บทเรียนโครงการไม่รังแกกัน (No Bullying)

0
หนังสือบทเรียนโครงการป้องกันและลดการใช้ความรุนแรงและการรังแกกันในสถานศึกษา หรือ โครงการไม่รังแกกัน เล่มนี้ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ตั้งใจที่จะจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอบทเรียนสำคัญในการดำเนินโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะใช้บทเรียนของโครงการฯ ไปต่อยอดการทำงาน โดยเฉพาะในบริบทของสถานศึกษา ที่มีเป้าหมายที่จะทำให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน และเพื่อเป็นการป้องกันและลดการใช้ความรุนแรงและการรังแกกันทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา หนังสือเล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และองค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO โดยเฉพาะความร่วมมือในการให้ข้อมูลจาก ผู้บริหาร ครู และนักเรียน...

ชุดกิจกรรม การไม่รังแกกัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0
สำหรับคนส่วนใหญ่ การรังแกกันอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือมีความสำคัญมาก บางคนอาจถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กด้วยซ้ำไป แต่หากพิจารณาให้ละเอียด จะเห็นว่าการรังแกกันของเด็กเป็นเรื่องร้ายแรง มีผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นเด็กที่ถูกรังแกจะเกิดความวิตกกังวล หวาดกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจและความสามารถในการเรียนรู้ เพราะเมื่อจิตใจไม่สงบ รู้สึกไม่ปลอดภัย ก็จะทำใไม่มีสมาธิในการเรียน ส่วนเด็กที่เป็นผู้รังแก หากไม่มีใครห้ามปรามหรือขัดขวางก็จะเกิดความย่ามใจ ฮึกเหิมคึกคะนอง ไม่เคารพสิทธิหรือศักดิ์ศรีของผู้อื่น ไม่เคารพระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน และมีพฤติกรรมอื่นๆที่สร้างปัญหาและความหนักใจให้กับครู ในระยะยาวมีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่าเด็กที่ชอบรังแกผู้อื่นจะมีความเสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรมหรือติดคุกมากกว่าเด็กทั่วไป และจะใช้ความรุนแรงต่อคนรอบข้างในชีวิตของเขาต่อไปอีก เช่น คู่สมรส บุตรหลาน หรือผู้ร่วมงาน...