Home Authors Posts by teenpath

teenpath

259 POSTS 0 COMMENTS

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

การตายและงานศพของฉัน โดย: ประทุมพร วัชรเสถียร    [4 มกราคม 2554]

0
การตายและงานศพของฉัน ประทุมพร วัชรเสถียร** เมื่อชีวิตของฉันเดินทางมาถึงวันนี้ ฉันไม่มีความกลัวเรื่องความตายของตัวเองอีกต่อไปแล้ว ฉันไม่สนใจว่าฉันจะตายเมื่อไร เหตุใดจึงตาย ตายแล้วจะไปไหน ฉันไม่สนใจใคร่รู้ทั้งนั้น รู้อยู่แต่ว่าฉันอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ (อีกนานเท่าไรไม่ทราบ) ให้เป็นประโยชน์ที่สุด และอย่างมีความสุขที่สุด การทำชีวิตให้เป็นประโยชน์ที่สุด และมีความสุขที่สุดในทัศนะของฉัน น่าจะเป็นดังนี้คือ ๑.ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ดีที่สุด สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด...

ชวนกระรอกเข้าโพรง ว่าด้วยกระยวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

0
ความจำเป็นของการสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา เริ่มได้รับการเห็นพ้องต้องกันในหมู่คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลหลักคือต้องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเอดส์ และสร้างสุขภาวะทางเพศแก่เยาวชนไทย แต่ความขัดแย้งในแนวคิดที่มีต่อสาระ และกระบวนการสร้างการเรียนรู้ยังคงมีปมหลายประการที่รอการคลี่คลาย ไม่ว่าจะเป็นในประเด็นของ"อุดมคติ" และ "มายาคติ" นานาประการในเรื่องเพศ อำนาจของผู้ใหญ่ที่ต้องการ "ควบคุม" เพศวิถีของเยาวชน และปมเงื่อนขนาดเขื่อง...

สาระสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปรับปรุงใหม่)

0
การมีสุขภาพที่ดี และมีสุขภาวะเป็นภาวะที่สมบูรณ์ในทุกด้านทั้งกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมสติปัญญาหรือจิตวิญญาณ ไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพียงเท่านั้น การสร้างเสริมสุขภาวะจึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบตนเองของทุกคน สุขศึกษาเป็นรายวิชาที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงแนวคิด หลักการและวิธีการที่จำเป็นเบื้องต้นในการสร้างเสริม ดูแล และป้องกันโรคและอันตรายต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทุกรูปแบบ ที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในการดำรงชีวิตประจำวันของตัวเรา นอกจากเนื้อหาความรู้ที่จำเป็น ทั้งหลักปฏิบัติเบื้องต้นด้านพฤติกรรมสุขภาพ...

คู่มือหลักสูตร “เพศศึกษารอบด้าน” สำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0
จากการรายงานข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนของสถาบันรามจิตติ ภายใต้โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ปี ๒๕๔๘ ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน ๑๔๙,๙๑๙ คน เป็นเด็กที่ศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ๓๒,๕๗๒ คน ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน...

LOVE KIT NO.03

0
กล่องเครื่องมือความรักฉบับกะทัดรัดความยาว 8 หน้า ที่มุ่งให้เยาวชนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการมีความรู้ที่ถูกต้องและข้อมูลรอบด้าน เพื่อสามารถคิดและตัดสินใจในเรื่องความรักและวิถีชีวิตทางเพศอย่างมีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทางเพศ รู้จักและเห็นคุณค่าของตัวเอง สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับคนรอบข้างและเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของครอบครัวและสังคม