บริการปรึกษาทางเลือก คืออะไร?

157

คือ การปรึกษาที่เสริมพลังให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อม ให้สามารถตัดสินทางเลือกที่สอดคล้องกับปัญหาและเงื่อนไขชีวิตของตนเอง

หัวใจสำคัญของการให้การปรึกษาทางเลือก คือ การเชื่อมั่นว่าผู้หญิงท้องไม่พร้อมมีศักยภาพ มีความสามารถและมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาของตนเอง เพียงแต่ศักยภาพถูกลดทอนลงเพราะประสบปัญหาที่ถูกสังคมตีตราจนเกิดภาวะมืดแปดด้าน กระบวนการให้การปรึกษาจึงต้องฟื้นฟูศักยภาพ เยียวยาความทุกข์ และสร้างขวัญและกำลังใจให้คืนกลับมา

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here