การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

167

การเลี้ยงดูแลเด็กให้เติบโตเป็นคนเก่ง ดีและมีความสุข เป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องการความร่วมมือจากผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว ผู้ดูแลที่ใกล้ชิดเด็กเมื่อเด็กยังเล็กไปจนถึงสังคมที่กว้างขึ้น เด็กเมื่อเติบโตและค่อยๆ ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากขึ้น การให้เวลาอย่างมีคุณภาพ ดูแลเอาใจใส่ ใกล้ชิด รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ล้วนมีผลทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นรากฐานของความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ อุปนิสัย ทักษะชีวิต สมรรถนะและความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก

ศักยภาพและความสามารถดังกล่าวข้างต้น ไม่อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พัฒนาการเด็กที่สมวัยทุกด้าน เริ่มจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นนั้น เป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็ก ดังนั้นการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กตามวัยอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญ องค์การแพธ (PATH) ภายใต้โครงการ CHILDLIFEโดยการสนับสนุนจากกองทุนโลก ได้รวบรวมและเรียบเรียงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละวัยอย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม จากสถาบันและองค์กรที่มีประสบการณ์การทำกิจกรรมกับเด็กมาอย่างยาวนาน อาทิ กลุ่มเราเข้าใจ สถาบันราชานุกูล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ กลุ่มงานจิตเวช รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และทีมงานนิตยสาร รักลูก ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ในคู่มือเล่มนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้โดยทั่วไป กระบวนการไม่ซับซ้อนซึ่งจะช่วยให้ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเด็กในสถานสงคราะห์ บ้านพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนเลือกใช้เป็นแนวทางทำกิจกรรมกับเด็กได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ขณะที่เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here