Home Authors Posts by admin

admin

admin
2 POSTS 0 COMMENTS

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา สำหรับอาชีวศึกษา

0
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเพศศึกษา รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๖๑๒ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ปรับปรุง ๒๕๔๖) เล่มนี้จัดทำขึ้น ภายใต้โครงการ 'ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" อันเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ภาคีจากองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์และภาคธุรกิจ...

รู้จัก…คุ้นเคย : โรงเรียนบำเหน็จณรงค์

0
ผลงานครูนิพนธ์ ศรีลาเรือง และ ครูศรัณย์ สุทธิเสถียรโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : โรงเรียนบ้านสำโรง

0
ผลงานครูสมนึก ยอดใสโรงเรียนบ้านสำโรงอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

คู่มือหลักสูตร “เพศศึกษารอบด้าน” สำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0
จากการรายงานข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนของสถาบันรามจิตติ ภายใต้โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ปี ๒๕๔๘ ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน ๑๔๙,๙๑๙ คน เป็นเด็กที่ศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ๓๒,๕๗๒ คน ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน...