โครงการวิจัยประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

221

โครงการวิจัยประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยองค์การแพธ ใน “โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ” การวิจัยครั้งนี้มีวัดถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อประเมินความสำเร็จ ระดับจังหวัด ในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน และเพื่อค้นหารูปแบบการจัดการของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับสูงและนำผลการประเมินทั้งระดับโรงเรียนและระดับจังหวัด มาเป็นข้อมูลในการตั้งเป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาต่อไป

ทีมวิจัยขอขอบคุณผู้ประสานงาน ผู้บริหารและครผู้สอนเพศศึกษาของจังหวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาในส่วนที่กี่ยวข้องกับระบบโรงเรียนและระบบการศึกบา ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล จนสามารถทำให้ผลการวิจัยสะท้อนผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาได้เป็นอย่างดี ทำให้งานวิจัยสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here