บทเรียนโครงการไม่รังแกกัน (No Bullying)

501

หนังสือบทเรียนโครงการป้องกันและลดการใช้ความรุนแรงและการรังแกกันในสถานศึกษา หรือ โครงการไม่รังแกกัน เล่มนี้ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ตั้งใจที่จะจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอบทเรียนสำคัญในการดำเนินโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะใช้บทเรียนของโครงการฯ ไปต่อยอดการทำงาน โดยเฉพาะในบริบทของสถานศึกษา ที่มีเป้าหมายที่จะทำให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน และเพื่อเป็นการป้องกันและลดการใช้ความรุนแรงและการรังแกกันทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา

หนังสือเล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และองค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO โดยเฉพาะความร่วมมือในการให้ข้อมูลจาก ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนทุกแห่งในโครงการฯ ที่ได้ช่วยกันสะท้อนบทเรียนที่เกิดขึ้น ในการนี้ทางมูลนิธิแพธทูเฮลท์ซึ่งไคร่ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากร สถานศึกษา และหน่วยงาน ที่จะนำบทเรียนที่เกิดขึ้นนี้ไปดำเนินงานต่อ

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here