เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม คู่มือคนทำงาน : ร่วมด้วยช่วยกันดูแล

567

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยสมาชิกของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ “เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม คู่มือคนทำงาน : ร่วมด้วยช่วยกันดูแล” ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการให้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและดูแลปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทย คู่มือยังมีรายนามหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมอย่างรอบด้านด้วย

หนังสือของเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ นี้ ได้จัดทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ พ.ศ.2550 และครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 5 ซึ่งการจัดทำแต่ละครั้งได้จัดทำข้อมูลการส่งต่อบริการให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในประเทศไทยและนานาประเทศ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้จะเอื้ออำนวยต่อการทำงานเพื่อแก้ไขและดูแลช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here