ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

258

ผู้ใช้ชุดกิจกรรม “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” นี้ ได้แก่ ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาเอกชนที่ต้องการดำเนินกิจกรรมเพศศึกษา และเอดส์สำหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น “ผู้เรียนเป็นสำคัญ” (Child-centered) โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรง คือ เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (อายุประมาณ ๑๓-๑๕ ปี)

จากประสบการณ์ในโครงการ “กรุงเทพฯเข้าใจเอดส์” ที่ผ่านมา พบว่า อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง คือ อาจารย์วิชาแนะแนว ทั้งนี้เพราะเนื้อหาสาระในชุดกิจกรรมฯ สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาแนะแนวที่มุ่งให้นักเรียนรู้จักการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และมีทักษะในการดำเนินชีวิตร่วมกับบุคคลรอบข้าง นอกจากนั้นยังเป็นวิชาที่ไม่มุ่งเน้นการสอบผ่านความรู้เพื่อเอาคะแนน จึงทำให้ทั้งอาจารย์และนักเรียนรู้สึกสบายใจที่ได้ร่วมกิจกรรมเพศศึกษาในวิชานี้ ขณะเดียวกัน มีอาจารย์ส่วนหนึ่งได้เปิดเป็นชมรมให้นักเรียนเลือกเข้าเป็นสมาชิกชมรมด้วยความสมัครใจ

ผู้สนใจที่จะใช้ชุดกิจกรรม”ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” กับเยาวชนควรผ่านการอบรมเพื่อเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น ก่อน เพื่อมีความรู้ความเข้าใจในสามประเด็นสำคัญ คือ ธรรมชาติของวัยรุ่น แนวคิดเพศศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ การอบรมดังกล่าวมุ่งให้ “ผู้ใหญ่” ได้สำรวจการรับรู้และใหัทัศนคติของตัวเองต่อเรื่องเพศ ความเข้าใจต่อวัยรุ่นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และตระหนักถึงเป้าหมายของเพศศึกษาและเห็นความจำเป็นในการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศที่มิใช่การให้ความรู้เพียงอย่างเดียว

เป้าหมายของเพศศึกษา

“ก้าวย่างอย่างเข้าใจ”เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา ที่ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษาในระบบโรงเรียน และจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไปให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกาศใช้เมื่อปลายปี พศ. ๒๕๔๔ โดยยังคงเป้าหมายสำคัญของเพศศึกษา นั่นคือ การส่งเสริมให้วัยรุ่นได้รู้จักตนเองสามารถคิดและตัดสินใจดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น เรียนรู้ที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ และเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม โดยมีสุขภาพทางเพศและคุณภาพชีวิตที่ดี

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here