กว่า 21 ปี ที่เราร่วมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ และเรามุ่งมั่นที่จะไปต่อ... เพื่อขับเคลื่อน "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" นี้ตลอดไป

เรื่องราวอัพเดทใหม่ :

คู่มือสำหรับกระบวนกรเพื่อจัดกิจกรรม เปิดห้องเรียนพ่อแม่คุยกับลูกยุคนี้

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation-P2H) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อ 2 พฤษภาคม 2556 ก่อนหน้านี้ดำเนินงานในนามองค์การแพธ...

เทคนิคคุยกับลูกเรื่องเพศ ฉบับเข้าใจลูก

"เรื่องเพศ" ทำไมต้องคุย?เด็กยุคนี้มีความเสี่ยงเรื่องเพศมากกว่าเดิม เด็กยิ่งเสี่ยง ผู้ใหญ่ยิ่งต้องดูแล แต่วิธีเลี้ยงลูกที่เคยใช้กันมาไม่ได้ผล เราเลยต้องเลือกวิธีใหม่ ที่เหมาะกับลูกยุคใหม่ในโลกยุคใหม่ "โลกเปลี่ยนแปลง ลูกเปลี่ยนไป"โลกและเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเรา วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป...

หลักสูตรอบรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์ (ฟรี)

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น...

บทเรียนโครงการไม่รังแกกัน (No Bullying)

หนังสือบทเรียนโครงการป้องกันและลดการใช้ความรุนแรงและการรังแกกันในสถานศึกษา หรือ โครงการไม่รังแกกัน เล่มนี้ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ตั้งใจที่จะจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอบทเรียนสำคัญในการดำเนินโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะใช้บทเรียนของโครงการฯ ไปต่อยอดการทำงาน โดยเฉพาะในบริบทของสถานศึกษา...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

25 คำนิยามศัพท์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างเพศ”  [1 สิงหาคม 2555] 

ดร. สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล, (๒๕๕๔) รวบรวมและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย. โครงการพัฒนาผู้ผลิตอิสระระดับบุคคล ชุมชม เพื่อพัฒนารายการทีวีเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในสื่อสาธารณะ ดำเนินโครงการโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)    

10 เคล็ดลับของการเป็นทีมวิทยากรร่วม 10 TIPS-FOR-CO-FACILITATING BY JEANETTE ROMKEMA  [6 พฤศจิกายน 2555] 

 โดย: HTTP://GLOBALLEARNINGPARTNERS.COM/BLOG/10-TIPS-FOR-CO-FACILITATING           สำหรับ MT หรือวิทยากรหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน เชื่อว่าหลายคนต่างเคยแตะสลับ หรือเปลี่ยนมือกันเป็น F1 F2 และ F3 กันมาบ้างแล้ว เรามาเรียนรู้เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อเป็นทีมที่เข้าขากัน ดังนี้ เช็คความพร้อมกันล่วงหน้าเพื่อวางแผนและตกลงร่วมกันว่าใครจะรับผิดชอบอะไร มีบทบาทอย่างไร...

หลักการสำคัญของการให้การศึกษาเรื่องเพศและสุขศึกษา (PUBERTY AND HEALTH EDUCATION – PHE) ที่ครอบคลุมประเด็นเพศสภาพที่หลากหลาย [5 เมษายน 2562]

โดยทั่วไป การให้การศึกษาเรื่องเพศและสุขศึกษา (PHE) เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ลักษณะเฉพาะของเพศหญิงชาย อารมณ์ และความสัมพันธ์ แต่ประเด็น เพศสภาพ (Gender) กลับไม่ได้รับความสำคัญ หรือถูกกล่าวถึงน้อยมาก แม้กระทั่งในหลักสูตรสุขศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมรอบด้าน การให้การศึกษาเรื่องเพศและสุขศึกษา (PHE)...

หนังสือและหลักสูตร