ทำเนียบแนะนำ หน่วยงานพันธมิตรร่วมให้บริการ (เครือข่ายส่งต่อ)

187

ทำเนียบนี้ เป็นการรวบรวมรายชื่อหน่วยงานพันธมิตรร่วมให้บริการ (เครือข่ายส่งต่อ) สำหรับการประสานงานเพื่อการส่งต่อผู้รับบริการให้ได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง รอบด้านให้บริการที่ได้รับมีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงโดยมีจำนวนหน่วยงานทั้งหมด รวม ๔๕๕ แห่ง ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ อยู่ในกรุงเทพฯ และบางหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่มีครบอยู่ในทุกจังหวัด เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว (พม) หน่วยงานทุกหน่วยงานในทำเนียบนี้ มีทิศทางในการให้บริการด้านกาย-ใจ-สังคม ให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ได้รับผลกระทบ บางแห่งอาจเนั้นกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนบางแห่งสามารถให้บริการได้ทุกกลุ่มและในหลายหน่วยงานก็ให้บริการบุคคลทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอขไอวีด้วยเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here