หลักสูตรอบรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์ (ฟรี)

1122

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จบหลักสูตรนี้ จะสามารถอธิบายความจำเป็นและขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาได้ สามารถออกแบบและจัดการปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาได้ สามารถให้การปรึกษาเบื้องต้นและดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ สามารถประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษาได้

นอกจากนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังสามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะ (เฉพาะบางสังกัด กรุณาเช็คข้อมูลกับ ต้นสังกัดของท่าน) ได้

  • หลักสูตรอบรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์สำหรับ ครู บุคลากร สังกัด สพฐ.(เท่านั้น) และบุคคลทั่วไป
    http://cse-elearning.obec.go.th/
  • หลักสูตรอบรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์สำหรับ ครู บุคลากร สังกัด การศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา กศน. องค์กรปกครองท้องถิ่น และสังกัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ สพฐ. (เท่านั้น) และบุคคลทั่วไป
    http://cse-elearning.ops.moe.go.th/

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here