คุยเปิดใจ รักปลอดภัย

188

โครงการ “คุยเปิดใจ รักปลอดภัย” เป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลกเพื่อแก้ไขปัญหา เอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ องค์การแพธ และคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) การรณรงค์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพูดคุยเรื่องเพศระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชนอย่างเปิดใจ เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านเพศศึกษาที่ถูกต้อง รอบด้าน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง เพื่อสามารถใช้ชีวิตทางเพศอย่างรับผิดชอบและปลอดภัยและส่วนสำคัญของการรณรงค์ “คุยเปิดใจ รักปลอดภัย” คือ การจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปกครอง ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเยาวชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลและความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วยการเป็นวัยรุ่น การสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับลูกในเรื่องเพศ และการดูแลวัยรุ่นในมิติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์การแสดงออก การคบเพื่อนต่างเพศ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้พัฒนาการสื่อสารกับบุตรหลานในปกครอง เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใหญ่กับเยาวชน ทั้งยังจะเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ใหญ่ในการพูดคุยเรื่องเพศอย่างเปิดใจ โดยรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดกับลูก เพราะพ่อแม่คือคนที่รักและหวังดีที่สุดต่อลูก จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบ่มเพาะลูกหลานให้เติบโตพร้อมสามารถพัฒนาศักยภาพที่ดี อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตทางเพศอย่างมีคุณภาพปลอดภัย และมีความสุข

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here