แนวทางการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษา สู่คุณภาพผู้เรียน

1403

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน เพื่อเป็น กรอบแนวทางในการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชื่อมั่นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียน เฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข ให้ความช่วยเหลือและสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับรู้และเข้าใจสิทธิด้านสุขภาพ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นบริหารจัดการตนเองให้มีความสมดุล ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ปัญญาและสังคม เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีแนวทางบริหารตนเองด้านสุขภาวะ (ด้าน สุขภาพ สังคมและอารมณ์) และการสร้างเสริมสุขภาวะตนเองและผู้อื่น พร้อมเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลง ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยกรอบแนวทางตามเอกสารฉบับนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งตัวผู้เรียน โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และคณะทำงานทุกท่านที่ร่วมกันกำหนดแนวทางและพิจารณาให้เอกสารฉบับนี้มีความชัดเจนพร้อมที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here