Archives

No posts to display

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

UP TO ME ชีวิตมีทางเลือก

0
Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=ROiIbFyDUT4&list=PLc4Uc-xb0TS6HgWeF0ptd-vTYlWsbqQLj&index=1 Part2 https://www.youtube.com/watch?v=sm-AhsDVqrQ&list=PLc4Uc-xb0TS6HgWeF0ptd-vTYlWsbqQLj&index=2 Part3 https://www.youtube.com/watch?v=ugUykFsoC5g&list=PLc4Uc-xb0TS6HgWeF0ptd-vTYlWsbqQLj&index=3 คู่มือการจัดกิจกรรม Notebook Handbook

GIFT OF A FRIEND – ฉันเข้าใจเธอ [1 กรกฎาคม 2557]

0
TEENPATHTV     https://www.youtube.com/watch?v=QpriLOoG5Kc

ผลึกความคิด

0
เจตนาของบทความนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็น และการสะท้อนการเรียนรู้ของผู้จัดการหรือหัวหน้าโครงการในองค์กรภาคีหลักที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดการ (Node) ควบคุมกำกับให้เกิดการดำเนินงาน ผลักดันการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดผลตามความคาดหวังของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ หลังจากร่วมดำเนินงานกับองค์การ PATH เป็นระยะเวลา ๒-๕ ปี (แต่ละหน่วยมีการเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาต่างๆ กัน)...