Archives

No posts to display

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

รู้จัก…คุ้นเคย ตอนยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด : โรงเรียนบ้านลาแล

0
ผลงานครูสังคม พรมมาศโรงเรียบ้านลาแลอำเภอกาบัง จังหวัดนราธิวาสและนายสุวิทย์ หวัดแท่นศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต๓

คู่มือครู แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (ปรับปรุงใหม่)

0
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคนโลยีได้ส่งผลถึงมิติในการพัฒนาเยาวชนวัยเรียนในด้านการดูแลสุขภาพไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาทางด้านวิชาการอื่น ๆ แก่นของการสร้างสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีปัจจัยสนับสนุนมากกว่าการมีเพียงความรู้ที่ถูกต้อง สุขภาพที่ดีต้องอาศัยความสนใจและใส่ใจรวมถึงการลงมือทำเป็นกิจวัตรจนส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ดีสำหรับตนเองและส่วนรวม ในขณะที่พัฒนาการของเทคโนโลยีก้าวไปด้วยอัตราเร่ง สิ่งที่เกิดตามมาคือ ความรู้เดิมถูกหักล้างทดแทนด้วยข้อค้นพบใหม่เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและคำโฆษณาชวนให้เชื่ออยู่ตลอดเวลา รูปแบบการบริโภค การใช้ชีวิต วิถีความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวและสังคมได้เปลี่ยนไปอย่างมาก จนเห็นผลกระทบได้อย่างชัดจนว่าโรคภัยไข้เจ็บได้เปลี่ยนแบบแผนไปจากการมีเชื้อโรคเป็นสาเหตุไปสู่โรคที่มาจากการที่มนุษย์กระทำกับตัวเองและกระทำกับสิ่งแวดล้อมจนขาดสมดุล และนำไปสู่การเจ็บป่วยในอันดับต้น ๆ ของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น...

ยุติการตั้งครรภ์ ถือว่าบาปหรือไม่

0
ผู้หญิงที่ยุติการตั้งครรภ์อาจมีความรู้สึกทั้งโล่งใจที่แก้ปัญหาให้คลี่คลายไป แต่ก็อาจรู้สึกหดหู่ใจอันเนื่องมาจากความรู้สึกที่ต้องตัดสินใจยุติการเติบโตของตัวอ่อนในท้องไป เราจะไม่ใช้คำว่า “ทารก” หรือ “เด็ก” เพราะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในครรภ์เป็นเพียงตัวอ่อน เราจะไม่ใช้คำว่า “แม่”...

การ์ตูน Afraid of What?

0
https://youtu.be/veqw0OKbDQ4