ค.คนก้าวย่าง

133

การผลักดันเพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนของเราได้เรียนรู้และเข้าใจพัฒนาการทางเพศของตน และคนรอบข้างสามารถจัดวางสัมพันธภาพกับคนอื่น จัดการกับความรู้สึกทุกข์สุขของตนได้อย่างเหมาะสม เข้าใจว่าจะดูแลสุขภาพทางเพศ มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ไตร่ตรองกับผลที่จะตามมา โดยตระหนักถึงความคาดหวังทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อเรื่องเพศ รวมทั้งรับผิดชอบได้โดยไม่เป็นภาระแก่คนอื่น งานเช่นนี้ไม่ง่ายโดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งสิ่งที่ถูกพร่ำสอนว่า คือความดีงาม พึงมี พึงเป็นในเรื่องเพศกับการกระทำของคนจำนวนมากในสังคม ปรากฏให้เห็นเป็นความขัดแย้งได้ตลอดเวลา และในหลายตัวอย่าง

การเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องเพศศึกษา เพื่อสร้างวุฒิภาวะเรื่องเพศแก่สังคมไทย จึงต้องอาศัยทัศนะที่เปิดรับ ไม่ตัดสิน มีความเข้าใจ อดทนต่อความแตกต่างทางความคิด และไม่ย่อท้อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดด้วยมิตรภาพ ผู้คนจำนวนหนึ่งที่มาจากหลากหลายองค์กร และวิชาชีพ ที่มาร่วมทางกันใน “โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ” เพื่อร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการผลักดันเพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเข้าร่วมเป็นภาคีกับ

องค์การ PATH ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลกเพื่อเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ผ่านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงให้เห็นว่าในหลายปีที่ผ่านมาการไม่ย่อท้อต่อการเสนอความคิดดังกล่าว ผ่านกระบวนการการอบรมครูการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้บริหารการศึกษา การสนับสนุนเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความเข้าใจ การจัดทำข้อมูลและเวทีวิชาการเพื่อแสดงผล และร่วมกันค้นหาแนวทางใหม่ในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความ

คืบหน้าในการส่งเสริม สนับสนุนเพศศึกษา ทำให้งานด้านนี้คืบหน้าไปไม่น้อยแม้ว่าเป้าหมายของการเห็นนักเรียนทุกชั้นได้เรียนเพศศึกษารอบด้าน (Comprehensive Sexuality Education) ในทุกปีการศึกษาอย่างน้อย ๑๖ คาบต่อปีในทุกชั้นเรียน ในทุกโรงเรียนของประเทศไทยจะยังอยู่อีกไกลนักก็ตาม

“ค.คน ก้าวย่าง” ได้บันทึกความพยายามของปัจเจกบุคคล ที่ได้ร่วมลงแรงขับเคลื่อนเพศศึกษาไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง บทเรียน ความคิด ความเชื่อ ความหวัง ที่อยู่เบื้องหลังของความพยายามดังว่า โดยหวังว่า สิ่งที่ “ผู้กล้า” เหล่านี้บอกเล่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อๆ ไปในการร่วมผลักดันเพศศึกษาเพื่อสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาวะทางเพศต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here