หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

0
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ ชุดนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับสถานศีกษาหรือ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกเพื่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - GFATM) ผ่านกระทรวงสาธารณสุข บริหารโครงการ...

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

0
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ ชุดนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับสถานศีกษาหรือ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกเพื่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - GFATM) ผ่านกระทรวงสาธารณสุข บริหารโครงการ...

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑

0
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ ชุดนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับสถานศีกษาหรือ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกเพื่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - GFATM) ผ่านกระทรวงสาธารณสุข บริหารโครงการ...