รายการสื่อในโครงการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชนก้าวย่างอย่างเข้าใจ

235

สื่อในโครงการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน (ก้าวย่างอย่างเข้าใจ) ผลิตขึ้นโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้หลากหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง และเยาวชน เนื้อหาหลักในสื่อแต่ละเล่มจะเน้นเรื่องเพศวิถีศึกษาที่รอบด้าน ครอบคลุมทั้ง ๖ หมวด คือ

     ๑. พัฒนาการของมนุษย์
 ๒. สัมพันธภาพ
๓. ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต
๔. พฤติกรรมทางเพศ
๕. สุขภาพทางเพศ
๖. สังคมและวัฒนธรรม

รายการสื่อในโครงการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชนเล่มนี้ จะแนะนำสื่อแต่ละประเภทที่โครงการฯ ได้ผลิต โดยบอกถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดต่างๆ ของสื่อ (ปีที่ผลิต, จำนวนหน้า, ขนาด) รวมถึงต้นทุนในการผลิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ หรือ ต้องการผลิตสื่อดังกล่าว สื่อทั้งหมดที่รวบรวมอยู่ในรายการสื่อฯ เล่มนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.teenpath.net

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here