Home บทความ เติมพลังผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

เติมพลังผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

25 คำนิยามศัพท์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างเพศ”  [1 สิงหาคม 2555] 

0
ดร. สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล, (๒๕๕๔) รวบรวมและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย. โครงการพัฒนาผู้ผลิตอิสระระดับบุคคล ชุมชม เพื่อพัฒนารายการทีวีเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในสื่อสาธารณะ ดำเนินโครงการโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)    

10 เคล็ดลับของการเป็นทีมวิทยากรร่วม 10 TIPS-FOR-CO-FACILITATING BY JEANETTE ROMKEMA  [6 พฤศจิกายน 2555] 

0
 โดย: HTTP://GLOBALLEARNINGPARTNERS.COM/BLOG/10-TIPS-FOR-CO-FACILITATING           สำหรับ MT หรือวิทยากรหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน เชื่อว่าหลายคนต่างเคยแตะสลับ หรือเปลี่ยนมือกันเป็น F1 F2 และ F3 กันมาบ้างแล้ว เรามาเรียนรู้เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อเป็นทีมที่เข้าขากัน ดังนี้ เช็คความพร้อมกันล่วงหน้าเพื่อวางแผนและตกลงร่วมกันว่าใครจะรับผิดชอบอะไร มีบทบาทอย่างไร ทำอะไร ในแต่ละช่วงเวลา บอกความคาดหวังกับเพื่อนร่วมทีมว่าเราคาดหวังอย่างไร เพื่อให้งานบรรลุจุดมุ่งหมาย และเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันกันระหว่างทีมงาน เช็คกันเป็นระยะสั้นๆ ไม่ต้องยืดยาว เพื่อให้กิจกรรมไหลลื่น และไม่รบกวนกระบวนการหรือการทำกิจกรรมของผู้เข้าร่วม เช่น หากต้องการจบกิจกรรมก่อนเวลา หรือต้องการอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ ทบทวนหรือตรวจสอบก่อนและหลังการจัดอบรมก่อนลงมือจัดกิจกรรมควรทบทวน...