คู่มือครู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ (ปรับปรุงใหม่)

371

คู่มือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อชวนคิด และทดลองทำการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทางด้านสุขภาวะในแบบที่ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงกระบวนการให้นำไปสู่การสร้างทักษะที่ช่วยให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง และการเรียนรู้นั้นนำไปสู่การดูแลสุขภาพ การสร้างสัมพันธภาพ และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้จริง

นอกจากเป็นคู่มือสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน คู่มือเล่มนี้ยังมุ่งชวนให้ครูได้ทบทวนประเมินตนเองร่วมไปกับการประเมินนักเรียน การทบทวนประเมินตนเองของครูนี้ นอกจากการทบทวนเรื่องการสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ยังชวนให้ครูได้ไตร่ตรองถึงการเรียนรู้ของตนเองรวมไปถึงการทำงานร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC – Professional Learning Community) อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เคลื่อนที่เร็วเรียกร้องให้ครูเรียนรู้ตลอดเวลาทั้งในแง่ที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของตัวเองหรือจากแรงผลักดันของระบบบริหารจัดการ ทัศนะของครูต่อการเปลี่ยนแปลงมีผลอย่างมากในการเข้าถึงศักยภาพที่สูงสุดของตนเอง การเป็นผู้ “เลือกทำ อย่างเต็มใจ”ย่อมทำให้มีพลังและมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง ทำให้แสดงบทบาทได้อย่างสร้างสรรค์และนำทางให้เกิดสิ่งเดียวกันนั้นกับนักเรียน ขอให้คำถามต่าง ๆ ในคู่มือเล่มนี้ช่วยให้ครูได้นำตนเองและนำทางนักเรียนไปสู่การสร้างสุขภาวะให้เกิดกับตนเอง ผู้คนรอบข้างและสังคมโลก

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here