คู่มือการจัดการรายบุคคล CASE MANAGEMENT สำหรับหน่วยบริการด้านสาธารณสุข

215

คู่มือการจัดการรายบุคคล (Case Management ) สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ CHILDLIFE หรือ โครงการการดูแลช่วยเหลือแบบครอบคลุมทั้งด้านการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการทุกระดับและปกป้องทางสังคมสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงในพื้นที่ที่มีสถานการณ์เอดส์สูง อันเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์การแพธ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมผ่านการบูรณาการนโยบายและระบบที่เกี่ยวข้อง มีชุมชนที่เข้มแข็งและละเอียดอ่อนต่อเด็กเข้ามามีส่วนร่วมประสานกันในการดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์วัณโรคและมาลาเรีย รอบ ๑๐

คู่มือเล่มนี้ องค์การแพธ ได้ศึกษา รวบรวม เรียบเรียงจากเอกสารและคู่มือที่เกี่ยวกับการจัดการรายบุคคลและการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของบริการสาธารณสุขไทยเป็นหลัก เนื้อหาในคู่มือนี้ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด แนวทางและประสบการณ์การจัดการรายบุคคล เป็นเพียงขั้นพื้นฐานของการจัดการรายบุคคลซึ่งอาจยังไม่สมบูรณ์ที่สุดถึงแม้ว่าจะได้มีการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้เข้ารับการอบรมที่มากด้วยประสบการณ์ ทางองค์การแพธ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงคู่มือเล่มนี้จากผู้ใช้เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในงาน

บริการ

คู่มือการจัดการรายบุคคลสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากภาคีผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายขอขอบคุณกรมอนามัยที่ได้ดำเนินการประสานนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อเสนอแนะต่อคู่มือรวมถึงการจัดการอบรมการดูแลรายบุคคลทั้ง ๙ รอบ ทำให้ทีมงานได้มีโอกาสปรับปรุงเนื้อหามาโดยตลอดจากความเห็นที่สะท้อนมาจากผู้รับการอบรม

ขอขอบคุณ พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุขพญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมคณะที่ปรึกษา รวมทั้งทีมงานโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ที่ร่วมให้ข้อมูล ให้แนวทางในการพัฒนาเนื้อหาของคู่มือเล่มนี้

และท้ายสุดขอขอบคุณ กองทุนโลก ที่สนับสนุนให้เกิดโอกาสในการพัฒนาลดช่องว่างของ

ระบบบริการสาธารณสุขไทย ยกระดับการบริการสาธารณสุขและบูรณาการระบบสวัสดิการปกป้องคุ้มครองเด็กโดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here