คู่มือนักจัดรายการวิทยุเรื่อง ผู้ใหญ่เปิดใจ ลูกหลาน(รัก)ปลอดภัย

377

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานสุขภาวะทางเพศมากว่าสองทศวรรษ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยริ่มเผชิญกับปัญหาเรื่องเอดส์อย่างรุนแรงตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมา โดยเดิมคือ องค์การแพธ (PATH) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสากล มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา และได้ยุติการดำเนินงานในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๖ แต่ทีมงานเดิมซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการและนักพัฒนาสังคม ยังยึดมั่นในภารกิจการสร้างสุขภาวะแก่

ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม จึงได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในไทยเมื่อสองปีที่ผ่านมา

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ทำงานอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะของเยาวชน เพราะเราพบว่ากลุ่มประชากรวัยรุ่นเผชิญปัญหาสุขภาวะทางเพศอย่างน่าวิตก ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่ออันเกิดจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม จึงมุ่งผลักดันให้เกิดความเข้าใจในสังคมในเรื่องเพศวิถีอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ และการสร้างความเข้าใจโดยลดทอนมายาคติทั้งหลายในเรื่องเพศ เพื่อสร้างความเท่าเทียม เคารพต่อความเป็นเพศอันหลากหลายของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดและปฏิบัติต่อกันอย่างรักใคร่เอื้ออาทร ไม่เอาเปรียบ หรือทำร้ายกันในความสัมพันธ์

เราเชื่อว่าการบ่มเพาะให้สมาชิกของสังคมมีจริยธรรมในเรื่องเพศต้องเริ่มต้นจากครอบครัว การเลี้ยงดูที่ปลูกฝังความเข้าใจในธรรมชาติของเรื่องเพศที่เปิดเผย การเคารพต่อความต้องการของผู้อื่น การตระหนักถึงคุณค่าตนเอง รวมถึงสามารถสร้าง รักษา หรือกระทั่งพร้อมยุติความสัมพันธ์ได้โดยผ่านการเรียนรู้และปรับตัว ซึ่งล้วนต้องมีการเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะชีวิต ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจเรื่องเพศวิถีเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสุขภาวะ

เมื่อมูลนิธิได้รับโอกาสจากบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในการพัฒนางานด้านการเสริมสร้างความเข้าใจและสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว เราจึงได้พัฒนาหลากหลายวิธีการเพื่อสร้างความตื่นตัวแก่ครอบครัวและชุมชนไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม พัฒนาทักษะพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กและเยาวชนให้สามารถสื่อสารเรื่องเพศในเชิงบวกกับลูกหลานได้แต่กระนั้นก็พบความลำบากในการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั่วถึง มูลนิธิตระหนักและเห็นพลังของสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะในกลุ่มวิทยุชุมชน ซึ่งเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กและเยาวชนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มคนในวิถีกึ่งเมืองและชนบท

เราเชื่อว่าหากสามารถสกัดองค์ความรู้ที่เป็นสากล ซึ่งผ่านการวิจัยทางวิชาการ และเห็นผลว่าเป็นแนวทางที่นำไปสู่การสื่อสารที่สร้างการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชนได้ จะเอื้อต่อการขยายการรับรู้และการสื่อสารเรื่องนี้และเกิดผลดีต่อสัมพันธภาพในครอบครัว ทำให้เด็กๆ รับรู้ถึงความห่วงใย ความยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษา และกำลังใจจากผู้ใหญ่ หรือหากต้องเผชิญวิกฤติในชีวิตวัยรุ่น เพราะพลั้งพลาดในเรื่องเพศ เด็กๆ ก็จะเห็นว่ายั่งหันหน้าหาผู้ใหญ่ที่เขาวางใจได้เสมอ

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ หวังว่าคู่มือ “นักจัดรายการวิทยุเรื่องผู้ใหญ่เปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย” เล่มนี้ ซึ่งรวบรวมประเด็นสำคัญจากความยุ่งยากใจของพ่อแม่และผู้ที่ดูแลเยาวชน และรวมทั้งจากเยาวชนที่เผชิญปัญหาเอง สะท้อนให้เห็นถึงการขาดข้อมูล ความเข้าใจ และความไม่สะดวกใจทั้งหลายในการสื่อสารเรื่องเพศ โดยคู่มือเล่มนี้นำมาคลี่คลายด้วยข้อมูลทางวิชาการที่ เป็นสากล ผ่านการกลั่นกรองของนักวิชาการหลายสำนักในประเทศและถูกย่อยให้เป็นบทความง่ายๆ รายประเด็น เพื่อสะดวกแก่การนำไปจัดเป็นหัวข้อพูดคุยในรายการวิทยุ ทั้งนี้ ผู้จัดรายการวิทยุหลายคนได้นำไปทดลองใช้ และให้คำแนะนำ ข้อคิด ข้อทักท้วงมากมาย ซึ่งเราได้นำความเห็นต่างๆ เหล่านั้นมาปรับปรุง จนเป็นคู่มือที่ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะถูกนำไปเป็นหัวข้อสนทนาในรายการวิทยุ หรือในช่องทางอื่นๆ ของสื่อสารมวลชน เพื่อผู้ฟังที่มีบทบาทในการดูแลเยาวชนทั้งหลาย จะได้นำไปสื่อสารกับลูกหลาน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตทางเพศอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบ ดูแลตนเองได้ดี เรียนรู้ที่จะเคารพและไม่เอาเปรียบ หรือทำร้ายคนอื่นในความสัมพันธ์ และในที่สุดเราก็จะเห็นทุกคนในสังคมไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here