คู่มือการใช้หนังการ์ตูนบราซิลเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องบทบาททางเพศ (Gender)

187

สื่อชุดนี้เป็นภาพยนตร์การ์ตูนเงียบ ผลิตโดยองค์การพัฒนาเอกชนด้านสุขภาพในประเทศบราซิล ชื่อ Promundo ที่มุ่งทำงานส่งเสริมบทบาททางเพศที่เท่าเทียม ป้องกัน และต่อต้านความรุนแรงในเด็ก วัยรุ่น และผู้หญิง สื่อดังกล่าวประกอบไปด้วยภาพยนตร์การ์ตูน ๔ เรื่องดังนี้

๑. การ์ตูนเรื่อง Once Upon a Boy
๒. การ์ตูนเรื่อง Once Upon a Girl
๓. การ์ตูนเรื่อง Once Upon a Family
๔. การ์ตูนเรื่อง Afraid of What?

โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ เล็งเห็นคุณค่าของสื่อการ์ตูนชุดนี้ ในการสร้างความเข้าใจกับเยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง หรือคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนในประเด็นบทบาททางเพศ หรือ เพศสภาพ (Gender) ซึ่งเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเพราะเชื่อมโยงระหว่างตัวบุคคลกับระบบสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่าง หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละยุคสมัย และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และบุคคลกับชุมชน/สังคม ทั้งนี้ความไม่เท่าเทียมของบทบาททางเพศยังเป็นรากฐานของปัญหาต่างๆ ในสังคม เช่น ความรุนแรงทางเพศ ปัญหาสุขภาวะทางเพศการรังเกียจกีดกันการรักเพศเดียวกัน ฯลฯ

ทางโครงการฯ จึงได้จัดทำแนวทางการชวนคุยหลังจากดูหนังจบเพื่อเป็นตัวอย่างในการนำสื่อการ์ตูนชุดนี้ไปใช้จัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนเพศศึกษาในห้องเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน หรือกิจกรรมพิเศษตามโอกาสต่างๆ

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here