หลักสูตรอบรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์ (ฟรี)

0
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จบหลักสูตรนี้ จะสามารถอธิบายความจำเป็นและขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาได้ สามารถออกแบบและจัดการปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาได้ ...