การจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ดำเนินกิจกรรมหลักสูตร “หนุ่มสาวเท่าทัน”

0
ในยุค ๒๐๐๐ เรื่องของการติดเชื้อ HIV และการป้องกัน ไม่จัดเป็นเรื่องแปลกใหม่แต่ในสภาพที่วิถีชีวิตชองคนในยุคนี้ โดยเฉพาะชีวิตทางเพศ ไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้ออย่างที่คนส่วนมากเข้าใจกันเช่นนั้น ความโล่งใจอันเกิดจากการคาดไม่ถึง คิดแต่ว่าตนเป็นกลุ่มที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง กลับจะนำไปสู่การละเลยไม่คิดถึงการป้องกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการรับหรือส่งต่อเชื้อให้กับผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นอกจากนี้ได้การที่เยาวชนเริ่มมีเพศสัมพันธ์ทั้งแต่อายุนัอย นับว่าเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงในเรื่องนี้มากขึ้นถ้าหากว่าผู้ที่เกี่ยวข้องละเลยที่จะให้การศึกษาและช่วยให้เยาวชนมีทางเลือกที่เหมาะสม การมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชน เป็นอีกมิติหนึ่งที่ไม่สามารถแยกออกไปจากการป้องกันโรคเอดส์ และในขณะเดียวกัน กระบวนการไห้ความรู้ในเชิงป้องกันโรคติดต่ออย่างดั้งเดิม ไม่ใด้ครอบคลุมบริบทการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชน ดังนั้น "โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมการป้องกันเอดส์ในระบบการศึกษาไทย"ดำเนินการโดย องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข (PATH) ร่วมกับมูลนิธิสภาประชากร...

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

0
เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้ "เพศศึกษาแบบรอบด้าน" (Comprehensive Sexuality Education) ที่องค์การแพธ (PATH) ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้น โดยการสนับสนุนของ องค์การ UNESCO เพื่อเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะชี้แนะและให้แนวทางแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการบูรณาการ "เพศศึกษา" เข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างกรณีศึกษาหลายกรณีที่มี การรวบรวมนำเสนอในเอกสารนี้ แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างจริงจัง เป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกระดับชั้นมีโอกาสได้เรียนในทุกปีการศึกษาอย่างน้อย ๑๖...

คู่มือฝึกอบรมผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษาแบบรอบด้าน

0
โครงการก้าวย่างอย่างข้าใจ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายที่จะสร้างสุขภาวะในเรื่องเพศแก่เยาวชน ผ่านการสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ใหญ่ และเยาวชน ทั้งในแวดวงการศึกษา การสาธารณสุข และการพัฒนาเยาวชนเพื่อขยายความเข้าใจเรื่องเพศวิถีและส่งเสริมการใช้ชีวิตทางเพศอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ โดยเฉพาะการบ่มเพาะเยาวชนแต่เยาว์วัย ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะทางเพศ ให้ได้รับการเรียนรู้ ทั้งในสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน พื้นที่สาธารณะ และสื่อสารมวลชน โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจมีระยะเวลาในการดำเนินงานห้าปี (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑) ภายใต้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก กองทุนโลกเพื่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (Global Fund...

แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและผู้ปฏิบัติงานด้านเพศศึกษาสำหรับเยาวชน

0
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อจะสร้างสุขภาวะในเรื่องเพศแก่เยาวชน ผ่านการสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ใหญ่ และเยาวชนทั้งในแวดวงการศึกษา การสาธารณสุข และการพัฒนาเยาวชนเพื่อขยายความเข้าใจเรื่องเพศวิถี และส่งเสริมการใช้ชีวิตทางเพศอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ โดยเฉพาะการบ่มเพาะเยาวชนแต่เยาว์วัย ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะทางเพศ ให้ได้รับการเรียนรู้ ทั้งในสถานศึกษาครอบครัว ชุมชน พื้นที่สาธารณะ และสื่อสารมวลชน โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจมีระยะเวลาในการดำเนินงานห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑) ภายใต้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากกองทุนโลกเพื่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย(The Global Fund to Fight...

คู่มือหลักสูตร “เพศศึกษารอบด้าน” สำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0
จากการรายงานข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนของสถาบันรามจิตติ ภายใต้โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ปี ๒๕๔๘ ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน ๑๔๙,๙๑๙ คน เป็นเด็กที่ศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ๓๒,๕๗๒ คน ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน และอุดมศึกษาจำนวน ๑๑๗,๑๔๗ คน ในด้านสภาวะสังคม ประเด็นการมีเพศสัมพันธ์ พบว่า ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน และอุดมศึกษา...

แนวทางการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษา สู่คุณภาพผู้เรียน

0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน เพื่อเป็น กรอบแนวทางในการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชื่อมั่นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียน เฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข ให้ความช่วยเหลือและสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับรู้และเข้าใจสิทธิด้านสุขภาพ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นบริหารจัดการตนเองให้มีความสมดุล...