คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับสุขภาวะ

575

“ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” (health literacy) หมายถึง การมีความรู้และทักษะในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถใช้ข้อมูลความรู้นั้น เพื่อการมีสุขภาพที่ดีหรือมีสุขภาวะ รวมถึงการจัดปัจจัยแวดล้อมให้ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพจึงมีนัยถึงการเสริมพลังอำนาจ (empowerment) ให้บุคคลรู้จักเลือกดูแลตนเอง และร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน สังคม และโลก ให้เกิดเงื่อนไขที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพที่ดี หรือนำไปสู่สุขภาวะ (wellness) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการสร้างทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑

ครูสุขภาวะหรือครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ จึงต้องมีทักษะที่จะช่วยเสริมพลังอำนาจแก่ผู้เรียน และสร้างความรับผิดชอบและปลอดภัยต่อตัวเอง มีความสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้เรียน เปิดใจหรือมีทัศคติที่เป็นเชิงบวกต่อการจัดการเรียนรู้ในประเด็นที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน เช่น เพศ การเสพติด หรือการใช้ความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆสร้างเสริมความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในการรับผิดชอบสาธารณะและสิ่งแวดล้อม และเท่าทันสื่อที่มีผลต่อการเลือกอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันครูสามารถนำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูสุขภาวะ ที่ถูกพัฒนาขึ้นไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มนักเรียน ซึ่งครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นบุคคลสำคัญและมีบทบาทสำคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและนำองค์ความรู้นั้นไปปฏิบัติใช้ในวิถีประจำวัน โดยมีตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในคู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางสำหรับครูผู้รับผิดชอบจะนำไปประยุกใช้ หรือขยายผลไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้ออื่น ที่ต้องวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทชองนักเรียนในแต่ละพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ จึงจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูสุขภาวะชุดนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขภาวะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพกับนักเรียนทุกคน

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here