แนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

336

เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้ “เพศศึกษาแบบรอบด้าน” (Comprehensive Sexuality Education) ที่องค์การแพธ (PATH) ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้น โดยการสนับสนุนของ องค์การ UNESCO เพื่อเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะชี้แนะและให้แนวทางแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการบูรณาการ “เพศศึกษา” เข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างกรณีศึกษาหลายกรณีที่มี

การรวบรวมนำเสนอในเอกสารนี้ แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างจริงจัง เป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกระดับชั้นมีโอกาสได้เรียนในทุกปีการศึกษาอย่างน้อย ๑๖ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และขณะนี้ ทางองค์การแพธ (PATH) ร่วมกับสถานศึกษาที่มีการดำเนินการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างจริงจังในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” อยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาวิจัย ติดตามประเมินผล เพื่อจะบอกถึงผลการเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ดิฉันขอยืนยันถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการบูรณาการเรื่องเพศศึกษาเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาอย่างจริงจัง เป็นระบบและวัดผลได้ มิใช่เพียงการสอดแทรก เอ่ยถึงเป็นครั้งคราว หรือจัดการเรียนรู้แบบไม่ต่อเนื่องแล้วแต่ความสะดวกของผู้สอน เอกสารที่ทาง PATH ได้เรียบเรียงจากบทเรียนทั้งของต่างประเทศ และสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้วในบ้านเรา เพื่อนำเสนอต่อท่าน คงได้ให้ข้อมูล และแง่คิดที่เป็นประโยชน์ และเห็นความจำเป็นที่เราต้องร่วมมือกันดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ในส่วนของสาระและกิจกรรมของการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา ก็ได้มีการจัดทำขึ้นอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ สพฐ. เอง หรือในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ให้สถานศึกษาได้เลือกใช้ตามความนิยม และสอดคล้องกับศักยภาพของครู ทั้งนี้ ดิฉันขอย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่ง สพฐ. เองกำลังดำเนินการให้เกิดการขยายการอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างเร่งด่วน

ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสังคมไทยและสังคมโลก เราต้องเร่งมือในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนของเราให้สามารถมีพัฒนาการ และใช้ชีวิตทางเพศอย่างมีสำนึกรับผิตชอบ ซึ่งต้องผ่านการบ่มเพาะ ให้เรียนรู้ คิดได้ ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลรอบด้าน และพร้อมที่รับผิดชอบต่อตนเอง และคนรอบข้าง ดิฉันหวังว่าท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านที่ได้มีโอกาสอ่านเอกสารเล่มนี้ จะเกิดแรงบันดาลใจร่วมกันที่จะลงมือผลักดัน สนับสนุนทั้งทรัพยากร และการพัฒนาวิชาการให้เพื่อนครูเกิดแรงจูงใจ มั่นใจ และเอาจริงเอาจัง กับการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในสถานศึกษา อย่างไม่ท้อถอย เพื่อประโยชน์ของเยาวชน และสังคมไทยของเรา

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here