แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

0
เอกสารแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิแพธทูเฮลท์ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครื่อข่าย ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกัน และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องจนจบการศึกษา รวมทั้งช่วยส่งต่อนักเรียนที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และสวัสดิการสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ดังนั้น ทุกคนทุกฝ่ายต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องตรงกัน มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการคิดเชิงบวกจึงจะสามารถป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ภายใต้การสนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ติดตาม และร่วมคิดร่วมพัฒนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามแนวคิด การจัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุตต่อนักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของสังคม และใช้เป็นฐานความคิดให้ผู้บริหาร ครู...