ยาเม็ดคุมกำเนิด : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

202

ผลงานครูชนกานต์ นัดสันเทียะ
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

คลิปประกอบการจัดกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here