Home Authors Posts by admin

admin

1 POSTS 0 COMMENTS

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเพศศึกษา รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๖๑๒ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖)

0
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้วิชาเพศศึกษาตามหลักสูตรรายวิชา "เพศศึกษา" (รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๖๑๒) กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หมวดวิชาสามัญ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖) โดยการสนับสนุนของโครงการ...

กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต ชาย-หญิง

0
แหล่งอ้างอิง: สำนักโภชนการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หลักการ QQR : โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)

0
ผลงานครูสมยศ วงค์เขียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร