เล่นสนุกมุขก้าวย่าง

199

โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ (Teen path) เป็นโครงการเพื่อพัฒนา กระบวนการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา (Sexuality Education) โดยมุ่งหวัง ให้เยาวชนมีสุขภาวะทางเพศ และคุณภาพชีวิตที่ดี กล่าวคือ รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง เรียนรู้ที่จะสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง เท่าทันตัวเอง และเท่าทันโลกรอบตัว สามารถคิดและตัดสินใจดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพ ของครอบครัวและสังคม

โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับ ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการสื่อสารเรื่องเพศกับเยาวชน นอกจากนั้น โครงการฯ ยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมบรรยากาศทางสังคม และการรณรงค์สาธารณะเรื่องเพศและเอดส์ผ่านทางการสื่อสาร ต่างๆ ขั้นตอนที่สำคัญยิ่งขั้นตอนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา คือ การสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันอย่างเต็มที่และทั่วถึง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกิจกรรมนันทนาการ (Recreation) เพื่อช่วยเอื้อให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้

คู่มือนันทนาการเล่มนี้รวบรวมเกมไว้กว่า ๔๐ เกม ซึ่งได้มาจากการไปร่วมกิจกรรมในการประชุม หรืออบรมในที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เกม “จีบ…ตัวแอล” ได้จากสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ในงานสัมมนา Master Trainers ครั้งที่ ๑ เกม “กำ…แบ” ได้จากกลุ่มเครือข่ายเยาวชนก้าวย่างฯ – Vteen เกม “เซเว่นอัพ” ได้จากสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล เกม “ผลไม้รวมมิตร” ได้จากโครงการหนุ่มสาวหลวงพระบาง ประเทศลาว เป็นต้น

ท้ายนี้ โครงการฯ หวังว่า เล่นสนุกมุขก้าวย่าง คู่มือนันทนาการเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ จะมีส่วนช่วยเสริมบรรยากาศการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความเข้าใจที่ตรงกันว่า เราสามารถเรียนรู้และรับผิดชอบกับเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ได้ทุกคน โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านวัยและเพศ

หากท่านใดที่นำคู่มือนี้ไปใช้ประโยชน์แล้วพบข้อบกพร่อง หรือมีข้อเสนอแนะ ส่งความคิดเห็นของท่านมาได้ที่ องค์การแพธ (PATH) จักเป็นพระคุณยิ่ง

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here