หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑

264

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ ชุดนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับสถานศีกษาหรือ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกเพื่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria – GFATM) ผ่านกระทรวงสาธารณสุข บริหารโครงการ โดยองค์การแพธ (PATH) ที่ผ่านมาโครงการได้เน้นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทางด้านการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง

สาธารณสุข

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษา เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแหล่งข้อมูล และช่องทางการเรียนรู้ที่เป็นระบบมากขึ้น เพิ่มเติมการเรียนรู้ให้ชัดเจนมากขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยองค์การแพธได้รับการสนับสนุนจากองค์การแพลน นานาชาติแห่งประเทศไทย (PLAN) ซึ่งเป็นภาคีหลักในการขับเคลื่อนงานการ

จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here