25 คำนิยามศัพท์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างเพศ”  [1 สิงหาคม 2555] 

480
ดร. สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล, (๒๕๕๔) รวบรวมและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย. โครงการพัฒนาผู้ผลิตอิสระระดับบุคคล ชุมชม เพื่อพัฒนารายการทีวีเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในสื่อสาธารณะ ดำเนินโครงการโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)    

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here