100 คำถามเรื่องเพศล้วนๆ

855

เพศศึกษา เป็นการศึกษาและการให้ความรู้เกี่ยวกับ “ความเป็นเพศ” ไม่ใช่ “การมีเพศสัมพันธ์” ที่ทุกคนในสังคมจะต้องรับรู้ ว่าเรื่องเพศ เป็นเรื่องธรรมชาติ ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของร่างกาย และระบบการเจริญพันธุ์ทั้งชาย และหญิง ที่สัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนเพศในร่างกาย

“100 Questions & Answers เรื่องเพศล้วน ๆ” จัดทำขึ้นเพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไวต่อสิ่งกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศ ได้รู้เท่าทัน สามารถจัดการกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ควบคุม อารมณ์จิตใจ ให้มีการเสนอ และสนองที่ถูกต้องตามครรลอง ประเพณี และวัฒนธรรมที่เหมาะสม ปลอดภัย เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อม และมีความสุข โดยคัดเนื้อหาส่วนนี้จากหนังสือ “สไตล์ทีน I am teen” สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปรับภาษา และรูปแบบการนำเสนอบางส่วนแต่ยังคงไว้ซึ่งความถูกต้องของเนื้อหาเช่นเดิม

คณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ “100 Questions & Answersเรื่องเพศล้วนๆ” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here