิดถึงวิลัยคิดถึงครูคิดถึงเพื่อนประมง2550 โทรมา0845188890นะ
Dragonประมง
(8 กรกฎาคม 2552  เวลา 12:35:03)
ความคิดเห็นที่ 544
คิดถึงเพื่อนทุกคนจังเลย 3/5 Never die
ศิษย์เก่า(จบปี41)
(4 กรกฎาคม 2552  เวลา 22:50:53)
ความคิดเห็นที่ 543
หวัดดีค่ะ เพื่อนๆทุกคนเปงไงบ้าง ซำบายดีบ่
ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร (จบปี2545)
(3 กรกฎาคม 2552  เวลา 11:31:15)
ความคิดเห็นที่ 542
คิดถึงอาจารย์ทุกท่าน คิดถึงทุกคน
หนูหิน
(29 มิถุนายน 2552  เวลา 11:58:22)
ความคิดเห็นที่ 541
คิดถึงอาจารย์ทุก ๆ ท่าน และเพื่อนๆ  ปวส 2 พืชทุกคนเลย  คงสบายดีทุกๆคนนะครับ
arava 10  หน่วย  ร้อยเอ็ด
(23 มิถุนายน 2552  เวลา 20:11:29)
ความคิดเห็นที่ 540
คิดถึงเกษตรอุดร
อุดร41
(21 มิถุนายน 2552  เวลา 18:51:12)
ความคิดเห็นที่ 539
ดีใจที่ได้เข้ามาเขียนความรู้สึกในใจอันลึก๐รักนะวิทยาลัยเกษตรที่รักของเรา   อ้อ ปวชพืช3/2
อ้อเกษตร พืชศาสตรปวช.3/2
(16 มิถุนายน 2552  เวลา 19:01:49)
ความคิดเห็นที่ 538
คิดถึงอาจารย์พิกุล พยัตติกุล มากเลยค่ะ
ศิษย์เกษตรอุดรรุ่น41
(14 มิถุนายน 2552  เวลา 22:34:44)
ความคิดเห็นที่ 537
คิดถึงมากเลยพี่น้องครับ
ศิษย์เกษตร41
(14 มิถุนายน 2552  เวลา 21:34:12)
ความคิดเห็นที่ 536
คิดถึงเพื่อนๆทุกคนครับ     และคิดถึงอาจารย์ทุกๆท่าน
เด็กคณะสัตวศาสตร์
(9 มิถุนายน 2552  เวลา 23:46:00)
ความคิดเห็นที่ 535
สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างครับสบายดีกันทุกคนหรือเป่ลา โดยเฉพาะอาจารย์ที่คณะอุตสาหกรรมคิดถึงมากเลยแต่ตอนนี้ลูกศิษย์คนนี้ไม่มีเวลาไปเยี่ยมเลยและคิดถึงบรรยากาศเก่าที่วิลัยคิดถึงเพื่อนทุกคนเลยน้องๆ
สุทธินัน  สีอุดทา
(9 มิถุนายน 2552  เวลา 12:00:54)
ความคิดเห็นที่ 534
คิดถึงเพื่อนรุ่น31ทุกท่านเด้อ ซัดดำ,ปีเตอร์,บักอ้วน,บักยาว,พี่บอย,วุฒิ,เบิ้ล,จากต้นกูรักพวกมึงว่ะตอนนี้ทำงานอยู่cpfระยองคึดถึงกันโทรมา085-0030466,083-6898085,038-626125 ตลอดเวลานะ รัก อ.อดิศักดิ์ อ.บุญส่ง อ.ประธาน อ.ประวิท อ.เสงี่ยม อ.ทรงพล อ.พิชัย อ.สุริยา อ.สุฤทธิ์ อ.ธานุวัฒ เคารพ อ.ทุกท่านครับ
ชัยณรงค์ ปงผาบ(ต้น)ช่างกลเกษตร ปี50
(4 มิถุนายน 2552  เวลา 17:58:37)
ความคิดเห็นที่ 533
รักคึดถึงอาจารย์ทุกคน
ชัยณรงค์ ปงผาบ/ประธานรุ่นปวช.38ปวส.31
(4 มิถุนายน 2552  เวลา 17:37:28)
ความคิดเห็นที่ 532
อยากกลับไปเยี่ยมอาจารย์ทุกท่านครับ
ขอให้อาจารย์ทุกคนอยู่ดีมีแฮงเด้อครับ
ตอนนี้พึ่งเรียนจบ ม.แม่โจ้ครับ
...............ติ๊ก ประมง........................
นานววีรพงษ์ คณารักษ์
(31 พฤษภาคม 2552  เวลา 11:28:36)
ความคิดเห็นที่ 531
คิดถึงแม่น้อยครับสบายดีไหม
นายแซ็ค
(31 พฤษภาคม 2552  เวลา 01:57:25)
ความคิดเห็นที่ 530
ตอนนี้ต้องการรับสมัครเด็กเกษตรฯทำงานจำนวน 10 คน ทำงานเกี่ยวกับงานต้นไม้ จัดสวน ด่วน สมัครได้โดยตรงเลยครับ
ที่ 085-004-1664 เบลล์ สวนมงคลพฤกษา
ปิยะณัฐ พิมพ์แมน (เบลล์)
(24 พฤษภาคม 2552  เวลา 07:17:22)
ความคิดเห็นที่ 529
หวัดดีพี่น้องเกษตรอุดรทุกๆคนใครมาระยองก็กดมาที่0875356226นะ
นายกปีภต
(17 พฤษภาคม 2552  เวลา 20:17:37)
ความคิดเห็นที่ 528
ดีใจมากที่ได้เรียนที่วิทยาลัยเกษตรทำให้ได้ประสบการณ์อย่างมาก
ศรชัย(ประมง49)
(22 เมษายน 2552  เวลา 20:26:10)
ความคิดเห็นที่ 526
ดีใจจังมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ แต่ถ้าจะให้ดีเข้าที่สมุดเยี่ยมนะครับ จะพบกับศิษย์เก่าอีกมามายนะครับ
ปิยะณัฐ (เบลล์)
(20 มีนาคม 2552  เวลา 20:32:35)
ความคิดเห็นที่ 525
ตอนนี้ ผอ.สุรชัย เกษียณแล้วนะครับ ผอ.ใหม่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะมาจาก วษท.ยโสธร ถ้าผิดพลาดต้องขออภัย แต่มาอยู่แค่ 10 เดือนโดยประมาณ
ปิยะณัฐ พิมพ์แมน (เบลล์)
(20 มีนาคม 2552  เวลา 20:30:23)
ความคิดเห็นที่ 524
คิดถึงวิลัยมากนะค่ะ  วิมล
สายเลือดเกษตร
(11 มีนาคม 2552  เวลา 16:56:27)
ความคิดเห็นที่ 523
เข้า เว็บไซต์ วิทยาลัย ไม่ได้ ทำไงดีครับบบ
sarayuth
(27 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 17:24:07)
ความคิดเห็นที่ 522
ฝายน้ำล้นหนองแดตอนน้ำปริ่มๆให้เอาก้อนหินมาเรียงกั้นบริเวนลาดชันน้ำไหลกุ้งตัวใหญ่ๆจะมากองหลังก้อนหินเต็มไปหมด
เล็กราชสีมา/17
(26 มกราคม 2552  เวลา 04:02:10)
ความคิดเห็นที่ 521
หยากรู้เรื่องภูกระเเตหรือที่ฝังศพทหารของหลวงประจักษ์ให้ถามลูกหลานตู้เกษตร
เล็กราชสีมา
(26 มกราคม 2552  เวลา 02:58:37)
ความคิดเห็นที่ 520
สุรชัยเพาะชําเเม่นบ่
รุ่น17
(26 มกราคม 2552  เวลา 01:47:06)
ความคิดเห็นที่ 519
เข้าใจ   เข้าถึง    พัฒนา     สำหรับผู้บริหารชั้นยอด
ศิษย์เก่า s...T
(29 พฤศจิกายน 2551  เวลา 11:28:54)
ความคิดเห็นที่ 518
ยังไงเราก้อลูกเกษตรเหมือนกัน ต่างเเค่คนละภาค อยากเชิญสมาชิก อกท.ทุกคนมาร่วมงานชาติ ที่ วษท.ชลบุรี นะ
เด็ก วษท.ชลบุรี
(5 พฤศจิกายน 2551  เวลา 15:46:01)
ความคิดเห็นที่ 517
ไม่รู้เรื่องเลย ขี้เกียจอ่านด้วย
การะแม
(1 พฤศจิกายน 2551  เวลา 07:42:54)
ความคิดเห็นที่ 516
อยากทราบว่าต้องการสมัครเข้าเรียน จะต้องซื้อระเบียบการ และใบสมัครนักศึกษาภาคสมทบ ได้ที่ไหน  
และเปิดรับสมัครเมื่อไหร่
นพรัตน์
(24 กันยายน 2551  เวลา 13:41:35)
ความคิดเห็นที่ 515
ในฐานะศิษย์เก่าผมว่า "ดีมากเลยครับ เมื่อเติบโตก้าวสู่เป็นวัยผู้ใหญ่ ก็ต้องมีแหล่งที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ได้ต่อไปด้วย เพราะมันจะเกี่ยวกับชีวิตทุกเรื่อง ซึ่งผู้ที่เรียนเองก็สามารถพูดคุยบอกเล่ากับพี่น้อง พ่อแม่ หรือเพื่อนฝูงได้ยิ่งสถานการณ์ทางสังคมขณะนี้มีสิ่งเร้ามากมายในสังคมเพศศึกษายิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน” และคิดถึงอาจารย์ทุกคนครับ
Morakot ปวส. ช่างกลเกษตร รุ่นสุดท้าย (2544)
(28 สิงหาคม 2551  เวลา 13:30:52)
ความคิดเห็นที่ 514
ก็ดีคับทำให้เด็กมีความรู้เกียวกับเรื่องเพศมากขึ้นทำให้รู้จักการป้องกันว่าจะมีเพศสัมพันธ์อย่างไรจึงจะปลอดภัยคับ
ศิษย์เก่า
(26 มิถุนายน 2551  เวลา 14:04:57)
ความคิดเห็นที่ 513
ตอนนี้ดีมากกว่าแต่ก่อนครับอ.บุญส่งใจดีมากๆเลยจากนายศักดิ์ดานิยม
นายศักดิ์ดานิยมครับ
(4 พฤษภาคม 2551  เวลา 15:13:25)
ความคิดเห็นที่ 510
เด็กวษท.อุดรธานี ปวส.2/4  ช่าง  ชื่อผู้อำนวยการกับภาพไม่ตรงกันครับ ที่ถูกต้องคือ  พ่อใหญ่-สุรชัย  คิดถึง อาจารย์ทุกท่านครับ  เเละนักการทุกท่านครับ  
ธวัชชัย
(31 มีนาคม 2551  เวลา 16:24:16)
ความคิดเห็นที่ 11
ดีมากๆเลยค่ะทำให้น้องๆรู้ถึงเรื่องเพศศึกษาอย่างเข้าใจดี
เด็กวษท.อุดรธานี 2550ค่ะ
(29 ตุลาคม 2550  เวลา 15:45:24)
ความคิดเห็นที่ 4
ต้องขออภัยท่านผู้อำนวยการ อย่างสูงครับ  เข้าใจว่ามีปัญหาในเชิงเทคนิคครับที่  id  ของท่าน ผอ. ไปดึงเอา ผอ.รร.เกษมสีมา มาใช้ ได้แจ้งให้ทีมงานปรับแก้แล้วครับ... ขออภัยอีกครั้ง และขอบคุณอาจารย์บุญส่งที่แจ้งครับ...
ชูไชย นิจไตรรัตน์ (ตุ้ม) โคงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
(10 สิงหาคม 2550  เวลา 10:36:22)
ความคิดเห็นที่ 3
ชื่อผู้อำนวยการกับภาพไม่ตรงกันครับ ที่ถูกต้องคือชื่อนายสุรชัย  สานน้อย ผ.อ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
บุญส่ง วิทยาลัยเกษตรอุดร
(5 สิงหาคม 2550  เวลา 15:18:20)
ความคิดเห็นที่ 2
ในคความคิดของศิษย์เก่าผมว่าดีครับ โกศล ปวช
ศิษย์เก่า
(22 กรกฎาคม 2550  เวลา 15:55:23)
ความคิดเห็นที่ 1
ดีมาเลยคะ
น๊และเยาวชนคนพันธ์อา
เด็ก"อา"วท.พะเยา
(27 มิถุนายน 2550  เวลา 15:27:26)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*