ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นรุนแรงโดยอัตราการเกิดมีชีพของแม่วัยรุ่นอายุ ๑๕-๑๙ ปี เพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๕๘ และเมื่อมีการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ สถานการณ์การตั้งครรภ์วัยรุ่นก็ดีขึ้นเป็นลำดับ

ในช่วงการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมา เครื่องมือสำคัญในการสื่อสารนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินการ ได้แก่ การจัดประชุมระดับชาติภายใต้การกำกับของ “คณะกรรมการชาติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาหารตั้งครรภ์วัยรุ่น” โดยนำผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนในการร่วมพบปะ หารือ แลกเปลี่ยนบทเรียน นำเสนอตัวอย่างปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างบรรยากาศเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับนโยบายได้เห็นความสำคัญของงานนี้ ว่าส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมของประเทศอย่างไร ซึ่งการจัดประชุมระดับชาติดังกล่าวได้จัดมาแล้ว ๓ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ ประเด็น “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” วันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
ครั้งที่ ๒ ประเด็น “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” วันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ครั้งที่ ๓ ประเด็น “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน” วันที่ ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการชาติฯ มีมติให้จัดทำเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยให้ตั้งเป้าลดอัตราการตั้งครรภ์ จากไม่เกิน ๒๕ เป็นไม่เกิน ๑๕ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๗๐ ซึ่งเป้าหมายใหม่นี้มีความท้าทายและต้องอาศัยความร่วมมือในการดำเนินการจากทุกภาคส่วนเพื่อมิให้ความพยายามในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแผ่วหายไป

สสส. ซึ่งเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอด และได้กำหนดให้การตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะทางเพศ เห็นว่ามีความจำเป็นในการจัดการประชุมดังกล่าวเป็นครั้งที่ ๔ เพื่อกระตุ้นให้ยังมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็ง และบรรลุเป้าหมายการลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายในปี ๒๕๗๐ ภายใต้ชื่อ “การประชุมสุขภาวะทางเพศระดับชาติ ครั้งที่ ๔”

โดยมีหัวข้อหลักในการประชุม (Conference Theme) คือ Strong Community for Healthy Sexuality : ชุมชนเข้มแข็งสร้างสุขภาวะทางเพศ

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้สนับสนุนหลัก ร่วมกับ ๖ กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์(P2H) เป็นผู้ประสานจัดงาน ร่วมกันจัดประชุมระดับชาติครั้งนี้

* (เปิดลงทะเบียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)